Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Databáze Přehled regionálních periodik do roku 1965

Autor: Ivana Novotná
Vyšlo 3/12/2014 v čísle Ročník 24 (2014), Číslo 1, v sekci Naše téma

Databáze Přehled regionálních periodik do roku 1965 vznikala v letech 2001-2005 na základě potřeb badatelů a studentů zabývajících se regionální problematikou. Databáze obsahuje v současnosti 1271 bibliografických záznamů pravých periodik (novin a časopisů) s periodicitou min. 2x ročně a nepravých periodik (sborníků, výročních zpráv, ročenek a zpravodajů opakujících se akcí) s periodicitou 1x ročně a méně, které vycházely na území našeho kraje v letech 1800-1965.
Pro ty, kteří se ještě s touto databází nesetkali anebo potřebují trochu napovědět, nabízíme jednoduchý úvod do vyhledávání. Databázi najdeme v online katalogu (OPAC) SVK HK v odkazu "Databáze" na horní liště (na stejném řádku, kde je např. "Přihlášení" nebo "Čtenářské konto"). Protože je vzhled databáze po konverzi do systému Aleph v podstatě stejný jako vzhled knihovního katalogu, je třeba při práci s ním sledovat v záhlaví prohlížeče nebo nad vyhledávacími poli na vstupní obrazovce označení databáze. Po určité době nečinnosti uživatele se totiž databáze přepne zpět na hlavní obrazovku knihovního katalogu.
V databázi je možné vyhledávat obdobně jako v katalogu knihovny několika způsoby. Pokud si nejsme jisti, co vlastně přesně hledáme, nebo si pouze chceme prohlédnout obsah databáze, je vhodné využít rejstřík názvů periodik, který se otevře pomocí odkazu "Prohlížení" (opět na horní liště databáze, pod odkazem "Čtenářské konto"). Implicitně je v rolovacím menu rejstříku nastaven "Název", můžeme si ale vybrat i jiný přístupový rejstřík. Pro první seznámení s obsahem databáze je však rejstřík "Název" nejvhodnější. Není nutné vyplňovat vyhledávací políčko, stačí potvrdit tlačítkem "OK", nebo klávesou "enter". Otevře se abecedně řazený seznam názvů periodik.
Vlastní vyhledávání v databázi je podobné jako vyhledávání v knihovním katalogu. Pokud již máme připravený vyhledávací dotaz – zajímají nás např. periodika vydaná v Broumově –, stačí kliknout na odkaz "Vyhledávání", který nás přesune na hlavní obrazovku do režimu jednoduchého vyhledávání. V "Poli pro vyhledávání" vybereme v rolovacím menu "Místo vydání" a do příslušného políčka zadáme slovo "Broumov" a potvrdíme tlačítkem OK. Dotaz můžeme dále konkretizovat – můžeme dodatečně zúžit množinu výsledků dotazu dle časového nebo jazykového hlediska. K tomu použijeme odkaz "Zpřesnit", který se objeví v menu nad výsledkem dotazu. Další možností je požadovaná kritéria zapracovat již do základního dotazu v jednoduchém vyhledávání. Další možností, kterou databáze nabízí (kromě zpřesnění časového a jazykového), je zpřesnění dle druhu dokumentu. Zde její použití ale nemá smysl, protože jediným druhem dokumentu v bázi jsou periodika. Pokud je požadovaných kritérií více a nestačí nám kolonky, lze použít další možnosti – "Vyhledávání z více polí" a "Pokročilé vyhledávání", které najdeme pod žlutou lištou a díky kterým můžeme výsledek dotazu dále zpřesňovat podle našich požadavků pomocí dalších polí (klíčová slova, instituce, nakladatel, slova v názvu atd.).
Tak jako v hlavním katalogu lze zde též využívat booleovské operátory a složitější metody vyhledávání, které naleznete v "Nápovědě" (je společná pro databázi regionálních periodik i katalog, a ne všechna doporučení jsou v databázi použitelná).
Samotný záznam periodika v této databázi vypadá podobně jako záznam periodika v katalogu. Výjimkou je, že k němu nejsou připojeny výpůjční jednotky, ale má navíc pole "Umístění", kde se uživatel dozví, ve kterých institucích je titul dostupný, pod jakou signaturou, které ročníky (popř. čísla), v jakém je stavu a zda je možno z něj pořizovat kopie, nebo si jej případně vypůjčit domů. To, že jde o soubornou databázi, která slučuje informace o periodikách rozptýlených v institucích celého kraje, považujeme za největší přínos této databáze.[i], [ii]
 
V elektronické verzi je článek doplněn obrázkovým návodem k vyhledávání v databázi regionálních periodik (ppt prezentace).


[i]Literatura:
SVOBODOVÁ, Eva, ed. Noviny, časopisy, sborníky, ročenky a výroční zprávy vydávané na území Královéhradeckého kraje v letech 1800-1965: (souborná bibliografická databáze Královéhradeckého kraje). Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 2004, 2 CD-ROMy.
 
[ii]Další informace (obrazový návod na vyhledávání – ppt prezentace) naleznete v elektronické verzi.

verze pro tisk · PDF verze