Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Z knihovny na regionální knihovnický web

Autor: Eva Semrádová
Vyšlo 12/4/2014 v čísle Ročník 24 (2014), Číslo 4, v sekci Okénko

V minulém čísle zpravodaje jsme si v článku Z knihovny na web, z webu do knihovny společně připomněli vznik webových stránek věnovaných odborné knihovnické problematice a jejich význam pro celoživotní vzdělávání. Součástí článku byl tematický přehled knihovnických webů, které by měl dobře informovaný knihovník sledovat. A protože to byl seznam hodně dlouhý, zabývali jsme se myšlenkou, jak efektivně zvládat informační přetlak. Bránou k utříděným informacím by mohly být již dnes existující portály Pro knihovny, ale v aktualizované podobě.[1]
Informační portál Pro knihovny Královéhradeckého kraje by měl knihovnické veřejnosti nabídnout své služby od příštího roku. Zatím můžeme jen načrtnout základní strategii, která se řídí cílem budovat web adresně orientovaný na knihovnictví kraje a vychází z kritérií standardu regionálních funkcí.

Návrh nové struktury portálu
Pro knihovny SVK HK
Služby knihovnám
Regionální funkce
Dotace a projekty
Hodnocení knihoven
Knihovnické osobnosti
Aktuální zprávy
           Archiv aktualit
Vzdělávání
           Aktuální vzdělávací akce
           Archiv
           Vaše návrhy na vzdělávací akce
Zpravodaj U nás
           Aktuální číslo
           Archiv čísel
           Historie zpravodaje
           Vaše návrhy na články
           Rejstříky
           Vyhledávání
Příruční knihovna
Legislativa
Knihovnická literatura
Časopisy a informační zdroje
Knihovnické organizace a školy
Regionální osobnosti a výročí
Adresář knihoven
Meziknihovní služby

V první fázi
práce na novém webu se zaměříme na formální úpravy základní nabídky, které by měly přinést zjednodušení struktury a výstižné označení oddílů. Kontinuita s původním webem nebude přerušena ani nenaroste počet kapitol.
V úvodní kapitole Služby knihovnám plánujeme představit náš web a charakterizovat regionální služby v kraji, k tomu připojíme krajské knihovnické koncepce, výroční zprávy o regionálních službách a kontakty na knihovny, které se starají v našem kraji o služby pro knihovny. V dalších oddílech budeme zveřejňovat informace o dotacích a projektech, souhrnná hodnocení výkonů knihoven. Oddíl Knihovnické osobnosti kraje bude doplňován v návaznosti na krajská knihovnická ocenění, zejména každoroční udělování titulu Knihovník/Knihovnice Královéhradeckého kraje.
Nejživějším prostorem webu by se měla stát kapitola Aktuality s chronologicky řazenými zprávami.
Význam profesního vzdělávání v posledních letech posílil, proto plánujeme kapitolu Vzdělávání zpřístupnit hned z hlavní nabídky. Vzdělávání bude rozčleněné na rubriky Aktuální vzdělávací akce, Archiv. Velký přínos by pro naše oddělení mohla mít (v případě, že bude využívaná) také nová záložka Vaše návrhy na vzdělávací akce, která bude obsahovat formulář pro zapisování vašich námětů na školení.
Další odkaz z hlavní nabídky povede ke Zpravodaji U nás. Tradiční nabídku elektronického vydání chce redakční rada postupně modernizovat. Doplněna zde postupně budou také starší čísla zpravodaje. Velmi užitečným odkazem (pro celou redakční radu) by se mohl stát odkaz Vaše návrhy na články, který bude určen pro zápis návrhů témat.
Novým oddílem nejen názvem, ale i obsahem bude kapitola Příruční knihovna, která by měla být rozcestníkem s  odkazy na legislativu, knihovnickou literaturu a informační zdroje, případně i na příbuzné obory, jako je literatura, regionální osobnosti a výročí.
Zatím bez změn zůstanou kapitoly Adresář knihoven a Meziknihovní služby. V souvislosti s Centrálním portálem českých knihoven se připravují nové standardy a jejich požadavkům pak přizpůsobíme i aktualizaci těchto oddílů.
V druhé fázi práce využijeme metodické zkušenosti a budeme se zamýšlet nad obohacením webu o nové prvky. Užitečné by bylo tematické prohledávání zpráv u kapitoly Archiv aktualit, kapitola Příruční knihovna přímo napojená na elektronický katalog krajské knihovny a také posílení propagační role webu, např. formou rubriky Doporučujeme, doplněním úvodní stránky o aktivní loga nebo adresným rozesíláním odkazů na nové zprávy formou newsletteru. Inspirace, jak aplikovat do stránek pro knihovníky atraktivní prvky digitálního zpravodajství, najdeme na internetu víc než dost, limitující jsou dostupné nástroje pro tvorbu našeho webu.
Zdokonalení nástrojů pro výrobu webu by mělo umožnit začlenění online služeb a prvků známých ze sociálních sítí. Novou kvalitu by přineslo rozčlenění obsahu webu na část veřejně přístupnou a navazující část přístupnou pouze pro přihlášené uživatele z řad knihovníků. Aktuálnost vytváření nástrojů pro uzavřenou komunitu souvisí s oblibou sociálních sítí a novým termínem firemní sociální sítě. (Pozn.: Firemní sociální sítě podporují komunitu v aktivní spolupráci a zvyšují pocit sounáležitosti jednotlivců. Uživatelé se dozvídají o činnosti ostatních členů komunity, může jít o prostor pro spolupráci na tvorbě a sdílení dokumentů, o komunikační platformu.) Cílem těchto komunikačních nástrojů je vytváření odborné komunity za účelem spolupráce. Modifikace těchto zásad pro knihovnický web s metodickou funkcí usiluje o propojení klasických funkcí webu s prvky komunikační platformy a počítá samozřejmě se zcela dobrovolnou účastí ve virtuální komunitě. Přihlášeným členům komunity přináší nejen bohatší nabídku obsahu v podobě fotodokumentace, diskuse, online objednávek, ale i vyšší bezpečnost sdělovaných informací. Z technického hlediska si můžeme tento postup přiblížit na elektronické verzi časopisu Čtenář, která se plně zobrazuje až po registraci.
Úvahy nad podobou webových stránek vyžadují spojení znalostí knihovníků s odborníky na informační technologie, a jak se ukázalo, musíme respektovat finanční bariéry. Jsme si vědomi, že budování portálu Pro knihovny je dlouhodobý a stále se vyvíjející projekt, a tak ani naznačené překážky nemusejí znamenat ústup z původně stanovených vizí. Zkušenosti z jiných oborů dokládají, že příval informací bude stále vyšší a potřeba vyhodnocovat informace, třídit je a zpřístupňovat na jednom místě se nás bude týkat.
 
Kontakt na autorku: eva.semradova@svkhk.cz
Web knihovny: http://www.svkhk.cz/Uvodni-stranka.aspx
Informační portál Pro knihovny: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny.aspx


[1] Knihovnické weby pro knihovníky byly novinkou přibližně před deseti lety. O jejich vzniku i potenciálu do budoucna referovaly například články:
SEMRÁDOVÁ, Eva a Božena BLAŽKOVÁ. Virtuální poradce pro knihovníky. U nás: Knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje [online]. 2004, roč. 14, č. 3, s. 14-15 [cit. 2014-10-25]. Dostupné z: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=437
SEMRÁDOVÁ, Eva. Webové stránky knihoven slouží také knihovníkům. Čtenář. 2007, roč. 59, č. 11, s. 306-307.

verze pro tisk · PDF verze