Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Recenze článku Elektronické verze regionálních periodik v SVK HK

Autor: Kateřina Hubertová a Marta Lelková
Vyšlo 9/18/2014 v čísle Ročník 24 (2014), Číslo 3, v sekci Nové trendy

Mgr. Lucie Jirků, autorka recenzovaného článku Elektronické verze regionálních periodik v SVK HK, ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové vede úsek digitalizace. V článku uveřejněném v předchozím čísle zpravodaje v rubrice Nové trendy prakticky popisuje získávání a zpracování elektronických verzí regionálních periodik, se kterým je spojeno také jejich uložení a zpřístupnění koncovým uživatelům.
Srozumitelným jazykem, přehledně a v některých místech velmi detailně autorka popisuje celý postup prací kolem tématu. Jedná se o téma aktuální a zajímavé pro profesionální i neprofesionální knihovníky. Stále častěji se setkáváme s faktem, že dokument není k dispozici papírově, ale pouze elektronicky. Elektronické verze dokumentů mají své značné výhody, které zde nemá smysl jmenovat. Je nanejvýš vhodné, že knihovny včetně SVK HK mají zájem rozšiřovat své fondy i o elektronické verze regionálních vydavatelů. Knihovnám a jejich uživatelům tak prokazují velmi zajímavou a dosud v této šíři neviděnou službu.
Text příspěvku je přiměřeně dlouhý a logický. K zamyšlení nás nutí, zda detailní informace o poli 856 MARC21 padá v případě neprofesionalizovaných knihovníků, kterým zejména je zpravodaj určen, na úrodnou a především připravenou půdu. Tito knihovníci z malých a velmi malých knihoven spíše vítají zcela návodné a praktické rady typu „jak na to“. Nebylo by proto na škodu uvést konkrétní příklady, jak tyto elektronické dokumenty využívat. Ilustrační obrázek k článku je bohužel příliš nečitelný, než aby nesl nějakou další informaci.
Uvedené připomínky ale rozhodně nijak nesnižují kvalitu a vysokou odbornost textu. Autorka dokazuje, že problematiku tématu zná a chápe. Takové příspěvky ve zpravodaji jsou nutné, protože pomáhají zvyšovat odborný přehled pracovníků knihoven všech velikostních kategorií. Rubrika Nové trendy tento cíl plní.
 
Kateřina Hubertová
RV SKIP 08
Knihovna města Hradce Králové
Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz
 
 
Autorka článku „Elektronické verze regionálních periodik v SVK HK“ publikovaném v knihovnicko-informačním zpravodaji U nás v předchozím čísle nabízí informace o problematice v dnešních dnech zajisté velmi aktuální a potřebné pro knihovníky i uživatele knihoven. Komplexněji se věnuje problematice nárůstu elektronických dokumentů, jejich shromažďování a zpřístupňování široké veřejnosti, což patří mezi úkoly velkých knihoven, mezi které SVK HK jednoznačně patří. Pozornost je věnována především neplaceným elektronickým zdrojům, konkrétně periodikům s regionálním zaměřením. Podrobně jsou zde popsány metody, jak knihovna periodika získává, katalogizuje a zpřístupňuje.
Shromažďování regionálních dokumentů se věnuje téměř každá knihovna. Shromažďování a zpřístupňování elektronických verzí periodik ze svého úložiště se věnují jen některé knihovny. Je k tomu potřeba mít vzdělané pracovníky a mít potřebné ICT zázemí. Krajské knihovny disponují vším potřebným a postupně do svých služeb implementují i digitální knihovny. Články s problematikou zpřístupňování elektronických dokumentů nepatří k frekventovaným tématům v našem časopise, proto je tento článek pro čtenáře o to přínosnější. Autorka zde fundovaně popisuje, co vše musela konkrétně SVK HK v řešení dané problematiky za poslední dva roky absolvovat, aby se dopracovala až k dnešnímu stavu.
Zvolená struktura článku má logickou posloupnost. V úvodu autorka popisuje existující verze zpracovávaných periodik, způsoby a možnosti jejich zpřístupňování. Poukazuje na úskalí zpřístupňování pomocí přidání odkazu na dokument ke katalogizačnímu záznamu v poli 856 (v MARC21), kdy není jistota, že když je odkaz funkční dnes, bude tomu tak i zítra. Není asi v silách knihovny neustále kontrolovat funkčnost odkazů na články, které jsou někde na úložišti třetích stran, ne na úložišti knihovny. I když tento způsob nevyžaduje mnoho práce a může být na první pohled lákavý, i v SVK HK zjistili, že to není správná cesta.
V další části je popsán nový způsob zpřístupňování elektronických periodik. Je to způsob nákladnější a pracnější. Mít dokument uložený na svém úložišti a odtud ho zpřístupňovat znamená vyřešit problém technicky, ale zároveň ctít autorský zákon. Čtenář se kromě jiného zde dočte, co vše musí být podle autorského zákona ošetřeno, aby se knihovna kvůli zpřístupňování dokumentů ze svých úložišť nedostala do problémů.
Od způsobu zkatalogizování dokumentu se odvíjí jeho dohledání uživatelem. Zajisté je jednodušší připojit do příslušného pole v MARC21 k již zkatalogizovanému tištěnému dokumentu i jeho elektronickou verzi, ale jestli je to ideální řešení i pro uživatele, o tom nejsem přesvědčená. Například studenti jsou podle mých zkušeností zvyklí hledat články v elektronické formě, protože jim vyhovuje mít k dispozici hned plný text hledaného dokumentu, spíš než vypůjčit si ho v papírové podobě v knihovně. Když jsou záznamy časopisů v elektronickém formátu na jednom místě a časopisy, které jsou vydávané v papírové i elektronické formě na jiném místě, je to možná jednodušší způsob pro knihovnu, ale dle mého názoru ne ideální stav pro uživatele knihovny. Plán zpřístupnit všechny elektronické dokumenty v digitální knihovně SVK HK a tak je dostat na jedno místo, vidím jako potřebné a velice vhodné řešení. Celá tato problematika je řešena v poslední části článku hlouběji. Autorka kromě jiného zde podrobně popisuje cestu k požadovaným elektronickým dokumentům, pro jednodušší orientaci čtenáři nabízí i funkční odkazy na záznamy a ukázku zobrazení záznamu vybraného periodika v OPACu SVK HK.
Autorka článku poskytla čtenáři zajímavé informace poskytování elektronické verze regionálních periodik v SVK HK, což vnímám jako velice hodnotné rozšíření služeb knihovny. Informace z článku může bez pochyb využít v praxi každý profesionální knihovník, kterým je článek určen především. Vhodný může být i pro poučeného laika nebo pro studenty, kteří pro své studium budou regionální informační zdroje potřebovat. I kdyby čtenář při prvním kontaktu s článkem všemu nerozuměl, myslím, že s použitím přiložených odkazů dané problematice porozumí a dostane se tak k cenným regionálním zdrojům.
 
Marta Lelková
Městská knihovna Náchod
Kontakt na autorku: lelkova@mknachod.cz
 
Předmět recenze:
JIRKŮ, Lucie. Elektronické verze regionálních periodik v SVK HK. U nás: Knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje [online]. 2014, roč. 24, č. 2, s. 22-24 [cit. 2014-07-15]. Dostupné z: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20140213

verze pro tisk · PDF verze