Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

S Krameriem už 11 let, s digitalizovanými dokumenty ještě déle...

Autor: Lucie Jirků
Vyšlo 6/15/2017 v čísle Ročník 27 (2017), Číslo 2, v sekci Naše téma

logo-navrh-final-DVK.png
Jak jste se mohli dočíst v předchozím čísle zpravodaje, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové (SVK HK) začala s digitalizací regionálního fondu již v roce 2001. Dokumenty zpracované v podprogramu VISK 7 byly v té době do knihoven dodávány na CD a uživatelé si mohli zdigitalizované stránky prohlížet na počítačích v budově knihovny. Popisná metadata byla dostupná jen ve velmi omezené míře a o fulltextovém vyhledávání si uživatelé mohli zatím nechat jen zdát.
Zlom nastal v lednu 2006, kdy byl v naší knihovně nainstalován systém Kramerius pro správu a zpřístupnění digitálních dokumentů. S instalací se ukázalo, že jen nepatrná část titulů je vhodná pro zpřístupnění v tomto systému. Bylo třeba zajistit nové verze dokumentů, aby v průběhu roku mohlo být naimportováno vše, co měla SVK HK k dispozici. V letech 2007-2008 byly postupně doplněny další ročníky periodik a došlo i k opravám dat, kde bylo zjištěno poškození. V roce 2009 pak byla nainstalována nová verze systému Kramerius, která mj. umožnila uživatelům  fulltextově vyhledávat či exportovat dokumenty ve formátu PDF. K regionálním dokumentům přibylo formou replikace z Národní knihovny periodikum Národní listy z let 1861-1941, titul velmi žádaný, který pro jeho fyzický stav však již nebylo možno půjčovat. Po úspěšném dokončení převodu všech dokumentů z původního systému došlo v roce 2010 k jeho odstavení.  
V roce 2011 byl ukončen vývoj Krameria 3 (K3) a systém začal být v knihovnách postupně nahrazován novou verzí Kramerius 4 (K4), která mj. umožnila uživateli rychlejší a příjemnější práci s obrázky. V naší knihovně došlo k instalaci K4 v polovině roku 2012. Konverze dat z K3 do K4 byla náročnou operací: do konce roku se podařilo převést cca 30 % dokumentů a v konverzích se pokračovalo i v roce následujícím. Postupně pak docházelo k opravám dat, u kterých se z různých důvodů převod nepodařil. U digitální knihovny, která nabízela celkem 22 periodik a 91 monografií, byla posunuta hranice volně přístupných děl do roku 1900. Díky rozšíření kapacity úložiště pro krajský projekt digitalizace mohl být v listopadu 2014 ukončen testovací režim a systém K4 začal běžet v ostrém provozu. V provozu byl ponechán i systém K3, nové dokumenty však byly doplňovány jen do K4.
V roce 2015 již byla Digitální knihovna (DK) SVK HK provozována v systému Kramerius 5 (K5) a došlo k prudkému nárůstu dokumentů v ní obsažených. K průběžně doplňovaným ročníkům periodik z VISK 7 přibylo v průběhu roku velké množství dokumentů z krajského projektu Digitalizace a ukládání. A to jak data z digitalizace službou, tak z produkce Krajské digitalizační jednotky umístěné v SVK HK. V naprosté většině se jedná o regionální fond – dokumenty vztahující se k území současného Královéhradeckého kraje. Na konci roku 2015 jsme zpřístupňovali uživatelům 939 monografií a 140 titulů periodik; cca 18 % obsahu bylo veřejně přístupných odkudkoli z internetu, ostatní (v souladu s autorským zákonem) na vymezených počítačových stanicích v budově knihovny. Během roku 2015 byla naše digitální knihovna zpřístupněna také v mobilní aplikaci Kramerius, vyvíjené Moravskou zemskou knihovnou, a založili jsme facebookovou stránku pro propagaci DK SVK HK[1] a v ní zpřístupněných digitalizovaných dokumentů.
Na konci roku 2016 obsahovala Digitální knihovna SVK HK celkem 1 464 monografií a 170 titulů periodik, z toho cca 20 % obsahu bylo přístupno odkudkoli. V průběhu roku 2016 byly přes DK SVK HK zpřístupněny také dokumenty dalších pěti knihoven Královéhradeckého kraje, zapojených do krajského projektu (Knihovna města Hradce Králové, Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Krkonošské muzeum ve Vrchlabí, Regionální muzeum a galerie v Jičíně a Muzeum Podkrkonoší v Trutnově). Dále byly vytvořeny ucelené virtuální sbírky k regionálním osobnostem (např. J. Škvorecký, V. K. Klicpera, K. J. Erben a další). Od roku 2016 jsou data z DK SVK HK sklízena do České digitální knihovny.
 
Tab.: nárůst obsahu DK SVK HK v letech 2014-2016

  Stav DK
před započetím krajského projektu
Stav
k 31. 12. 2015
Stav
k 31. 12. 2016
Počet monografií 91 939 1 464
Počet titulů periodik 22 140 170
Počet stran v DK celkem 550 038 1 019 438 1 133 323
Počet stran v DK přístupných
veřejně (odkudkoli)
údaj není k dispozici 185 234 225 982
 
Kontakt na autorku: lucie.jirku@svkhk.cz
Digitální knihovna SVK HK: http://kramerius.svkhk.cz/search/

verze pro tisk · PDF verze