Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Knihovny současnosti v Olomouci 2014

Autor: Andrea Součková
Vyšlo 12/4/2014 v čísle Ročník 24 (2014), Číslo 4, v sekci Stalo se

Ve dnech od 9. do 11. září se konal již 22. ročník tradiční konference Knihovny současnosti 2014. Knihovnická veřejnost se po tři dny setkávala v areálu Univerzity Palackého v Olomouci a řešila aktuální problematické otázky a výzvy, se kterými se současné knihovnictví potýká.
První den konference byl zahájen Mgr. Evou Svobodovou, místopředsedkyní SDRUK, úvodním slovem přítomné přivítal také Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Mgr. Miroslav Rovenský, náměstek ministra kultury, a ředitelka Vědecké knihovny v Olomouci RNDr. Jitka Holásková. Poté následovalo předávání medailí Z. V. Tobolky. Komise v čele s Ing. Alešem Brožkem, členem předsednictva rady SDRUK, se zhostila nelehkého úkolu a ze 14 nominovaných nakonec vybrala pět odborníků. Oceněni byli PhDr. Zdeňka Friedlová (ředitelka Krajské knihovny Tomáše Bati ve Zlíně), RNDr. Tomáš Řehák (ředitel Městské knihovny v Praze), Mgr. Marie Balíková (vedoucí oddělení národních věcných autorit a věcného zpracování NK ČR), Ing. Martin Lhoták (ředitel Knihovny Akademie věd ČR) a PhDr. Hana Nová (vedoucí oddělení periodik NK ČR). V odborné části nazvané Trendy rozvoje knihoven vystoupili se svými příspěvky zahraniční hosté ze Skandinávie. Jako první se o své zkušenosti podělila emeritní ředitelka Městské knihovny v Oslu Liv Saeteren. Program prvního dne obohatily také dámy Monica Dahlgren, vedoucí kulturního oddělení úřadu Sigtuna, Lena Gustafson Randau, ředitelka Městské knihovny v Märstě, a Zuzana Helinsky, konzultantka pro knihovnictví, přednáškou zaměřenou na rozvoj knihoven v regionu Sigtuna. Méně zběhlí v anglickém jazyce jistě uvítali simultánní překlad, který byl pro účastníky zajištěn.
Program druhého dne konference byl velmi nabitý, a tak měli méně rozhodní jedinci (jako já) pravděpodobně problém, který z tematických bloků si zvolit. Od ranních hodin až do pozdního odpoledne totiž probíhal program zároveň na třech místech Právnické fakulty UP v Olomouci – v aule, přednáškovém sále i učebně. V přednáškovém sále probíhaly bloky Řízení lidských zdrojů a PR marketing knihovnických služeb, aktuálně velmi diskutovanou problematiku Katalogizační pravidla RDA v širších souvislostech, Služby knihoven pro produktivní generaci a Centrální portál knihoven a služby bylo možné vyslechnout v aule. Učebna zase skýtala možnost účastnit se workshopů na téma Současná společnost – výzva pro knihovny (s Liv Saeteren), Metody fundraisingu aneb Agresivní marketing může pomoci knihovně přežít (se Zuzanou Helinsky) anebo na téma Mezi žraloky (o bezpečnosti internetu) (s Pavlou Kovářovou z KISK FF MU v Brně). Já osobně jsem strávila druhý den konference v přednáškovém sále a následně i v aule; ze zhlédnutých příspěvků mě velmi zaujala přednáška PhDr. Zuzany Šidlichovské z FF UK v Praze Řízení lidských zdrojů v knihovnách – obecný úvod do problematiky. Zájemci o tuto problematiku jistě ocení vymezení personálních specifik, hrozeb a příležitostí spojených se zaměstnaneckou strukturou knihoven (SWOT analýza). Další příspěvek, který bych zde také ráda zmínila, byl nazván Mladí dospělí – nová cílová skupina. Mgr. Pavlína Lonská z ÚISK UK v Praze se v něm zabývá věkovou kategorií mezi 25-35 lety, u které dochází k významnému poklesu návštěvnosti knihoven. Autorka poukazuje na příklady dobré praxe z dánských a švédských knihoven, které lze při práci