Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Knihovnice Královéhradeckého kraje roku 2015

Autor: Eva Semrádová
Vyšlo 12/3/2015 v čísle Ročník 25 (2015), Číslo 4, v sekci Kdo je ...

Ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové se 4. listopadu 2015 uskutečnilo slavnostní setkání, v rámci něhož byly uděleny tituly Knihovnice/Knihovník Královéhradeckého kraje roku 2015. Pro předání titulů připravila Bc. Eva Semrádová, pracovnice oddělení služeb knihovnám SVK HK, za spolupráce metodiček pověřených knihoven medailonky oceněných knihovnic. V mírně upravené podobě vám nyní medailonky předkládáme. Více se o průběhu slavnostního večera můžete dočíst v rubrice „Stalo se“ aktuálního čísla zpravodaje.
 
Kategorie knihovnice malé veřejné knihovny:
 
Hana Šanderová
Obecní knihovna Všestary, okres Hradec Králové
 
Paní Hana Šanderová se stala knihovnicí ve Všestarech v roce 2009. První poznatky v oboru získala v rámci knihovnického kurzu, ale i v současnosti ráda bedlivě sleduje nové trendy knihovnického oboru.
Knihovna ve Všestarech je umístěna v budově školy a využívá spojení se školní knihovnou. Dobrá úroveň knihovnických služeb je podporována pravidelnými finančními příspěvky obce i regionálními službami. Každý měsíc se mohou čtenáři těšit na nové knihy i časopisy, probíhají odpolední výtvarné dílny, Noc s Andersenem, Den pro dětskou knihu. Paní knihovnice využívá pro propagaci knihovny a komunikaci s jejími příznivci web i Facebook, sama se stará o doplňování elektronického katalogu knihovny.
Knihovna ve Všestarech se pod vedením paní Šanderové stala vyhledávaným místem pro děti i dospělé. Všestary mají téměř 1 500 obyvatel a čtvrtina z nich se každoročně hlásí do knihovny.
 
Jitka Šidáková
Obecní knihovna Sobčice, okres Jičín
 
Paní Jitka Šidáková je knihovnicí v Sobčicích od roku 2000, je absolventkou knihovnického kurzu a dalších odborných školení. Ve svém občanském povolání působí jako učitelka mateřské školy a to se kladně projevuje v charakteru jejích knihovnických aktivit.
Nabídka knihovnických služeb v malé obci s 280 obyvateli pamatuje na všechny věkové kategorie návštěvníků. Pro děti jsou připraveny soutěže, hry a tvořivé dílničky, pasování prvňáčků na čtenáře knihovny. Studenti nejvíce využívají meziknihovní služby, nejstarší uživatelé knihovny si chválí donáškovou službu. Knihovna čerpá regionální služby z Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně, má automatizovaný knihovnický systém i vlastní web.
Paní Šidáková zapojila svoji knihovnu do kulturního dění v obci, je kronikářkou obce, prezentuje se také jako autorka omalovánek, které jsou vydány tiskem. Její knihovna je malá místnost s dvaceti metry čtverečnými, přesto je živým místem pro setkávání a volný čas.
 
Věra Novotná
Obecní knihovna Provodov, okres Náchod
           
Paní Věra Novotná vede svoji knihovnu od roku 1973, což je 42 let. A právě vytrvalost v knihovnické práci a pak pečlivost a ochota zajistit každému čtenáři knížku podle jeho přání jsou důvodem pro udělení titulu Knihovnice roku.
Provodov má 400 obyvatel a jedná se o místní část obce Šonov, která leží v blízkosti Nového Města nad Metují. Obec svou knihovnu cíleně buduje, finančně přispívá na nákup knih do vlastního fondu. Další novou literaturu knihovna čerpá v rámci regionálních funkcí z výměnných fondů. Paní knihovnice si pro propagaci knihovny zvolila prosklenou plochu na autobusové zastávce, proto mají občané aktuality z knihovny stále na očích.
Paní Novotná se nejraději věnuje výpůjční činnosti, uskutečňuje ve spolupráci se školou předčítání a zaměřuje se na propagaci čtenářství mezi dětmi.
 
Božena Dyntarová
Obecní knihovna Bačetín, okres Rychnov n. Kněžnou
 
Paní Božena Dyntarová převzala péči o knihovnu před 44 lety: jako vášnivá čtenářka ráda přijala nabídku stát se ve volném čase knihovnicí a v této funkci vytrvala dodnes.
V současnosti se paní knihovnice často zamýšlí nad upadajícím zájmem o čtení, a proto připravuje pro návštěvníky zajímavé programy na podporu čtenářství. Velký úspěch mělo výtvarně zaměřené Klubování, Knihovnický den, čtení pro děti Povídám, povídám pohádku a samozřejmostí je donáška knih domů. Paní knihovnice přivítala vybavení knihovny internetem i automatizovaným knihovnickým systémem a oceňuje spolu se čtenáři doplňování literatury z regionálních výměnných fondů.
Paní Dyntarová získala pro knihovnu vlastní znak a knihovna je v současnosti rozšířena o čítárnu, kde se konají čtenářské podvečery pro dospělé a tematické výstavy.
 
