Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Zhodnocení roadshow Quo vadis, knihovno? 2013

Autor: Pavlína Lonská a Božena Blažková
Vyšlo 3/12/2014 v čísle Ročník 24 (2014), Číslo 1, v sekci Stalo se

Hlavními cíli projektu bylo vytvořit novou čitelnější verzi Koncepce, podpořit ji vznikem informačního letáku a videospotu, a zejména naplnit nejdůležitější stanovený úkol - zorganizovat sérii vzdělávacích přednášek a workshopů, které se uskuteční ve všech krajských knihovnách v České republice. Tato série vznikla pod názvem roadshow Quo vadis, knihovno? 2013.
Přednášky a workshopy se měly konat ve všech krajských knihovnách, proto pracovní skupina Priority 19 navázala kontakt s metodiky krajských knihoven a během léta roku 2013 probíhalo plánování jednotlivých přednášek. Krajští metodici měli možnost vybrat si jednoho z přednášejících, mezi něž patřili Mgr. Zlata Houšková, PhDr. Bohdana Stoklasová, Mgr. Jaroslava Štěrbová, Ing. Martin Lhoták, PhDr. Vít Richter a RNDr. Tomáš Řehák.
Přednášky se obsahově lišily, a to v závislosti na odborném zaměření lektora. Každá přednáška obsahovala všeobecnou úvodní část o Koncepci rozvoje knihoven (k tomuto účelu vznikla jedna společná úvodní prezentace), poté následovala část zaměřená vždy na jedno (a někdy i více) z významných témat Koncepce:
·         Standard pro dobrou knihovnu, průzkumy čtení a čtenářství v ČR (PhDr. Vít Richter),
·         Průzkum měření hodnoty služeb knihoven (RNDr. Tomáš Řehák),
·         Komunitní role knihoven, služby knihoven (Mgr. Jaroslava Štěrbová),
·         Centrální portál českých knihoven Knihovny.cz (PhDr. Bohdana Stoklasová, Ing. Martin Lhoták),
·         Pracovníci knihoven, lidské zdroje (Mgr. Zlata Houšková).
 
Celkem bylo uspořádáno dvacet přednášek, z toho se uskutečnilo šestnáct přednášek pro krajské knihovny a čtyři přednášky pro odborné a specializované knihovny. Největší zájem byl o témata Standard pro dobrou knihovnu, Průzkum měření hodnoty služeb knihoven a Komunitní role knihoven. Po uskutečnění přednášek jsme zaznamenali pokračující zájem o připravovaný Centrální portál českých knihoven Knihovny.cz, kterému bychom chtěli věnovat pozornost v letošním roce. Přednášek se zúčastnilo celkem 657 účastníků, z nichž 294 odpovědělo na hodnoticí dotazník (návratnost 45 %). Dotazník si kladl za cíl zmapovat spokojenost návštěvníků s obsahem akce Quo vadis, knihovno?, osobou lektora a organizačním zabezpečením. Dotazník byl zveřejněn na webových stránkách http://koncepce.knihovna.cz/ a vždy po skončení akce bylo na jeho vyplnění upozorněno buď lektorem, nebo metodikem krajské knihovny.
Pokud se ptáme, jak splnily přednášky očekávání účastníků, pak většina respondentů odpovídá kladně (46 % bylo zcela spokojeno, 40 % spokojeno, 12 % spíše spokojeno a 2 % spíše nespokojeno). Podobný názor měli respondenti na obsahovou náplň přednášek (44 % bylo zcela spokojeno, 41 % spokojeno, 13 % spíše spokojeno a 2 % spíše nespokojeno). S odbornou úrovní přednášek bylo zcela spokojeno dokonce 71 % respondentů (dále 24 % spokojeno, 4 % spíše spokojeno a 1 % spíše nespokojeno).
Výsledky hodnocení roadshow budou pracovní skupině Priority 19 nadále sloužit jako podklady při plánování navazující série přednášek a workshopů, kterou by chtěla pracovní skupina realizovat v roce 2014. Další série by se měla obsahově zaměřit na spolupráci knihoven a připravovaný Centrální portál českých knihoven Knihovny.cz.
Grafické znázornění hodnocení roadshow a více informací o realizaci projektu Quo vadis, knihovno? naleznete v podrobné hodnoticí zprávě nebo na webu:
 http://koncepce.knihovna.cz/. Priorita 19 je otevřená pracovní skupina odborníků z různých knihoven v ČR. Zabýváme se komunikací a marketingovou podporou centrálních i lokálních služeb systému knihoven. Chcete tuto problematiku řešit s námi? Kontaktujte nás – aktuální informace získáte u koordinátorky skupiny (pavlina.lonska@mlp.cz).
      Všem knihovnám, které hostily zastávky roadshow, a všem metodikům těchto knihoven, kteří pomáhali s organizací přednášek, děkujeme za ochotnou a milou spolupráci!
 
            V našem kraji jsme celostátní roadshow Quo vadis, knihovno? 2013 spojili s představením krajské koncepce. Za poměrně velkého zájmu knihovníků se dne 19. listopadu loňského roku uskutečnil první ročník Královéhradecké knihovnické konference - Kam kráčíš knihovnictví? Program byl rozdělen do dvou částí. Dopoledne se účastníci věnovali celostátním tématům. Lektorkou byla Mgr. Zlata Houšková, která nejprve seznámila přítomné s výše uvedenou úvodní společnou prezentací a následně se podrobně věnovala tématu Rozvoj lidských zdrojů. V druhé části konference byla poprvé široké knihovnické veřejnosti představena nová krajská koncepce knihovnictví. Garanti jednotlivých odborných oddílů se při informacích o činnosti své pracovní skupiny zaměřili zejména na představení hlavních cílů jednotlivých oblastí. Závěr konference patřil vyhlášení krajské knihovnické kampaně pro rok 2014.
Logo knihovnické kampaně pro rok 2014 je pro knihovny kraje k dispozici v elektronické podobě a v tištěné podobě bylo zveřejněno na zadní straně zimního čísla našeho zpravodaje. Prostřednictvím volné přílohy tohoto čísla dostanou všechny knihovny kraje celý text koncepce. Zároveň mají formou letáku k dispozici i zkrácenou verzi, kterou mohou využít při jednáních se zřizovateli a spolupracujícími organizacemi. Jejím prostřednictvím mohou informovat veřejnost o současném stavu knihoven našeho kraje a jejich cílech pro příští období.
            Druhá královéhradecká knihovnická konference se bude konat 25. listopadu letošního roku. Na programu bude mj. hodnocení naplňování jednotlivých cílů Koncepce a vyhlášení krajské knihovnické kampaně pro rok 2015.

verze pro tisk · PDF verze