Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Medailonky oceněných knihovníků a knihoven

Autor: Eva Semrádová
Vyšlo 12/5/2013 v čísle Ročník 23 (2013), Číslo 4, v sekci Naše téma

Knihovnice/Knihovník roku 2013 Královéhradeckého kraje
 
Kategorie profesionální knihovny:
 
Mgr. Helena Potůčková
Knihovna města Hradce Králové, okr. Hradec Králové
 
Paní Helena Potůčková spojila celý svůj profesní život s knihovnictvím a knihovnami v Hradci Králové. Po absolvování vysokoškolského studia nastoupila v roce 1973 do městské knihovny v Hradci Králové, kde až do současnosti pracuje na úseku služeb čtenářům.
Paní Potůčková dosáhla v Knihovně města postavení hlavní knihovnice a  náměstkyně ředitele a v uplynulých 20 letech měla zásadní podíl na rozšiřování a modernizaci všech půjčoven a poboček na území města. Pod jejím vedením byla realizována celková automatizace knihovny. Své celoživotní zkušenosti uplatnila při přípravě nových prostor pro knihovnické služby v rekonstruované továrně Vertex. Spolupracovala s architektem, organizovala přípravu fondů a stěhování knihovny. Z dalších aktivit paní Potůčkové můžeme jmenovat například pedagogickou činnost nebo působení v regionálním i celorepublikovém výboru Svazu knihovníků a informačních pracovníků.
 
Ivana Nývltová
Společenskovědní knihovna Muzea východních Čech v Hradci Králové, okr. Hradec Králové
 
Paní Ivana Nývltová nastoupila v 1977 do Krajského muzea východních Čech v Hradci Králové a zůstala mu věrná až do dnešní doby. Hned od počátku své profesní dráhy se specializovala na kronikářství a knihovnictví. Nyní již přes dvacet let spravuje společenskovědní knihovnu. Shromažďuje doklady literární tvorby z území severovýchodních Čech, spolupracuje s historiky, archeology, zahraničními knihovnami. Návštěvníci knihovny oceňují její pomoc při vyhledávání studijních pramenů, stará se o praktikanty. Je nutno také zmínit, že prožila náročné stěhování fondu při rekonstrukci muzejní budovy.
Paní Nývltová vybudovala elektronický katalog, aktivně zapojuje svou knihovnu do grantových projektů. Touto cestou získala pro knihovnu počítače a dnes je pro ni aktuálním úkolem digitalizace badatelsky velmi žádaných regionálních periodik v rámci projektu Kramerius.
 
Kategorie neprofesionální knihovny:
 
Ing. Václav Pavlíček
Obecní knihovna Stěžery, okr. Hradec Králové
 
Pan Václav Pavlíček je knihovníkem ve Stěžerách dlouhých 38 let, tedy od roku 1975. Pro vývoj stěžerské knihovny bylo vždy přínosné, že je pan Pavlíček přístupný novým technologiím a ochotný se učit nové věci.
Například už v 90. letech pořídil do knihovny první počítač a zvládl knihovnické programy, v současnosti pravidelně zajišťuje redakci webové stránky knihovny. Jeho knihovna je umístěna v nově vybudovaném multifunkčním domě uprostřed obce. Stěhování knihovny proběhlo před dvěma lety a nové knihovní prostory přinesly do knihovnické práce pana Pavlíčka nové možnosti. Příkladem může být letošní velmi úspěšná Noc s Andersenem, kterou se mu podařilo zorganizovat ve spolupráci s místní školou.
 
Petr Pavel
Místní knihovna Bělá u Pecky, okr. Jičín
 
Pan Petr Pavel je původním povoláním technolog a knihovně v Bělé u Pecky se ve svém volném čase věnuje už od roku 1974. Kromě toho má za sebou i profesionální působení v knihovnictví, a to v knihovně městyse Pecka.
Knihovna v Bělé má dlouhou tradici, byla založena ve 20. letech minulého století a v současnosti je jediným kulturním zařízením v obci. Prostory knihovny prošly celkovou rekonstrukcí, knihovna je zásobována literaturou z výměnných souborů, čtenáři mají k dispozici elektronický katalog a čtenářské konto přes internet. Zájem pana Pavla o historii, kronikářství a region se projevuje v kulturních pořadech, které ve své knihovně organizuje, jako například předčítání z obecní kroniky nebo vzpomínková setkání seniorů.  
 
Eva Ambrožová
Obecní knihovna Velichovky, okr. Náchod
 
Paní Eva Ambrožová se o knihovnu v lázeňské obci Velichovky stará od roku 1981. V současnosti má její knihovna nově vybavené prostory a zasedací síň pro pořádání kulturních pořadů. I tato knihovna využívá výměnné fondy a od minulého roku má elektronický katalog.
Bohatá spolupráce se základní školou se realizuje prostřednictvím čtenářského kroužku. Děti společně s paní knihovnicí vymýšlejí soutěže s pohádkovou tematikou, program na jarní svátky nebo na Vánoce, připravují divadelní představení pro mateřskou školku. Nejvíce se všichni těší na každoroční Noc s Andersenem.
Knihovna ve Velichovkách byla v roce 2007 oceněna titulem Knihovna roku Královéhradeckého kraje, což potvrzuje úspěšnost knihovnické práce paní Ambrožové.
 
