Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Muzejní knihovna v Jičíně

Autor: Jana Benešová
Vyšlo 12/7/2017 v čísle Ročník 27 (2017), Číslo 4, v sekci Šumné knihovny

Knihovna Regionálního muzea a galerie v Jičíně je veřejně přístupnou základní knihovnou se specializovanými fondy. Jejím posláním je shromažďovat, evidovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat literární dokumenty sbírkové povahy, dokumenty dokládající kulturní a jiné činnosti v regionu a dokumenty potřebné pro odbornou práci zaměstnanců muzea i odborné veřejnosti. Sídlí, stejně jako muzeum, v jičínském zámku na náměstí.
Téma tohoto příspěvku mi dlouho působilo starosti. Jednak jsem už řadu let v jičínské muzejní knihovně nebyla, jednak jsem si byla vědoma, že vstoupím do zcela jiného světa, než je ten náš, veřejně-knihovnický (pracuji v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně). O to víc jsem se snažila získat informace z dostupných materiálů (fond regionální literatury Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně, databáze Anopress, výroční zprávy). K mému překvapení je však muzejní knihovna dost opomíjena. Většinu informací jsem tedy získala až při návštěvě knihovny a dojmy byly jen pozitivní. Je pravda, že muzejní knihovna nepřikládá tak velký význam počtu výpůjček a návštěvníků jako my a kanapátko ve studovně také nenajdete.   Přesto se tu musí studovat moc dobře. Knihovna se z dřívější tmavé chýše, jak jsem ji znala, stala příjemným místem. Všude čisto, vymalováno, světlý nábytek, fond srovnaný. K tomu milá a fundovaná knihovnice Bc. Gabriela Brokešová.
 
V knihovně se nachází sbírka regionální literatury, rukopisů, starých tisků, pohlednic a duchovních a světských písní. Muzeum již od svého založení vlastnilo velké množství cenných unikátů, což dokazuje katalog archivu a knihovny Muzejního spolku v Jičíně,[1] který je v knihovně k dispozici. Bohužel (pro Jičín) podstatnou část fondu věnoval tehdejší Okresní národní výbor v Jičíně v polovině 60. let minulého století Státní vědecké knihovně v Hradci Králové.
Současný fond knihovny má téměř 30 000 svazků a dělí se na dvě části. Historický fond obsahuje dokumenty sbírkové povahy a je přihlášen v celostátní evidenci sbírek. Specializovaný fond obsahuje materiály, které se vztahují k odborné činnosti muzea, a publikace všeobecného charakteru.
Historický fond je dále rozčleněn takto:

