Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Česká digitální knihovna

Autor: Ivana Šlapáková a Jana Křížová
Vyšlo 6/15/2017 v čísle Ročník 27 (2017), Číslo 2, v sekci Naše téma

logo-navrh-final-DVK.png
Knihovna Akademie věd ČR je koordinátorem projektu Česká digitální knihovna (ČDK), jehož cílem je agregace dat z českých digitálních knihoven na jednom místě. Portál Česká digitální knihovna (http://www.czechdigitallibrary.cz/) má úlohu hlavního centrálního přístupového bodu k obsahu digitálních knihoven v České republice. Celý systém slouží nejen ke zpřístupnění dat uživatelům pomocí jednoho vyhledávacího rozhraní, ale i jako zdroj dat pro další projekty, např. Centrální portál českých knihoven (https://www.knihovny.cz/). V současné době také probíhají poslední kroky před zapojením do evropské digitální knihovny Europeana (http://www.europeana.eu/).[1]
Hlavní výhodou ČDK je možnost vyhledávat najednou v mnoha digitálních knihovnách, které používají systém Kramerius. Registr krameriů (http://registr.digitalniknihovna.cz/) eviduje v současné době v celé České republice 33 instalací tohoto systému. Přestože nejsou do ČDK zatím zapojeny všechny tyto digitální knihovny (více o zapojených institucích viz níže), v budoucnu se nabízí možnost, kdy by uživatel nemusel vyhledávat v jednotlivých knihovnách, ale mohl by použít pouze jednoho centrálního rozhraní. Systém České digitální knihovny umožňuje vyhledávání digitálních dokumentů různých typů. Nejpočetněji jsou zastoupeny monografie, následují články a periodika, nejméně jsou zatím zastoupeny hudebniny, grafiky a mapy. Tyto dokumenty mohou být buď digitalizované, nebo tzv. born digital, tedy takové dokumenty, které nemají analogovou předlohu. Dalším přínosem ČDK je také skutečnost, že v systému lze nejen vyhledávat, ale nalezené dokumenty lze v tomto rozhraní také prohlížet, a případně s nimi dále pracovat. Uživatel tedy není přesměrován do dílčí digitální sbírky, což by pro něj mohlo být matoucí, a zůstává stále ve stejném prostředí.
 
Zapojené knihovny
Provoz ČDK v současnosti zajišťuje Knihovna Akademie věd ČR, výhledově by měla provoz převzít Národní knihovna ČR. Na provozu spolupracují také jednotlivé zúčastněné instituce.
V současné době[2] je do ČDK zapojeno sedm následujících institucí:

  • Národní knihovna,
  • Moravská zemská knihovna,
  • Knihovna Akademie věd ČR,
  • Národní lékařská knihovna,
  • Národní technická knihovna,
  • Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
  • Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové.
Jednou ze zapojených knihoven je také Národní digitální knihovna (NDK).[3] Národní digitální knihovna je založena na digitalizačních aktivitách Národní knihovny ČR a Moravské zemské knihovny. Dále jsou v ní zahrnuty dokumenty, jejichž digitalizace proběhla v jiných knihovnách s podporou dotačního podprogramu Ministerstva kultury ČR VISK 7. NDK umožňuje dokumenty v ní obsažené nejen vyhledávat a zpřístupňovat, ale zároveň také dlouhodobě archivovat.
V průběhu letošního roku se velmi intenzivně pracuje na upgradu infrastruktury, aby byl zajištěn stabilní provoz při velkém počtu dokumentů, a současně i na zapojení dalších knihoven do ČDK. V dalším období budou správci ČDK usilovat o zařazení všech digitálních knihoven v ČR, které používají systém Kramerius.
 
