Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Sekce knihovníků - trenérů paměti SKIP

Autor: Zdeňka Adlerová
Vyšlo 6/15/2017 v čísle Ročník 27 (2017), Číslo 2, v sekci Z knihovnických organizací

„Veřejná knihovna hraje důležitou úlohu jako místo, kde se veřejnost shromažďuje. Je to zvlášť důležité tam, kde je takových míst málo. Knihovna je někdy nazývána ‛obývacím pokojem komunity‛. Využívání knihovny ke studiu a k vyhledávání informací za účelem vzdělávání nebo zájmů čtenáře vede lidi k neformálním kontaktům s jinými členy komunity.“[1]
Mezi komunitní aktivity patří také aktivizační programy (dále AP) – trénink paměti a mozkový jogging. AP jakožto práce s pamětí mají základ ve zpracovávání dat, informací ze všech oblastí lidského života. Knihovny mají velký informační potenciál a je tedy naprosto zřejmé, že AP zde mají své místo.
 
Již v roce 2011 měli někteří knihovníci - trenéři paměti (dále K-TP) certifikát České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging (dále ČSTPMJ)[2] trenér paměti III. stupně, čímž dosáhli „nejvyšší mety“. Tématem jejich závěrečných prací byly většinou AP v knihovnách. Byli to (podle abecedy):

 • Zdeňka Adlerová, Vyškov – Aktivizační programy – trénink paměti v prostředí knihoven;
 • Mgr. Jaroslav Čech, Břeclav – Možnosti využití regionálního fondu pro trénování paměti a podporu čtenářství ve veřejných knihovnách;
 • Mgr. Klára Fialová (dnes Lukešová), Hradec Králové – Trénování paměti jako součást CŽV[3] ve veřejných knihovnách;
 • PhDr. Helena Gajdušková, Vsetín – Zkušenosti komunitní knihovny v práci se seniory;
 • Mgr. Kamila Jonášová, Chomutov – Hrátky s pamětí pro předškoláky a žáky 1. stupně ZŠ v rámci knihovnických lekcí;
 • Dagmar Kopřivová, Tišnov – Trénování paměti seniorů v knihovnách;
 • PhDr. Mgr. Jakub Pavlík, Kladno – Studium latiny a paměť;
 • Ing. Iva Pekníková, Litomyšl – Srovnání trénování paměti u různých věkových a zájmových kategorií;
 • Marie Pokorná, Vsetín – Cíle a vize práce se seniory a ostatními cílovými skupinami při TP[4] v komunitní knihovně ve Vsetíně;
 • Jana Vejsadová, Havlíčkův Brod (není sice již knihovnice, ale kurzy v knihovnách stále vede) – Využití textu v kognitivním tréninku pro seniory a zdravotně znevýhodněné;
 • Jaroslav Volf, Kladno – Paměť a informační hygiena.
Nastal tedy příhodný čas k přemýšlení, jak získat pro K-TP větší vážnost a důvěryhodnost mezi knihovnickou veřejností, zejména u vedoucích pracovníků knihoven. Jak lépe prosazovat trénink paměti do programů knihoven v rámci akcí pro školy a celoživotního vzdělávání a zúročit tak nemalé prostředky vložené do vzdělání lektora.
Dobrou zprávou také bylo, že práce s pamětí vyžaduje práci s textem a při lekcích je využíván fond knihovny. Vzhledem k tomu se někteří účastníci již v průběhu absolvování kurzů trénování paměti stávají registrovanými čtenáři příslušné knihovny.
 
Proto byla v červnu roku 2011 ustavena v rámci Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) samostatná Sekce knihovníků - trenérů paměti.
V letech 2012-2016 uspořádali členové sekce cca 4 500 kurzů/seminářů/besed/hrátek pro žáky, studenty, seniory, maminky na rodičovské dovolené i širokou veřejnost, kterých se zúčastnilo celkem (i opakovaně) cca 31 000 osob. Ke konci roku 2016 měla naše sekce 48 členů.
ČSTPMJ byla v roce 1998 založena především k pořádání kurzů pro seniory jako prevence Alzheimerovy choroby. Na knihovnické semináře však dnes přichází čím dál tím více mladých lidí. Náplní našich lekcí se totiž stala také snaha o zvýšení čtenářské gramotnosti u dětí a mládeže s důrazem na schopnost koncentrace, slovní zásobu a porozumění čtenému textu. Oblibu si získávají také lekce pro studenty na téma efektivní učení.
Všichni trenéři paměti, knihovníky nevyjímaje, musejí pro udržení platného certifikátu neustále doplňovat své vzdělávání. Proto se účastníme povinných seminářů, které dvakrát ročně pořádá ČSTPMJ v Praze. Jednou ročně se také, s podporou Ministerstva kultury ČR a SKIP ČR, setkáváme v některé z knihoven na tradičních dílnách K-TP, kde si vyměňujeme zkušenosti z praxe a získáváme nové informace z oboru.
Vizitky členů sekce, výroční zprávy o naší činnosti, fotogalerii, veselé historky „z natáčení“ a informace pro knihovny, kde dosud nepůsobí trenér paměti, naleznete na našich stránkách: http://skip-treneri-pameti.webnode.cz/.

Kontakt na autorku: adlerova@kkdvyskov.cz
 
[1] Služby veřejných knihoven: směrnice IFLA/UNESCO pro rozvoj. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2002. 127 s. Aktuality SKIP, sv. 20. ISBN 80-85851-14-8. Dostupné také z: http://skip.nkp.cz/KeStazeni/ifla.pdf.
[3] celoživotní vzdělávání
[4] trénování paměti

verze pro tisk · PDF verze