s mladými dospělými považovat za inspirativní. V souvislosti s přechodem na nová katalogizační pravidla zajisté mnozí z nás ocení celou sekci věnovanou RDA a také by nikomu neměl uniknout připravovaný Centrální portál českých knihoven. (V zimním čísle zpravodaje naleznete článek Centrální portál českých knihoven – včera, dnes a zítra, který obsahuje souhrn základních faktů o této problematice.) Jeden z příspěvků byl také věnovaný vám již dobře známé celoroční knihovnické kampani Bohatství regionálních fondů a informací v našich knihovnách, která vychází z královéhradecké koncepce rozvoje knihoven. Regionální kampaň jako nástroj marketingu zde představila vedoucí oddělení vnějších vztahů a marketingu služeb SVK HK Bc. Vladimíra Buchtová.
Třetí den konference (Aktuální stav implementace koncepce rozvoje knihoven) na úvod hovořil PhDr. Vít Richter. Ve své prezentaci zhodnotil současný stav celostátní knihovnické koncepce, shrnul také dosavadní práci, která byla pro dosažení priorit dosud realizována. Velká pozornost byla věnována financování koncepce. Dále vystoupili se svými příspěvky zástupci pracovních skupin koncepce rozvoje knihoven. Velmi zajímavá přednáška Mgr. Martina Žížaly z Národní knihovny ČR seznámila přítomné s projektem NAKI, v jehož rámci se NK ČR připravuje na příjem e-publikací. Koncepci trvalého uchovávání a zpřístupnění publikovaných digitálních a digitalizovaných dokumentů a navazující aktivity v této oblasti popsal Ing. Petr Žabička z Moravské zemské knihovny v Brně. Na řadu přišel také opět Centrální portál českých knihoven, o jehož aktuálním stavu a plánovaném harmonogramu hovořil Ing. Martin Lhoták z Knihovny Akademie věd ČR. O výsledcích průzkumu dostupnosti služeb knihoven osobám se specifickými potřebami, který proběhl v květnu tohoto roku, se posluchači dozvěděli prostřednictvím příspěvku Mgr. Evy Cerniňákové z Jabok – Vyšší odborné školy sociálně-pedagogické a teologické. O závěrečné slovo se postaral Ing. Aleš Brožek, člen předsednictva rady SDRUK. Mně se o milý, ale především nečekaný závěr postarala také firma Scanservice, která vyhlásila vítěze soutěže doprovázející celou konferenci. Účastníci měli možnost (celkem 5x) vyhrát pobyt na Šumavě. Stačilo jediné – vyplnit správnou odpověď na otázku a anketní lístek pak vhodit do příslušné nádoby. Poslední den konference se také na mě usmálo štěstí a k mému velkému překvapení se mi (poprvé) podařilo něco vyhrát. :)
Na konferenci Knihovny současnosti vystoupily významné osobnosti českého knihovnictví; spoustu z nich jsem zde nezahrnula, není ale bohužel možné věnovat ve zpravodaji dostatek prostoru všem přednášejícím a jejich příspěvkům. Ráda bych proto čtenáře odkázala na sborník,[1] který je možné v e-podobě stáhnout na webových stránkách SDRUK. Pro zájemce jsou zde k dispozici také prezentace přednášejících.[2]
 
Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz
Informace o konferenci (na webu SDRUK): http://www.sdruk.cz/sdruk/konference-knihovny-soucasnosti/clanek/konference-knihovny-soucasnosti/


[1]Knihovny současnosti 14: Sborník z 22. konference… [online]. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, 2014 [cit. 2014-10-15]. Dostupné z: http://www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/ks2014/Sbornik2014.pdf
[2] Knihovny současnosti 2014 - prezentace. Sdružení knihoven ČR [online]. © 2014 [cit. 2014-10-15]. Dostupné z: http://www.sdruk.cz/sdruk/konference-knihovny-soucasnosti/2014/clanek/knihovny-soucanosti-2014-prezentace/

verze pro tisk · PDF verze