Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Knihovny – přátelská a nekonfliktní pracoviště

Autor: Andrea Součková
Vyšlo 6/18/2015 v čísle Ročník 25 (2015), Číslo 2, v sekci Stalo se

V průběhu roku 2014 a 2015 se ve všech krajských knihovnách v rámci projektu Sociální dialog v oblasti kultury a sociálních služeb uskutečnily semináře na témata Přátelská pracoviště a Prevence násilí na pracovišti spolufinancované ESF (prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost) a státním rozpočtem ČR. Projekt zaštiťovala Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR byl jedním z jejích partnerů.
Ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové byly v lednu tohoto roku realizovány první dva semináře nazvané Přátelská pracoviště. Přednášejícím těchto dvou dnů byl Mgr. David Šourek, ředitel Centra rozvojových aktivit Unie zaměstnavatelských svazů. Jak již název semináře napovídá, účastníci se měli možnost dozvědět, co to znamená být pracovištěm přátelským vůči zaměstnancům, společnosti a zákazníkům. Byl také představen standard Handicap friendly. Díky bohatým zkušenostem přednášejícího s lidmi se specifickými potřebami se knihovnice dozvěděly mnoho zajímavých informací. Seminář obsahoval také část zážitkovou. Knihovnice si na vlastní kůži mohly vyzkoušet, jaké to je žít s nejrůznějšími typy handicapů.  Zjistily, že i vykonávání běžných, banálních činností (jako mytí rukou, jedení apod.) není pro handicapované vůbec samozřejmostí a se znevýhodněním, které mají, se stává velmi náročnou činností.
V měsíci březnu a dubnu tohoto roku se (také v krajské knihovně v Hradci Králové) uskutečnily čtyřdenní workshopy Prevence násilí na pracovišti. Vzhledem k velké poptávce po školení, která se při předběžném zjišťování zájmu projevila, byla každá z částí workshopu realizována třikrát. Celkem se tedy jednalo o dvanáct workshopů. Obsah seminářů nebyl zaměřen pouze na konflikty na pracovišti mezi kolegy nebo na vztahy nadřízený versus podřízený; z velké části byl také věnován konfliktnímu klientovi (v prostředí knihoven – uživatel). Nebylo ale opomenuto ani téma psychohygieny, které je v dnešní uspěchané a hektické době velmi důležité. O tom, jak předcházet konfliktním situacím a eventuálně jak je řešit, hovořil PhDr. Petr Beroušek, známý psycholog a pedagog s úctyhodným profesním životem. Psychologickým souvislostem násilí na pracovišti se věnovala Mgr. Jana Frischmannová, vedoucí oddělení pro celoživotní vzdělávání Pedagogické fakulty UK v Praze, manažerka vzdělávacích programů, konzultantka, osobní poradkyně a koučka.  Jak zvládat konfliktní situace přítomným přiblížil Mgr. Robert Čapek, Ph.D., odborný asistent na Katedře managementu Univerzity Hradec Králové. S právním minimem pro zaměstnance při zvládání násilných situací seznámila účastníky JUDr. Radka Medková, právnička a akreditovaná mediátorka pro komerční i nekomerční sféru.  
Seminář byl určen nejen managementu knihoven a pracovníkům ve službách, ale i všem ostatním zaměstnancům knihoven. Vzdělávacího cyklu (Přátelská pracoviště a Prevence násilí na pracovišti) se účastnilo celkem 48 knihovnic a knihovníků z Královéhradeckého kraje (a také jedna zájemkyně z kraje Pardubického). Všichni přihlášení si s sebou odnesli blok s propiskou, tašku a také příručku Metodika prevence násilí na pracovišti, vydanou v rámci projektu. Pro knihovníky bylo po celou dobu konání zajištěno občerstvení. Dle dotazníků, které byly vyplňovány po každém školení, byly semináře hodnoceny velmi kladně, především díky neotřelé formě. V rámci semináře Přátelská pracoviště si samy účastnice mohly vyzkoušet, jak obtížné je vykonávání běžných činností pro lidi s handicapem. V rámci semináře Prevence násilí na pracovišti si zájemci formou nejrůznějších cvičení mohli vyzkoušet, jak předcházet sporům či jak je řešit. Základním předpokladem pro spokojenost s průběhem školení je vhodný přednášející. Na semináři přednášeli přední odborníci ve svém oboru, kteří knihovníkům předali nejen teoretický základ, ale především vše doplnili informacemi ověřenými ze své praxe.
 
Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz

verze pro tisk · PDF verze