Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Celostátní valná hromada SKIP ČR u nás v Hradci Králové

Autor: Božena Blažková
Vyšlo 9/22/2016 v čísle Ročník 26 (2016), Číslo 3, v sekci Z knihovnických organizací

Psát o jakékoliv velké akci je docela složité. Čtenář se akce s největší pravděpodobností zúčastnil, a tudíž má poznámkový blok plný nových informací a ještě mu navíc v hlavě víří vzpomínky na zajímavá setkání a dojmy z navštívených knihoven. Pokud se nezúčastnil, tak se sice připravil o osobní zážitek, ale všechny informace má k dispozici na internetu. Prezentace i doprovodné fotografie umožňují alespoň virtuální účast, případně doplnění vlastních poznámek.
Celostátní valná hromada Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (dále jen SKIP ČR) byla v pořadí již devátá a bezesporu patří mezi takové velké akce. Jednou za tři roky má každý člen (individuální i institucionální) právo a možnost zúčastnit se setkání spřízněných duší – tzv. „SKIPáků“. Nezáleží na tom, z jak velké knihovny či odkud je. Pro náš region byla letošní valná hromada zároveň velkým závazkem. Místem konání bylo krajské město Hradec Králové. Partnery akce se staly: SKIP 08 Východní Čechy, Knihovna města Hradce Králové a Studijní a vědecká knihovna, na kterých bylo zajištění poměrně velké části organizačních záležitostí. Valná hromada byla, jak se již stalo tradicí, spojena s odbornou konferencí, která byla tentokrát zaměřena na architekturu a výstavbu knihoven. Celá akce proběhla pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje a primátora statutárního města Hradce Králové. Odborné konferenci je věnován samostatný článek.
Program valné hromady je v podstatě neměnný a známe ho i z průběhu regionálních valných hromad. Je zapotřebí zvolit všechny potřebné komise, seznámit se se zprávou o činnosti a hospodaření, představit kandidáty a zvolit nový výkonný výbor. Je obvyklé, že valná hromada není usnášeníschopná, protože není technicky možné, aby se dostavila nadpoloviční většina všech 948 individuálních a 689 institucionálních členů. Dle stanov je možné po půlhodině zahájit jednání náhradní valné hromady. Vyplnění doby do zahájení se výborně zhostil PhDr. Hanuš Hemola, který se ujal nelehkého úkolu seznámit přítomné se současným stavem revitalizace Klementina. Svým vystoupením naladil všechny do příjemné a vstřícné nálady, která následně doprovázela celou valnou hromadu. Kdo neviděl na vlastní oči jeho práci s mikrofonem fungujícím na heslo, opravdu o hodně přišel. :-) V přátelském a usměvavém naladění pokračoval i moderátor celé akce, současný předseda SKIP ČR Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. Vše, co bylo naplánováno včetně schválení změn a doplňků ve Stanovách SKIP ČR, se podařilo v časovém limitu splnit. Stihlo se i velké poděkování PhDr. Ladislavu Kurkovi, který oficiálně oznámil, že koncem letošního roku chce po 25 letech opustit šéfredaktorské místo v Bulletinu SKIP.[1]
Za náš region byla do výkonného výboru zvolena Mgr. Jana Kroulíková, ředitelka Městské knihovny v Litomyšli. Mezi náhradníky jsou Iveta Bergerová ze Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové a Vendulka Valečková z Krajské knihovny v Pardubicích a Obecní knihovny v Býšti. Členkou výkonného výboru se automaticky stává i předsedkyně regionálního výboru Bc. Kateřina Hubertová z Knihovny města Hradce Králové. V dozorčí komisi bude i nadále pracovat PhDr. Jana Kalousková, ředitelka Městské knihovny v Ústí nad Orlicí.
Nejen členům SKIP ČR, ale i všem ostatním knihovníkům doporučuji podrobně se seznámit alespoň se Zprávou o činnosti SKIP ČR v období 2013 až 2015 a Programovým prohlášením 9. valné hromady SKIP ČR 2016.[2] Oba materiály stručně, přehledně a výstižně shrnují současný stav a další směřování SKIP ČR a současné trendy českého knihovnictví.
Program pokračoval ještě společenským večerem, který se konal v Knihovně města Hradce Králové.[3] Moderování se tradičně ujala Mgr. Zlata Houšková, která jako vždy neměla chybu a dokázala přítomné příjemně naladit. Kulturní program zcela určitě nikoho nezarmoutil. Za zmínku jistě stojí i to, že firma Lanius společně s knihovníky oslavila 20 let své činnosti. Nejočekávanější částí společenského večera bývá udělování prestižní ceny SKIP ČR. V Hradci Králové byla Cena českých knihovníků[4] (tzv. Knihovnická kapka) udělena PaedDr. Vladislavu Raškovi, Mgr. Miroslavě Sabelové, Jaroslavě Starcové, Mgr. Jaroslavě Štěrbové a Mgr. Věře Škraňkové. Domnívám se, že Věru není zapotřebí podrobně představovat (pokud ji někdo náhodou nezná, může si zalistovat ve starších číslech našeho zpravodaje).[5] Věra je v současné době aktivní členkou regionálního klubu knihovnických seniorů, celý svůj profesní život prožila v knihovnách na Náchodsku, dlouhá léta pracovala v regionálním i ústředním výboru SKIP, aktivně se účastnila práce ve Frankofonním klubu SKIP a byla iniciátorkou a organizátorkou nezapomenutelných zájezdů do Francie. Věrko, gratulujeme a přejeme hodně sil a hlavně nápadů!
Hradecká valná hromada SKIP ČR je za námi. Organizátoři si konečně oddechli a mohou klidněji spát. Byly to nervy, ale povedlo se! Velké díky patří nejen všem pracovníkům Knihovny města Hradce Králové a Studijní a vědecké knihovny, kteří se na úspěšné akci svým osobním nasazením podíleli, ale i dalším knihovnám, které zajišťovaly odborné exkurze – Společenskovědní a Přírodovědecké knihovně Muzea východních Čech, Lékařské knihovně Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Univerzitní knihovně Univerzity Hradec Králové.
 
Pro zájemce jsou na webových stránkách SKIP fotografie ze všech tří dnů: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/valna-hromada/9.-valna-hromada/fotografie.
 
Kontakt na autorku: babickasovicka@seznam.cz
Web SKIP: http://www.skipcr.cz/

 
[2] Veškeré schválené materiály z valné hromady, včetně zmíněné zprávy a prohlášení, jsou k dispozici na: http://www.skipcr.cz/co-je-skip/valna-hromada/usneseni-9.-valne-hromady.
[3] Výběr fotografií ze společenského večera naleznete na zadní obálce zpravodaje. 
[5] Např. v článcích:
a) ODDĚLENÍ SLUŽEB KNIHOVNÁM. Představujeme zástupce regionálních výborů SKIP. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje [online]. 2006, roč. 16, č. 1, s. 30-32 [2016-07-21]. ISSN 0862-9366. Dostupné také z: http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/673.pdf
b) SEMRÁDOVÁ, Eva. Knihovnice Královéhradeckého kraje roku 2014. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje [online]. 2014, roč. 2014, č. 4, s. 49-50 [2016-07-21]. ISSN 0862-9366. Dostupné také z: http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20140430.pdf

verze pro tisk · PDF verze