  • Regionální literatura (5 001 svazků) obsahuje beletrii i naučnou literaturu, která se věnuje městu Jičínu i Jičínsku, dokumenty vydané v tomto regionu a díla významných osobností, které se v Jičíně a okolí narodily nebo zde působily, včetně literatury o nich.
  • Rukopisy (875 kusů), tj. listinný materiál, modlitební knížky, rukopisy vydaných i nevydaných děl a korespondence osobností spjatých s Jičínem. Patří sem i strojopisy nepublikovaných prací například kronikářů a ročníkové, seminární a diplomové práce, které se věnují Jičínsku a jeho osobnostem.
  • Staré tisky (139 svazků), tj. soubor tisků knih vydaných do roku 1850, různé provenience. Převážně se jedná o tisky s náboženskou tematikou: bible, kancionály, životopisy svatých, nebeklíče a jiné modlitební knížky. Dále jsou zastoupeny různé, dříve velmi oblíbené, kroniky a knihy právnické. Ve sbírce starých tisků se nachází také sedm svazků díla jedné z nejvýznačnějších osobností českého baroka, Bohuslava Balbína.
  • Duchovní (1 386 kusů) a světské (852 kusů) písně vytištěné od poloviny 19. do počátku 20. stol. po celých Čechách.
  • Regionální pohlednice (1 150 kusů).
Fond je zpracován v lístkových katalozích, nové přírůstky jsou zpracovávány v systému Verbis a zároveň probíhá retrokatalogizace. Muzeum má podepsanou smlouvu o dodávání záznamů do Souborného katalogu ČR; to se zatím děje v omezené míře.
Knihovna se zapojila do projektu digitalizace Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové a tak získala v digitální podobě periodika Jičínské noviny, Jičínský ohlas, Jičínský obzor, Přemysl, Satan, Slovanské listy, Věstník hospodářských spolků v okrese Soboteckém, Věstník Jičínského okresu. Paní knihovnice je evidentně hrdá na časopis Krakonoš, který je také digitalizován, a to do roku 1941. Časopis je již ve špatném stavu a ona doufá, že tímto způsobem se uchrání. „Badateli nejvyhledávanější jsou právě stará regionální periodika, která jsou v některých případech v jičínském muzeu zastoupena komplexněji než v Národní knihovně ČR,“ řekla. Postěžovala si však na kvalitu digitální podoby, která způsobuje, že jejich čtení není pro uživatele příliš příjemné. Přesto možnost digitalizace uvítala a ráda využije případnou další.
Hovořily jsme spolu také o tom, že knihovna uchovává dary a dědictví. V této souvislosti vzpomněla především pozůstalostní knihovnu svého oblíbeného Josefa Váchala a litovala, že zdaleka ne celá se dostala do muzejní knihovny. Váchalova knihovna čítala přes 1300 svazků a po jeho smrti se její část (něco přes 200 svazků) dostala do jičínského muzea. Další část byla svěřena Památníku národního písemnictví v Praze. Avšak způsob získání muzeem i dělení Váchalovy knihovny nejsou zcela objasněny.
 
Na závěr mé návštěvy jsme se dotkly i zpravodaje U nás. Paní Brokešová mi řekla: „Časopis U nás čtu pravidelně. Vyhledávám v něm hlavně informace o knihovnické legislativě, digitalizaci, katalogizaci apod. Ostatní příspěvky, jako jsou například akce pro veřejnost nebo informace o určitých knihovnách, sleduji spíš ze zájmu, než že by mi pomáhaly nebo inspirovaly v práci.“
K práci muzejní knihovnice v Jičíně patří také redakce muzejního čtvrtletníku „Hurá muzeum!“, příprava a pořádání besed pro školy a mnoho dalšího. Tak jen přání, ať se vše daří.
 
Prameny:
BÍLKOVÁ, Eva. Pod Valdickou branou: fakta o nejznámějších jičínských osobnostech, spolcích, stavbách, institucích, školách, událostech. V Jičíně: Městský úřad v Jičíně, 2004. 87 s. ISBN 80-239-2648-9.
BROKEŠOVÁ, Gabriela. Knihovna z pozůstalosti Josefa Váchala v jičínském muzeu. Jičínský deník. 2014, roč. 23, č. 275, s. 2. ISSN 1802-100x.
HOLÁ, Jiřina. Muzejní sbírky mají 139 exemplářů starých tisků. Jičínský deník. 2013, roč. 22, č. 275, s. 2. ISSN 1802-100x.
Knihovní řád Regionálního muzea a galerie v Jičíně [online]. Jičín: Regionální muzeum a galerie v Jičíně, 2013 [cit. 2017-07-24]. Dostupné z: http://www.muzeumhry.cz/knihovni-rad
VÁGNER, Vít. Městská veřejná knihovna a čítárna v Jičíně: spolkové, školní a vojenské knihovny a čítárny v Jičíně: k otevření Městské knihovny a čítárny ve Studentském domě. V Jičíně: Knihovní rada, 1925. 15 s.
Výroční zpráva 2016: Regionální muzeum a galerie v Jičíně. Jičín: Regionální muzeum a galerie, 2017.
 
Kontakt na autorku: benesova@knihovna.jicin.cz
Webové stránky Regionálního muzea a galerie v Jičíně: http://www.muzeumhry.cz
 

[1] JAKUBIČKA, Josef Metoděj. Archiv a knihovna musejního spolku v Jičíně. V Jičíně: Nákladem Musejního spolku, 1905. 130 s.

verze pro tisk · PDF verze