Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Setkání knihovníků se konalo letos už pošesté

Autor: Božena Blažková
Vyšlo 12/4/2014 v čísle Ročník 24 (2014), Číslo 4, v sekci Stalo se

První společné setkání knihovníků našeho kraje spojené s  veřejným oficiálním poděkováním knihovníkům za systematickou a dlouholetou práci se uskutečnilo v roce 2009, v rámci oslav 60. výročí Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Během uplynulých let se postupně vytvářela tradice těchto podzimních knihovnických setkání. Hlavní organizátoři, kterými jsou krajská knihovna (SVK HK) a SKIP Východní Čechy, se v průběhu uplynulých let zamýšleli nejen nad pravidly výběru, ale i nad možnostmi spolupráce s dalšími organizacemi, nad vhodností kulturního programu i nad doprovodnými akcemi. Z pohledu pamětníka si troufám říci, že se pětiletá doba hledání a zkoušení různých variant vyplatila a letošní v pořadí již šesté setkání bylo programově vyrovnané, důstojné a lidsky příjemné. Pokud nejste pamětníky jako já, můžete zalistovat zimními čísly našeho zpravodaje a přečíst si informace o minulých ročnících.
Letošní setkání se uskutečnilo 15. října a tradičně se konalo pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France. (Potěšující je, že se informace o slavnostním setkání dostala také na webové stránky kraje.[1]) Hlavní organizátoři – SVK HK a SKIP Východní Čechy – přizvali poprvé ke spolupráci Středisko východočeských spisovatelů (SVčS).[2] Pro nás knihovníky je obzvlášť potěšitelné, že novou předsedkyní SVčS je Mgr. Eva Černošová, která kromě své pedagogické a spisovatelské činnosti zůstává věrná i práci knihovnické a je stále knihovnicí v obci Popovice na Královéhradecku. Setkání knihovníků bylo zařazeno mezi akce 10. východočeského uměleckého maratónu, což je docela symbolické, protože se celá řada akcí maratónu koná v knihovnách našeho kraje.
V posledních letech zajišťoval moderování celé akce SKIP Východní Čechy, jmenovitě jeho předsedkyně Bc. Kateřina Hubertová. V letošním roce byla moderováním akce poprvé pověřena vedoucí Městské knihovny Rtyně v Podkrkonoší Jana Sehnalová, která je členkou regionálního výboru SKIP a v loňském roce se po Mgr. Věře Škraňkové za SKIP stala členkou krajské komise Vesnice roku.
A abychom zachovali pohádkovou trojici toho, co bylo poprvé a co začíná vytvářet tradici druhé „pětiletky“ společných knihovnických setkání, je zapotřebí připomenout, že akci poprvé organizovala vedoucí oddělení služeb knihovnám SVK HK Mgr. Andrea Součková.
Všechna „poprvé“ se osvědčila a dávají možnost úspěšně navázat na tradici slavnostního ocenění záslužné knihovnické práce. Znovu je zapotřebí připomenout, že se nejedná o soutěž, ale o veřejné poděkování za příkladnou knihovnickou práci. V letošním roce byla na poradě ředitelek krajské a pověřených knihoven schválena mírně upravená pravidla pro nominace a udělování titulu Knihovník/Knihovnice Královéhradeckého kraje. S pravidly, stejně tak jako s fotografiemi z jednotlivých setkání a seznamem Knihovníků/Knihovnic Královéhradeckého kraje se můžete seznámit na webu SVK HK v oddíle Pro knihovny.[3] Ve zpravodaji vám letošní oceněné knihovnice (skutečně byly letos oceněny jen ženy) představujeme na titulní stránce a v rubrice Kdo je.
Slavnostní předání ocenění vyznamenaným knihovníkům bylo zarámováno hudebním vystoupením. Na flétnu hrál pan Martin Brunner, šéf a dramaturg hradeckého festivalu Jazz Goes to Town.
