Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Rešeršní služba v SVK HK

Autor: Gabriela Holečková
Vyšlo 6/18/2015 v čísle Ročník 25 (2015), Číslo 2, v sekci Naše téma

V roce 2015 je krajská knihovnická kampaň zaměřena na služby knihoven. A jak už kolegyně Andrea Součková napsala v předchozím čísle: „Přestože knihovny poskytují širokou škálu služeb, ať už těch tradičních, či méně obvyklých, skutečností zůstává, že jsou stále málo vidět,“[1] Takže jsem byla požádána, jakožto poměrně trvalý rešeršér Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, abych pokud možno více zviditelnila a přiblížila jednu z tradičních činností knihovny, a to rešerše a proces jejich zpracování.
Všichni asi znáte citát z knihy A. Dumase „Cherchez la femme“, který v češtině známe jako „Za vším hledej ženu“. V knihovnictví, kde pracuje převaha žen, netřeba něco takového zdůrazňovat. Mně šlo ale spíše o slůvko cherchez – hledat, pátrat. Z něho totiž pochází i význam slova rešerše, tj. „výsledek (popř. proces) vyhledávání informací ve formě dokumentografických nebo faktografických záznamů, popř. plných textů dokumentů.“[2]
Rešeršní činnost se tedy skládá z hledání informací z různých zdrojů na základě konkrétního požadavku. To znamená, že kdokoli, kdo má zájem vyhledat nějaké informace k tématu, které ho zajímá (a nemá zrovna dost času či zkušeností pustit se do hledání samostatně), se může obrátit na rešeršní pracoviště SVK HK. Zájemce může při zadání rešerše využít některou ze dvou nabízených forem. Knihovnu může navštívit osobně - ve studovně v 5. podlaží vyplní formulář zadání rešerše a případně prokonzultuje s rešeršérkou své představy a požadavky. Pokud je zadavatel odjinud, případně se do knihovny nedostane, jistě pro něj bude výhodnější elektronická cesta, kdy stačí na webu krajské knihovny vyplnit a následně zaslat formulář. (Dostupný z: http://www.svkhk.cz/Pro-verejnost/Zadost-o-resersi.aspx.) Rešeršérky pak obratem přijetí elektronické žádosti potvrdí.
Jakmile tedy máme zadání, začíná vlastní rešeršní průzkum. Rešeršérka si nejprve musí ujasnit klíčová slova a terminologii pro vyhledávání v daném oboru. Poté si vytipuje zdroje, ve kterých by se mohly skrývat relevantní informace, a postupně tyto zdroje prochází. Průzkum je zpravidla nejobtížnější částí rešeršní činnosti (rešeršér chce samozřejmě najít co nejkvalitnější zdroje informací), ale zároveň je to i trochu dobrodružství a poučení, protože se sám rešeršér dozvídá spoustu zajímavých informací z různých oborů. Žel, trvanlivost takto získaných informací není zpravidla příliš dlouhá. Při dalším vyhledávání totiž informace získané z předešlého rešeršního průzkumu většinou opouštějí paměť rešeršéra a mizí kdesi v hlubinách mozkových závitů.
Ve chvíli, kdy rešeršér vyčerpal nejen sebe, ale především všechny dostupné zdroje informací a má k tématu dostatek odpovídajících dokumentů, sestaví vybrané záznamy těchto dokumentů (popřípadě plné texty nebo fakta) do vlastní rešerše. Vznikne soupis literatury seřazený podle určitých kritérií (např. podle druhu dokumentů, podle data vydání apod.). Když je rešerše takto připravená, zasíláme zadavateli zprávu a dotyčný/dotyčná si poté rešerši vyzvedne v tištěné podobě v knihovně nebo je posílána např. v příloze e-mailu elektronicky. Poté už si zadavatel s rešerší pracuje podle vlastního uvážení – knihy, kopie článků a další dokumenty si může lehce objednat buď v naší, nebo jiné knihovně.
Rešerše je jednou z mála služeb, za které se v knihovně platí, ale cena rozhodně není nijak horentní. (Sami se můžete přesvědčit z ceníku dostupného na: http://www.svkhk.cz/Pro-verejnost/Cenik.aspx.) Navíc sám zadavatel cenu ovlivní tím, že si předem stanoví počet záznamů, které chce do rešerše uvést, nebo rovnou zadá částku, kterou do rešerše hodlá investovat. Také je možné, že se rešerše na stejné nebo podobné téma už v krajské knihovně zpracovávala, a pak je cesta ještě snazší a levnější. V online katalogu SVK HK jsou nyní uloženy záznamy starších rešerší od roku 1983 až po současnost. Starší rešerše (z let 1983‑2005) jsou k dispozici pouze v papírové podobě ve studovně v 5. podlaží. Zájemce si rešerši může ve studovně vypůjčit a případně okopírovat. Rešerše z let 2006-2013 jsou pak dostupné v plném textu přímo v online katalogu (plné texty rešerší zveřejňujeme s určitým zpožděním). Pokud by měl tedy někdo zájem např. o téma kyberšikana, může v online katalogu zadat do vyhledávacího pole zmiňovaný termín a jako druh dokumentu rešerše. Na tento dotaz se uživateli zobrazí dva záznamy, a protože se jedná o poměrně nové rešerše (z roku 2010 a 2012), je u nich rovnou připojen i plný text. Zájemce si může prohlédnout obě rešerše online (plný text si může také stáhnout), a pokud nalezne potřebné informace, nemusí si již zadávat další rešerši.

Reserse-SVK-HK.jpg
V některých obdobích (zejména říjen, listopad) se stává, že je zájem o rešerše opravdu velký a pak se doba zpracování rešerše může prodloužit až na 6 týdnů. To je ale spíše výjimka, většinou je rešerše zpracována během 7-20 dní, podle toho, jak je téma složité. A zadavatel má vždy možnost domluvit si konkrétní termín zpracování přímo s rešeršérkou.
Naprostá většina rešerší zpracovaných SVK HK je bibliografických, tj. výsledkem rešerše je bibliografický soupis záznamů dokumentů (viz obrázek plného textu). Daleko méně se zpracovávají rešerše faktografické nebo plnotextové. Takové rešerše se provádějí, pokud chce zájemce např. projít určité roky nějakého periodika a objevit články, jejichž autorem je konkrétní osobnost nebo které se týkají předem vymezeného tématu. To napovídá, že je tento typ rešerše daleko pracnější, zpracování bývá časově delší a i finančně náročnější.
V online katalogu SVK HK je nyní přes 2 500 záznamů rešerší a stále se objevují další témata k jejich zpracování. Pokud tedy budete mít vy nebo vaši čtenáři zájem o vypracování soupisu literatury na téma, které se v našem rešeršním repertoáru ještě neobjevilo, můžete se na nás směle obrátit.
 
Kontakt na autorku: gabriela.holeckova@svkhk.cz
Web knihovny: http://www.svkhk.cz/

 
[1] SOUČKOVÁ, Andrea. Knihovna je služba. U nás: Knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje [online]. 2015, roč. 25, č. 1, s. 17-19. [cit. 2015-05-09]. Dostupné z: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20150110
[2] ŠVEJDA, Jan. Rešerše. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2015-05-08]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001832&local_base=KTD

verze pro tisk · PDF verze