Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Chcete digitalizovat na KDJ?

Autor: Lucie Jirků
Vyšlo 6/18/2015 v čísle Ročník 25 (2015), Číslo 2, v sekci Naše téma

Udržitelnost krajského projektu Digitalizace a ukládání je zajištěna provozem krajské digitalizační jednotky (dále KDJ), umístěné ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. Na KDJ, která funguje od února 2014, se však nedigitalizuje pouze fond krajské knihovny - možnost nechat si zdigitalizovat část fondu mají i další knihovny kraje, které o tuto příležitost projeví zájem.
Vzhledem k vybavení pracoviště lze zatím zpracovávat pouze monografie a periodika (nejsou přijímány speciální druhy dokumentů, jako např. mapy či hudebniny), a to do formátu A3 včetně. Dokumenty by se měly vztahovat k území současného Královéhradeckého kraje; prioritou je digitalizace regionálního fondu, ale v případě zájmu se lze dohodnout i na zpracování jinak zaměřeného fondu.
Skenování probíhá na skeneru Bookeye3, jsou provedeny ořezy a úpravy skenů, OCR a následně metadatový popis v systému ProArc.[1] Výsledkem jsou PSP balíčky dle platné specifikace NDK. Zpracování zajišťují pracovníci oddělení digitalizace SVK HK.
Pro knihovny Královéhradeckého kraje je digitalizace na KDJ prováděna bezplatně, knihovny však musí zajistit přípravné práce. Pokud se daná instituce dohodne se SVK HK na digitalizaci svého fondu, je potřeba, aby co nejlépe připravila dokumenty i katalogizační záznamy, které budou sloužit jako základ k metadatovému popisu digitalizovaného dokumentu. To znamená provést podle současných katalogizačních pravidel rekatalogizaci s knihou v ruce, poslat záznam do Souborného katalogu ČR (nebo připsat svou instituci, pokud záznam existuje, a v případě nesrovnalostí zajistit opravu záznamu v SK ČR), zajistit přidělení čísla ČNB, pokud ho dokument nemá a měl by mít. Nutné je také nahlásit předem digitalizaci do Registru digitalizace[2] (lze i velmi jednoduše přes záznam v SK ČR). Dokumenty plánované k digitalizaci na KDJ by dosud neměly být zdigitalizovány (či plánovány k digitalizaci) jinou institucí v ČR. Je třeba zajistit i převoz dokumentů a umožnit předběžnou prohlídku vybraného fondu pracovníkům SVK HK, kteří posoudí, zda jsou dokumenty ke skenování vhodné - např. u příliš pevné vazby nelze text ve hřbetu dobře naskenovat (takové dokumenty lze zpracovat pouze v případě, že daná instituce zajistí na své náklady rozešití a následné sešití svazku).
Máte-li zájem o digitalizaci vlastního fondu na KDJ v SVK HK, kontaktujte oddělení digitalizace (Mgr. Lucie Jirků, lucie.jirku@svkhk.cz, 702 088 567).
 
Kontakt na autorku: lucie.jirku@svkhk.cz
Web knihovny: http://www.svkhk.cz/

 
[1] Více o systému ProArc naleznete na: https://code.google.com/p/archivacni-system/
[2] Registr digitalizace dostupný z: http://www.registrdigitalizace.cz/

verze pro tisk · PDF verze