Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Laudatio ad Mgr. Olga Halamová

Autor: Marie Otavová
Vyšlo 3/16/2017 v čísle Ročník 27 (2017), Číslo 1, v sekci Kdo je ...

Je pro mne velkou ctí, že mohu u příležitosti letošního životního jubilea mé současné kolegyně Mgr. Olgy Halamové napsat několik vět, které přiblíží nejen profesní dráhu této výjimečné ženy, ale také její lidské kvality.
Olga Halamová patří mezi nestory českého knihovnictví a zároveň mezi „děti štěstěny“, kterým se podařilo, aby se jim záliba stala celoživotní profesí. Dostala do vínku touhu po poznání, lásku k četbě a výtvarnému umění. Jako žena narozená ve znamení Vodnáře je obdarována vtipem, půvabem, bystrostí a přirozenou inteligencí. Je neuvěřitelně přizpůsobivá, často se však chová nesměle. Je plná kreativity a vrchovatě jí byla nadělena schopnost vcítit se do chování a prožitků ostatních. Právě tyto vlastnosti jsou pro paní Olgu naprosto příznačné.
V letošním roce je to právě 55 let, kdy se rodina Janatových s pětiletou Olgou přestěhovala z Mostu do Hradce Králové, a toto výstavné město se jí stalo trvalým domovem. Ve škole patřila k premiantkám třídy a tatínkovi, doktoru práv, a mamince, profesí učitelce, dělala jenom radost.
V roce 1972 začala navštěvovat Gymnázium J. K. Tyla a po jeho zdárném ukončení počítala s vysokoškolským vzděláním v knihovnickém oboru. Skutečnost však byla docela jiná. Záhy se ukázalo, že na vysokoškolské studium bude muset kvůli otcovu nesouhlasu s politickou orientací Československa po roce 1968 navždy zapomenout. Vybrala si tedy nástavbové studium na Střední knihovnické škole v Praze, které nejvíce splňovalo její představy o budoucím povolání. Teprve až jako vdaná mohla v roce 1993 s téměř dvacetiletým odstupem zahájit dálkové pětileté studium knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, které ukončila v roce 1998 získáním magisterského titulu.
Prvním pracovištěm mladé knihovnice byla Okresní knihovna v Hradci Králové (dnes Knihovna města Hradce Králové), kam nastoupila v roce 1981. Jak bylo tehdy zvykem, pracovala postupně na všech odděleních a nakonec trvale zakotvila v bibliografickém oddělení, kde spolupracovala s Jarmilou Benýškovou, uznávanou odbornicí. V roce 1985 se jejím novým pracovištěm stala Státní vědecká knihovna v Hradci Králové (dnes Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové); zpočátku se věnovala meziknihovním výpůjčním službám a následně takřka zcela rešeršním službám. V roce 2001 získala uplatnění v Univerzitní knihovně Univerzity Hradec Králové na pozici odborné knihovnice. S postupnou digitalizací fondů a zaváděním elektronických informačních zdrojů (EIZ) docházelo ke zcela zásadní proměně knihovnické práce. Mgr. Olga Halamová se stala odbornou knihovnicí – specialistkou pro práci s databázemi a EIZ, které měly klíčový význam pro získávání poznatků v oblasti vědy a výzkumu pro akademické pracovníky a studenty. Následně přijala za Univerzitu Hradec Králové (UHK) pověření vkládat výsledky odborné vědecké práce do databáze RIV (Rejstřík informací o výsledcích) a stala se tak nepostradatelným odborníkem pro celou univerzitu. Dále byla garantem projektů Czech ELib i předkladatelkou grantových projektů EU i MŠMT, díky kterým Univerzitní knihovna a mediální studovna významně rozšířily své technické vybavení. Již řadu let vyučuje Mgr. Olga Halamová knihovnicky zaměřené odborné předměty, např. dějiny knižní kultury, a stále větší zájem si získávají lekce pro studenty i akademické pracovníky v oblasti práce s databázemi. Aktivity knihovny obohatila rovněž o cyklus literárních čtení, díky nimž hostovala na půdě univerzity řada významných literárních osobností. V roce 2016 se krátce zhostila postu ředitelky Univerzitní knihovny a od února roku 2017 působí na pozici zástupkyně ředitele. Paní Olga Halamová pracuje v knihovnické profesi již více než 35 let, z toho 15 let zasvětila působení na UHK. Je odbornicí uznávanou v celorepublikovém kontextu.
Budeme-li pozvedat číši k přípitku a k poctě Olgy Halamové, rádi bychom k poděkování za její práci připojili přání pevného zdraví, krásných chvil v kruhu rodiny a přátel a samozřejmě „ad multos annos“!
 
Srdečným blahopřáním se připojují také bývalé kolegyně ze Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové a přejí mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.
 
Kontakt na autorku: marie.otavova@uhk.c

verze pro tisk · PDF verze