Služby a funkce systému
Zásadní a již zmiňovanou službou ČDK je centralizované vyhledávání, kdy je uživateli umožněno vyhledávat v jednom okamžiku ve více digitálních sbírkách z jednoho prostředí. Další služby vyplývají z možností samotného systému Kramerius. Vyhledávat lze pomocí jednoduchého vyhledávacího pole, které je umístěno na hlavní stránce ČDK, nebo prostřednictvím funkcí Procházet, Časová osa a Sbírky. Vyhledávání probíhá nejen v metadatech, ale také v plných textech dokumentů. Možnost Procházet je v podstatě rejstříkem, kde jsou zařazeny názvy a autoři všech dokumentů v ČDK. V názvech dokumentů i ve jménech autorů lze vyhledávat nebo je procházet podle abecedy. Časová osa umožňuje procházení dokumentů podle data, kdy byly vydány. Velmi podobná je funkce Sbírky, která však řadí dokumenty do skupin, jež jsou vytvářeny podle různých kritérií (dle vydavatelů, tématu apod.). Údaje z časové osy i ze sbírek lze kombinovat s vyhledáváním. Je tedy například možné nejprve označit v časové ose příslušný rok, čímž se zobrazí všechny dokumenty vydané v tomto roce, a následně zadat do vyhledávacího pole hledaný text. Zadaný text je vyhledán pouze v dokumentech publikovaných ve zvoleném roce. Na stejném principu fungují filtry, umístěné v pravé části hlavní stránky.
Mezi další služby ČDK lze zařadit také různé možnosti práce s dokumentem, které lze využívat zásluhou systému Kramerius. Dokumenty jsou zobrazeny buď jako digitalizované strany, nebo jako soubory ve formátu PDF. Zobrazení těchto formátů je odlišné. V případě naskenovaných obrázků uživatel prohlíží dokument po jednotlivých stranách. Co se týče stahování a tisku, obrázky je možné stahovat v originále i ve formátu PDF. Je také možné vybrat a vytisknout pouze část obrázku a stáhnout k obrázku zvlášť jen samotná OCR data. V případě dokumentů, které jsou zobrazovány ve formátu PDF, jde většinou o články z časopisů. Uživatel tedy neprohlíží dokument po jednotlivých stranách, ale po celých článcích. PDF dokumenty lze stáhnout jako PDF celého dokumentu. Jak obrázky, tak soubory PDF je možné sdílet prostřednictvím permanentního odkazu na sociálních sítích Facebook a Google+, případně je možné využít permanentního odkazu pro citaci nebo jako propojení k bibliografickému záznamu publikace nebo její části (např. kapitoly nebo článku). Po registraci a přihlášení do ČDK si mohou uživatelé ukládat dokumenty do oblíbených.
Každý dokument v ČDK doprovází metadatový popis, který je umístěn v pravé části zobrazovacího rozhraní. V případě obrázků jsou metadata vytvořena pro každou jednotlivou stranu, u souborů ve formátu PDF má metadatový záznam každý tento soubor.
 
Zpřístupnění dokumentů a autorský zákon
Zpřístupnění plných textů v ČDK probíhá podle nastavení ve zdrojové digitální knihovně. Vzhledem k tomu, že plné texty nejsou v ČDK ukládány, ale zobrazovány přímo ze zdrojové knihovny, je i nastavení přístupnosti shodné s původní knihovnou.
Zpřístupnění dokumentů v České digitální knihovně je limitováno držiteli práv – zpravidla autory a nakladateli. Téměř vždy jsou volně dostupné pouze dokumenty, které již nespadají pod ochranu autorského zákona. Výjimku tvoří případy, kdy licenční smlouva s příslušnými vydavateli a autory umožňuje zpřístupnění před uplynutím této lhůty. Některé dokumenty jsou volně dostupné v režimu open access okamžitě po vydání, nebo jen s několikaletým embargem. Volný přístup k plným textům všech dokumentů je zajištěn ve studovnách konkrétních knihoven, které digitalizovaný dokument vlastní.
 
Vývoj softwaru v rámci ČDK
Portál ČDK vznikl v rámci projektu podpořeného z programu NAKI Ministerstva kultury ČR, v letech 2012–2015. Na jeho řešení spolupracovaly Knihovna AV ČR, Národní knihovna ČR a Moravská zemská knihovna. V rámci tohoto projektu byl podpořen také vývoj open source softwaru pro proces digitalizace. Jedná se o systém pro výrobu metadat a zpracování digitálních dokumentů ProArc, nástroj pro sledování pracovního postupu při digitalizaci RDFlow a systém pro zpřístupnění dat v digitální knihovně Kramerius. Systém Kramerius je využíván již více než třiceti institucemi, převážně knihovnami.[4] Nástroje ProArc a RDFlow v současné době využívají čtyři knihovny. Kramerius, ProArc i RDFlow jsou volně dostupné jako open source software a podporují mezinárodní i národní metadatové standardy i standardy pro výrobu a sdílení digitálních dat. Zároveň jsou kompatibilní s již existujícími řešeními v České republice, mezi něž patří zejména registr digitalizace (http://www.registrdigitalizace.cz/). Spolupracují také s dalšími knihovními informačními systémy, k nimž se řadí mimo jiné katalogy knihoven a institucionální repozitáře.
 
Kontakt na autorky: slapakova@lib.cas.cz, krizova@lib.cas.cz
Česká digitální knihovna: http://www.czechdigitallibrary.cz/
 
[1] Europeana.eu je webový portál, který slouží jako jednotný přístupový bod k digitalizovaným záznamům mnoha evropských kulturních a vědeckých institucí. Databáze zahrnuje miliony knih, obrazů, filmů, muzejních předmětů a archivních dokumentů.
[2] Informace k 20. 4. 2017.
[3] Pozn. redakce: více o NDK v následujícím článku (od autora M. Indráka).
[4] Seznam zapojených institucí lze najít na webové stránce http://registr.digitalniknihovna.cz/.

verze pro tisk · PDF verze