Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

(Ne)bilancování aneb Konec (?) kampaně na téma bohatství regionálních zdrojů

Autor: Vlaďka Buchtová
Vyšlo 12/4/2014 v čísle Ročník 24 (2014), Číslo 4, v sekci Naše téma

Zdráhám se uvěřit, že by kdokoli z knihovníků dlících ve východních Čechách neslyšel tento rok o kampani, kterou Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové vyhlásila koncem roku 2013 a která probíhala v celém kraji. SVK HK se v tomto roce spolu s knihovnami Královéhradeckého kraje, profesionálními i neprofesionálními, zaměřila na propagaci regionálních zdrojů, s cílem informovat co nejširší veřejnost o možnostech knihoven. A ostatně jako vždy: někteří se zapojili ihned, někteří po váhání a někteří mají dosud čas. (Ale jen krátký!!)
Blížíme se (téměř) ke konci roku, a tak nastává čas na ohlédnutí zpět – zhodnocení toho, co se v tomto roce vydařilo, anebo naopak, co se příliš nepovedlo. Byla kampaň úspěšná, či nikoli? A jak se to pozná?
Ze začátku roku byla naplánována propagace směrem jak ke knihovnám, tak k široké veřejnosti. Šlo o to, přiblížit našim čtenářům či uživatelům to, co je tak trochu v našich fondech skryté. Regionální fondy. V jakékoli formě. Periodika, monografie, databáze. Jak takové zdroje či informace získat, jak je prezentovat, jak je zviditelnit. Web, logo i motto byly prvním signálem, že se něco děje. Logo i motto byly společné pro všechny knihovny v kraji. Jednotná společná „značka“ je vždy pro veřejnost dobře čitelná a snáze zapamatovatelná.
V první řadě proběhly semináře pro knihovníky o regionálních fondech Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Byly zaměřeny na potřeby profesionálních knihoven a na praktický nácvik práce s informačními zdroji. Proběhly prezentace na téma Praktické zkušenosti z akvizice regionálních dokumentů a Regionální dokumenty krajské knihovny a jejich zpřístupnění veřejnosti i knihovnám, spojené s praktickými příklady vyhledávání v databázích.
V krajské knihovně v Hradci Králové bylo pro veřejnost také zorganizováno poměrně mnoho akcí, které se týkaly regionálních témat, jako například přednáška k obnově zvonové stolice na Bílé věži, přednáška k 500. výročí narození hradeckého astronoma evropské důležitosti Cypriána Karáska, přednášky Ladislava Zikmunda-Lendera o hradeckých architektech či prezentace díla Františka Kupky. V tomto duchu se nesl i Týden královéhradeckých knihoven na téma 1. světové války. Padlo mnoho zajímavých elektronických dotazů, mimo jiné i na články pojednávající o přírodní rezervaci Plachta, na podobu venkovské školy v Českém Meziříčí mezi lety 1948–1970 či dotaz na kartotéku SRB a v ní obsažené články Ing. Theodora Lokvence, které psal do deníku Pochodeň. Jak vidíte, dotazy někdy opravdu specifické, ale kolik jich bylo celkem, to se pravděpodobně dozvíme až koncem roku. Dokonce i program pro Klub seniorů při SVK HK byl plný čistě regionálních setkání, která SVK HK uskutečnila ve spolupráci s Muzeem východních Čech v Hradci Králové. Turistická vizitka vydaná v létě udělala rovněž pro propagaci kraje a knihovny své. Nicméně je složité určit, nakolik se naši uživatelé a čtenáři opravdu s našimi regionálními zdroji seznámili. Dělali jsme pro to, co jsme uměli a mohli.
Co se týká zviditelnění regionální kampaně, i zpravodaj U nás na něm měl svůj podíl. V rubrice Naše téma se po celý rok objevovalo mnoho tipů a rad. Stejně tak občasník X, který vychází samostatným nákladem ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové, zaměřil všechna letošní čísla na kampaň. Veřejnost se mohla dočíst o regionálních autorech a událostech v kraji či se naučit, jak postupovat při vyhledávání regionálních zdrojů a dokumentů. 
Nejdůležitější však je, že se knihovny regionu do kampaně opravdu aktivně zapojily. Svými soutěžemi, přednáškami a výstavami nemalým dílem přispěly ke zviditelnění svého města a okolí. Velmi často se zapojilo dětské oddělení, a tak akce přinesla užitek dvojí. Kromě propagace regionálních zdrojů přinesla i poučení těm nejmenším. A tak velké díky patří Knihovně města Hradce Králové, Knihovně města Police nad Metují, Městské knihovně Náchod, Městské knihovně v Dobrušce, Městské knihovně v Nové Pace, Městské knihovně v Úpici, Městské knihovně v Hronově a dalším větším i menším knihovnám, které se rozhodly ukázat bohatství nejen svých fondů, ale i svého kraje a dokázaly zaujmout větší či menší okruh čtenářů a vynést na světlo mnohdy hodně skryté poklady.
Koncem roku tedy oficiálně skončí kampaň na téma bohatství regionálních zdrojů, ale skončí opravdu? Určitě ne. Poukazovat na skryté bohatství našeho fondu, mluvit o něm, je – nebo by spíš mělo být – každodenní samozřejmostí, a nejen záležitost jednoho roku. Ale to všichni víme.
 
Kontakt na autorku: vladimira.buchtova@svkhk.cz
Web knihovny: http://www.svkhk.cz/Uvodni-stranka.aspx

verze pro tisk · PDF verze