Kateřina Štěpánová
Obecní knihovna v Mladých Bukách, okres Trutnov
Paní Kateřina Štěpánová získává ocenění za vynikající knihovnickou práci, za znovuzrození knihovnických služeb v obci.
Rozsah knihovnických služeb odvozujeme od velikosti obce. Městys Mladé Buky je místo s více než dvěma tisíci obyvateli a u takto velkých obcí se již uvažuje o profesionálním vedení knihovny. Knihovna Mladé Buky tento status zatím nemá, přesto v řadě parametrů již nabízí potřebnou kvalitu, a to díky paní knihovnici Štěpánové.  Knihovna je otevřena 15 hodin týdně a je potěšující, že se v poslední době podařilo zavést řadu moderních služeb; knihovna má svůj web i elektronický katalog, využívá aktivně výměnné fondy. Do knihovny se hlásí noví čtenáři, funguje dětský Klub šikovných ručiček. Mladé Buky mají svoji Noc s Andersenem, pasování prvňáčků i Týden knihoven.
Paní Štěpánová se velmi rychle zorientovala v knihovnické práci, je iniciativní ve spolupráci s místní školou. Výsledky její práce potvrzuje fakt, že se počet návštěvníků knihovny v posledních letech zněkolikanásobil.
 
Kategorie knihovnice veřejné knihovny:
 
Dana Michlová
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
 
Paní Dana Michlová je knihovnicí v Jičíně více než 40 let; na počátku svého pracovního působení získala praxi v katalogizaci i výpůjčních odděleních a pak natrvalo spojila profesní život s jičínským regionem ve funkci metodičky.  
Paní Michlová dosáhla řady pracovních úspěchů, prosadila zájmy knihoven při jednáních se starosty obcí, zasloužila se o budování kvalitních výměnných fondů a zavádění regionálních služeb. Za jejího působení řada vesnických knihoven Jičínska (jako například Vršce, Stav, Mladějov, Libuň, Střevač, Lužany) znovu obnovila nebo výrazně zlepšila svoji činnost. Nyní se jičínská metodička zabývá automatizací vesnických knihoven, vzděláváním knihovníků, své zkušenosti prezentuje na krajských odborných akcích, je aktivní členkou SKIPu. Mimo zaměstnání se podílí na organizaci kulturního dění  v místě svého bydliště.
Profesní dovednosti i osobní vlastnosti paní Michlové výstižně popsala její současná nadřízená, paní Jana Benešová: „Takto si představuji kvalitní knihovnici. Je odborně vzdělaná, práce je pro ni koníčkem, své zkušenosti se nebojí v práci prosazovat, je komunikativní, zajímá se o dění ve „svých“ obcích a knihovnách. Vychovala a vychovává další generace knihovnic a knihovníků.“
 
PhDr. Božena Klabalová
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
 
Paní Božena Klabalová pochází z jihozápadních Čech, prošla humanitním i knihovnickým vzděláním a v roce 1983 přijala zaměstnání ve vědecké knihovně v Hradci Králové.
Od počátku svého knihovnického působení se paní doktorka Klabalová specializovala na informační a rešeršní činnost, s přechodem Studijní a vědecké knihovny do nové budovy zastávala funkci vedoucí prezenčních služeb.
Paní Klabalová je známá svým zaujetím pro knihovnictví, svými pevnými názory i svou skromností. Na dotaz, jak by charakterizovala své významné aktivity v knihovnictví, odpověděla:
„Nic významného jsem neprovedla, pouze mě bavilo pomáhat lidem hledat informace a při exkurzích a přednáškách je seznamovat s informační činností a zvyšovat jejich informační gramotnost. Od nepaměti jsem působila v redakční radě U nás (začínali jsme pod názvem Zpravodaj jednotné soustavy knihoven), publikační činnost jsem vlastně měla v náplni práce. Vyučovala jsem nějaký čas na Střední knihovnické škole Brno a také v SOŠ SOU Hradební v Hradci Králové.“              
Paní Klabalová zůstala ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové 30 let. Nyní po ukončení aktivního zaměstnání zastává místo dobrovolné knihovnice ve farní knihovně v Hradci Králové, je kronikářkou farnosti a věnuje se sborovému zpěvu. Pro redakční radu knihovnického zpravodaje U nás je nadále spolehlivou jazykovou korektorkou. 

Kontakt: eva.semradova@svkhk.cz

verze pro tisk · PDF verze