Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Setkání knihovnic a knihovníků v roce 2015

Autor: Andrea Součková
Vyšlo 12/3/2015 v čísle Ročník 25 (2015), Číslo 4, v sekci Stalo se

Ve středu 4. listopadu 2015 se pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France uskutečnilo již sedmé Setkání knihovnic a knihovníků. Ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové se sešlo okolo 60 hostů; jsme rádi, že mezi jinými přijali pozvání i MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradec Králové, Mgr. Ivana Kudrnáčová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací krajského úřadu, Mgr. Veronika Janáčková, odborná referentka kultury a památkové péče krajského úřadu, a PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu NK ČR.
Mgr. Eva Svobodová, ředitelka Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, zahájila slavnostní setkání proslovem, ve kterém kromě tradičního uvítání hostů hovořila o knihovnické profesi a o tom, co vše musí dnešní pracovníci knihoven zvládat. Že toho není rozhodně málo, dokládá nejen soubor kompetencí u jednotlivých knihovnických typových pozic v Národní soustavě povolání, ale také každodenní praxe, která před knihovníky staví stále nové požadavky a výzvy.
Slavnostním večerem nás slovem provázela Jana Sehnalová, vedoucí Městské knihovny ve Rtyni v Podkrkonoší, členka krajské komise Vesnice roku a také členka regionálního výboru SKIP Východní Čechy, který byl spolu s krajskou knihovnou hlavním organizátorem celé akce. Moderátorka v úvodním slově navázala na řeč Mgr. Evy Svobodové, hovořila o knihovnické profesi, o jejích výhodách, ale i o vysokých požadavcích, které jsou na knihovníky kladeny. Zdůrazněna byla zejména důležitost ocenění této práce: „… ti, kdo knihovnictví vykonávají s láskou dlouhá léta, často po celý svůj život, si zaslouží naše uznání a hluboký obdiv.“
Slavnostní předání ocenění vyznamenaným knihovnicím bylo orámováno hudebním vystoupením. Na flétnu hrál pan Martin Brunner, výborný hudebník a také zakladatel hradeckého festivalu Jazz Goes to Town. 
Následovala krátká informace o soutěži Vesnice roku a průběhu jejího krajského kola, ve kterém letos získala Cenu hejtmana Královéhradeckého kraje za moderní knihovnické a informační služby Obecní knihovna v Roudnici. O tom, že si paní Ivana Novotná cenu zaslouží, není sporu. Již v prvním ročníku krajského oceňování knihovnic a knihovníků byla jednou z vyznamenaných. (Pro zájemce o podrobnější informace doporučujeme nahlédnout do minulého čísla zpravodaje U nás, kde naleznou rozhovor s paní Novotnou.)  Malé poděkování za úspěch v krajském kole předala Mgr. Eva Svobodová a Bc. Kateřina Hubertová, předsedkyně SKIP Východní Čechy.
Hlavní část programu, kterou všichni přítomní s napětím očekávali, byla věnována udělení titulů Knihovnice/Knihovník Královéhradeckého kraje roku 2015. Letos „pouze“ vyznamenané knihovnice a jejich knihovny představila prostřednictvím prezentace Bc. Eva Semrádová, pracovnice oddělení služeb knihovnám SVK HK. V kategorii knihovnice malých veřejných knihoven ocenění převzaly: Hana Šanderová ze Všestar, Jitka Šidáková ze Sobčic, Věra Novotná z Provodova, Božena Dyntarová z Bačetína, Kateřina Štěpánová z Mladých Buků. V kategorii knihovnice veřejných knihoven byla udělena dvě ocenění: Daně Michlové z Jičína a PhDr. Boženě Klabalové z Hradce Králové. (Naší pečlivé korektorce tímto také upřímně gratulujeme k ocenění.) O jednotlivých knihovnicích se můžete více dozvědět prostřednictvím medailonků, které naleznete v rubrice Kdo je v aktuálním čísle zpravodaje. Stejně tak jako v roce minulém i letos došlo na společné fotografování všech vyznamenaných knihovnic se zástupci měst a obcí a s předávajícími ocenění, kterými byli: PhDr. Vít Richter, Mgr. Ivana Kudrnáčová, Mgr. Eva Svobodová a Bc. Kateřina Hubertová.
Pro všechny přítomné byla jistě milým bodem programu beseda s paní Martinou Bittnerovou. Mnozí „knihovničtí“ jistě neslyší toto jméno poprvé. Znát můžete paní Bittnerovou nejen díky její přednáškové činnosti, pořadům či besedám, ale zejména prostřednictvím její literární tvorby, ve které se věnuje významným českým osobnostem minulosti. V roce 2015 vyšla její dosud poslední kniha Lásky Boženy Němcové. Těžkosti i radosti spojené se vznikem knihy, zajímavosti ze života významné osobnosti, která má blízký vztah ke Královéhradeckému kraji, její lásky a mnohé další: to vše bylo součástí vyprávění.
Po rekapitulaci slavnostního setkání, pozvání na výstavu, poděkování všem hostům za účast i knihovnicím podílejícím se na organizaci, jsme se mohli přesunout do neformální části večera.  
Ve foyer konferenčního sálu byl pro hosty připraven raut, o který se postaraly pracovnice SVK HK. Zájemci také mohli na celkem devíti panelech zhlédnout výstavu nazvanou Design knihovnické propagace, která vznikla s přispěním 22 městských a místních knihoven z Královéhradeckého kraje. Na stolcích byly pro hosty kromě občerstvení připraveny letáky informující o nejbližších akcích SVK HK pro veřejnost či pozvánky na knihovnický jarmark (v příštím čísle vás budeme podrobněji informovat). Na jednom ze stolků byly také vystaveny knihy Martiny Bittnerové, které si mohli hosté zakoupit přímo od autorky. Mnozí využili této možnosti a nechali si knihu opatřit jejím autogramem. 

Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz
Informace o akci na webu Královéhradeckého kraje: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/zname-knihovnice-roku-kralovehradeckeho-kraje-84110/
 
 

verze pro tisk · PDF verze