Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Závěrečná zpráva ze 40. semináře knihovníků muzeí a galerií AMG ČR, z. s.

Autor: Ivana Nývltová a Štěpánka Běhalová
Vyšlo 12/8/2016 v čísle Ročník 26 (2016), Číslo 4, v sekci Stalo se

Ve dnech 13. až 15. září 2016 se v Muzeu východních Čech v Hradci Králové sešli účastníci jubilejního 40. semináře knihovníků muzeí a galerií. Třídenní seminář uspořádala Knihovnická komise Asociace muzeí a galerií ČR (dále AMG) ve spolupráci s hostitelskou organizací. Muzeum východních Čech (dále MVČ) v čele s ředitelkou instituce Mgr. Naďou Machkovou Prajzovou, Ph.D., a hlavní organizátorkou Ivanou Nývltovou, knihovnicí Společenskovědní knihovny, přivítalo celkem 115 účastníků. Součástí semináře byl odborný program, valná hromada členů Knihovnické komise AMG ČR s volbami, odborné exkurze do knihoven v Hradci Králové a hospitálu Kuks. Zvláštní pozornost byla věnována kulatému 40. výročí konání semináře knihovníků muzeí a galerií a propagaci práce Knihovnické komise AMG ČR.
Setkání zahájila v úterý odpoledne ředitelka hostitelské instituce. Oficiální a čestné hosty přivítala předsedkyně Knihovnické komise PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D. Poté účastníky semináře pozdravili oficiální hosté - Mgr. Blanka Skučková, vedoucí oddělení knihoven Ministerstva kultury ČR, Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., předseda SKIP ČR, a Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., předseda AMG ČR. V průběhu úvodní části byly jmenovaným oficiálním hostům semináře, dále přítomným čestným hostům komise, zástupcům institucí spolupracujících s komisí a zástupcům firem, které setkání knihovníků muzeí a galerií finančně podpořily, předány pamětní listy s knihou Osobnosti královéhradeckých kancionálů, vydanou MVČ. Mezi obdarovanými byli tito čestní hosté komise: PhDr. Anežka Baďurová, Mgr. Jana Čerešňová, PhDr. Vít Richter, Richarda Svobodová, Mgr. Zuzana Tichá a PhDr. Helga Turková. Ze zástupců spolupracujících institucí podpořili seminář svou přítomností: Mgr. Eva Svobodová, ředitelka Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, PhDr. Eva Svobodová, vedoucí Souborného katalogu NK ČR, PhDr. Jindra Pavelková, zástupkyně ředitele Moravské zemské knihovny v Brně, Mgr. Martin Sekera, Ph.D., ředitel Knihovny Národního muzea, PhDr. Lenka Veselá, vedoucí knihovědného oddělení Knihovny Akademie věd ČR. Pamětní listy a knihy byly s poděkováním předány též zástupcům těchto firem: AiP Beroun, Ceiba, Cosmotron, Emba, KP-SYS a LANius.
Úvodní odborný blok byl věnován 40. výročí semináře. Předsedkyně komise spolu s místopředsedkyní Mgr. Alenou Petruželkovou připravily příspěvek s názvem Knihovnická komise ve 21. století – tradice a perspektiva, který obsahoval zamyšlení nad činností komise. Krátký historický přehled čtyřicetileté činnosti komise připomenul zásluhy významných představitelů komise, zhodnotil její činnost a nastínil možnosti budoucího rozvoje. Následovala přednáška PhDr. Víta Richtera Koncepce rozvoje knihoven a novela knihovního zákona.
Po přestávce proběhla valná hromada Knihovnické komise, na níž její předsedkyně nejprve předložila zprávu o činnosti komise v uplynulém roce. Zpráva byla schválena hlasováním, stejně jako navržení zástupci jednotlivých krajů a institucí. Dále proběhly volby předsedy, místopředsedy a tajemníka na léta 2016 až 2019. Veřejným hlasováním byla na léta 2016 až 2019 zvolena předsedkyně PhDr. Štěpánka Běhalová, místopředsedkyně Mgr. Alena Petruželková a tajemnice Mgr. Iveta Mátlová.
Slavnostní večerní společenské setkání uvedl blok vzpomínkových příspěvků nazvaný Od Teplic (1973) do Hradce Králové (2016), jehož úvodní vtipnou prezentaci připravila Mgr. Iveta Mátlová s kolegou Mgr. Petrem Součkem. Prezentaci doplnily autentické vzpomínky pamětnic, emeritních předsedkyň Knihovnické komise, PhDr. Helgy Turkové a PhDr. Jarmily Okrouhlíkové, a vzpomínky na kolegy a osobnosti komise PhDr. Jaroslava Vrchotku, PhDr. Karla Bezděka, Helenu Hájkovou, PhDr. Evžena Lukeše a Jaromíra Macka. Příjemná a přátelská atmosféra jubilejního večera pokračovala i během prohlídky expozic a výstav v hlavní budově MVČ v Hradci Králové.
Středeční odborný program byl rozdělen do dvou bloků. Dopoledne bylo věnováno aktuální knihovnické problematice – novým pravidlům RDA a dosavadním zkušenostem s jejich používáním, Celostátnímu adresáři knihoven (CADR) a oborové bráně ART. Ředitel Knihovny Národního muzea Mgr. Martin Sekera, Ph.D., informoval přítomné o nové možnosti odborných stáží pro pracovníky muzeí a galerií v Národním muzeu. PhDr. Jaroslava Kašparová, Ph.D., a PhDr. Richard Šípek, Ph.D., vyzvali knihovníky z muzeí a galerií ke spolupráci na zajímavém projektu Provenio. Blok zakončila vystoupení zástupců firem LANius, KP-SYS, AiP Beroun a Cosmotron Bohemia, kteří seznámili přítomné s novinkami ve svých nabídkách.
Odpolednímu bloku Restaurování a konzervace fondů v knihovnách muzeí a galerií předcházelo společné fotografování. Garant odpoledního bloku Mgr. BcA. Radomír Slovik připravil pro posluchače pestrou nabídku příspěvků vztahujících se k zadanému tématu. S příspěvky vystoupili Ing. Hana Paulusová, doc. Ing. Michal Ďurovič, Mgr. Ivan Kopáčik, MgA., Barbora Bartyzalová, Ondřej Lehovec a Milana Vanišová. Praktickými ukázkami drobných oprav tisků přispěly Ing. Petra Vávrová, Ph.D., a Dana Hřebecká.
Bezprostředně po odborném programu následovaly komentované prohlídky historického jádra Hradce Králové zakončené odbornou exkurzí do Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.
Čtvrteční dopoledne bylo tradičně věnováno odborným exkurzím, při nichž účastníci navštívili Knihovnu města Hradce Králové nebo hospitál Kuks se zdejší nově uloženou knihovnou.
 
Příspěvky ze semináře jsou k dispozici na: http://www.cz-museums.cz/web/amg/organy-amg/komise/knihovnicka-komise/prispevky-ze-seminaru/40-seminar-hradec-kralove-2016.
 
Kontakt na autorky: i.nyvltova@muzeumhk.cz, behalova@mjh.cz
Informace o knihovnické komisi na webu AMG ČR: http://www.cz-museums.cz/web/amg/organy-amg/komise/knihovnicka-komise

verze pro tisk · PDF verze