Následovala krátká informace o celostátní soutěži Vesnice roku a o průběhu jejího krajského kola, ve kterém letos získala Cenu hejtmana Královéhradeckého kraje za moderní knihovnické a informační služby Knihovna u Mokřinky Mokré. Tato knihovna byla v krajské soutěži oceněna již podruhé (2009) a opětovně byla nominována do celostátní soutěže Knihovna roku. Paní knihovnici Dagmar Honsnejmanové a paní starostce Blance Kučerové předaly malé poděkování za úspěch v krajském kole ředitelka SVK HK a předsedkyně SKIP Východní Čechy.
Vyznamenané knihovnice byly postupně představeny pracovnicemi oddělení služeb knihovnám SVK HK Evou Semrádovou a Andreou Součkovou. Text byl doprovázen prezentací fotografií z knihoven, ve kterých oceněné knihovnice působí. V kategorii neprofesionálních knihovníků ocenění převzaly: Eva Kloučková ze Stěžírek, Libuše Strouhalová ze Skuřiny, Milena Havlová z Vlkova, Pavlína Pleslová ze Záměli a Jana Podlipná z Pilníkova. Při předávání zaznělo několik poděkování od přítomných starostů (nebo místostarostů) a zcela neformální, lidské poděkování ze Stěžer – obce, která zřizuje knihovnu ve Stěžírkách. (V loňském roce byl mezi oceněnými knihovník ze Stěžer – pan Ing. Pavlíček – a i jemu bylo kromě oficiálního ocenění předáno také sladké ocenění od věrných čtenářů a občanů obce.) V kategorii profesionálních knihovníků byla udělena dvě ocenění – Mgr. Věře Škraňkové z Náchoda a Miroslavě Dymáčkové z Vrchlabí. Novinkou bylo společné fotografování všech vyznamenaných knihovnic s významnými hosty, kteří předávali ocenění – 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje RSDr. Ing. Otakar Ruml, předseda Ústřední knihovnické rady a ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny v Praze PhDr. Vít Richter, ředitelka Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové Mgr. Eva Svobodová a členka předsednictva výkonného výboru a předsedkyně SKIP Východní Čechy Bc. Kateřina Hubertová. Slavnostní okamžiky předávání ocenění byly završeny dalším hudebním vstupem pana Martina Brunnera.
Po slavnostní části následovalo představení činnosti Střediska východočeských spisovatelů a hosta večera PaedDr. Josefa Lukáška, který je nejen pedagogem a spisovatelem, ale i radním Královéhradeckého kraje. Pan Lukášek potěšil přítomné autorským čtením pohádkových příběhů z Orlických hor.
Program slavnostního večera se pomalu, ale jistě přesunul k neformální části – k rautu, který připravily pracovnice SVK HK. Během občerstvení a neformálních rozhovorů přítomných hostů, mezi kterými byli i členové slovenské kulturní delegace, s knihovníky a starosty si přítomní mohli prohlédnout výstavu fotografií „Jak vidím svou knihovnu“, kterou na základě fotografií zaslaných z jednotlivých knihoven připravilo oddělení vnějších vztahů a marketingu služeb SVK HK, nebo mohli sledovat film o stěhování Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, který se jako připomínka nadcházejícího 65. výročí založení knihovny promítal v konferenčním sále.
 
Kontakt na autorku: bozena.blazkova@svkhk.cz


[1] Nejlepší knihovnice roku Královéhradeckého kraje si převzaly čestná uznání. Královéhradecký kraj [online]. © 2008 [cit. 2014-10-20]. Dostupné z: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/nejlepsi-knihovnice-roku-kralovehradeckeho-kraje-si-prevzaly-cestna-uznani-73855/
[2] Středisko východočeských spisovatelů [online]. Středisko východočeských spisovatelů, © 2011 [cit. 2014-10-20]. Dostupné z: http://www.spisovatelevc.cz/
[3]Pro knihovny. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové: příspěvková organizace Královéhradeckého kraje [online]. Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna [cit. 2014-10-20]. Dostupné z: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny.aspx

verze pro tisk · PDF verze