Ester Horáková
Místní knihovna Podbřezí, okr. Rychnov nad Kněžnou
 
Paní Ester Horáková je v Podbřezí zaměstnaná na obecním úřadě, a tak je nejen knihovnicí, ale aktivně se zapojuje do organizování kulturního života celé obce. Je koordinátorkou projektu Příležitosti na vesnici, vede obecní kroniku, podílí se na vydávání obecního zpravodaje. Knihovna, o kterou se stará, je umístěna v budově obecního úřadu a nabízí návštěvníkům příjemné prostředí i dětský koutek. Využívají se výměnné soubory z dobrušské knihovny a od roku 2011 funguje připojení na regionální automatizovaný systém.
Paní knihovnice Horáková láká do knihovny zejména děti. Organizuje programy pro školku. V rámci projektu „Historie a tradice nás spojují“ vyjela s dětmi do Polska na akci Noc s Andersenem. Zázemí v knihovně našlo i místní sdružení žen a klub pro maminky s malými dětmi.
.
Markéta Tučková
Místní knihovna Batňovice, okr. Trutnov
 
Paní Markéta Tučková převzala funkci batňovické knihovnice v roce 2008 a od té doby se zejména návštěvníci z řad dětí mají vždy na co těšit. Knihovna se pravidelně připojuje k celostátním akcím, jako je Týden knihoven, Noc s Andersenem, Kamarádka knihovna, Pasování prvňáčků. Do knihovny občas zavítají známé osobnosti, například to byla spisovatelka Petra Braunová nebo ilustrátor Jiří Fixl. Pravidelností se staly celoroční hry a soutěže podporující čtenářství u dětí.
V loňském roce knihovna uspěla v grantovém řízení na zakoupení nových počítačů, knižní nabídka je posilována z výměnných fondů pověřené knihovny v Trutnově. Knihovna v Batňovicích získala Cenu hejtmana Královéhradeckého kraje i nominaci na celostátní ocenění Knihovna roku, a to i díky dobře fungující spolupráci s obecním úřadem.
Paní Tučková je členkou redakční rady krajského knihovnického zpravodaje U nás.
 
Knihovna roku 2013 Královéhradeckého kraje
Cena hejtmana za vzorné vedení obecní knihovny v rámci soutěže Vesnice roku
Nominace na Cenu Ministerstva kultury - Knihovna roku 2013
 
Obecní knihovna Kratonohy, okr. Hradec Králové
pod vedením paní Pavlíny Jílkové
http://kratonohy.webk.cz/
Krajskou knihovnou roku se stala knihovna v obci Kratonohy z okresu Hradec Králové. Tato knihovna zároveň získala nominaci na udělení ceny Knihovna roku 2013, a to za nadprůměrnou rozmanitost knihovnických služeb. Knihovna má nově zrekonstruované prostory, je otevřena 10 hodin týdně, v doplňování fondu je plně závislá na výměnných fondech. Kratonohy mají 600 obyvatel a z toho je 15 % zaregistrováno v knihovně. Nejvíce mají o knihovnu zájem děti, zejména když se tam koná Noc s Andersenem, výtvarná dílna nebo literární soutěž ukončená návštěvou známé spisovatelky.
 
Městská knihovna roku
Knihovna města Hradce Králové
http://www.knihovnahk.cz/
 
Hradec Králové má více než 90 tisíc obyvatel a 17 procent z nich si v minulém roce koupilo registraci do knihovny. Prostory jsou volně dostupné i neregistrovaným uživatelům, návštěvnost přesáhla 200 tisíc. Knihovna města Hradce Králové nabízí služby v nové ústřední budově a v jedenácti pobočkách.
Rekonstrukce objektu bývalé továrny Vertex umožnila od roku 2013 rozšířit volný výběr a poskytla moderní prostředí pro nové dětské oddělení. Knihovna vlastní specializované hudební oddělení s největší sbírkou CD a not v republice i zvukovou knihovnu pro nevidomé a slabozraké. V ústřední budově je víceúčelový sál s kapacitou 160 míst a dva menší přednáškové prostory. K dispozici je literární kavárna, terasa se zahradou a letní čítárnou a výstavní prostory. Knihovna buduje svůj vizuální styl a v rámci města se prezentuje bohatou škálou kulturních programů pro různé cílové skupiny.
Titul Městská knihovna roku získala Knihovna města Hradce Králové v konkurenci 32 letos soutěžících knihoven.
 
Městská knihovna Nové Město nad Metují
http://www.knihovnanm.cz/
 
Zvláštní ocenění, které se v soutěži Městská knihovna roku uděluje za mimořádný počin, si odnesla Městská knihovna v Novém Městě nad Metují.
Jedná se o knihovnu v městě s 10 tisíci obyvateli, z kterých je v knihovně registrováno 26,5 %. Oceněn byl objem výpůjček, které v minulém roce tato knihovna realizovala, vyjádřený hodnotou 9 výpůjček na každého obyvatele města. Knihovna má velmi dobré finanční krytí nákupu nové literatury a dosahuje nadstandardní obnovy knihovního fondu v hodnotě 13,7 %. Krajský průměr pro porovnání je 5,4 %. Potvrzuje se zde, že lidi chodí do knihovny stále hlavně kvůli knihám a nejspolehlivější cestou, jak přilákat a udržet návštěvníky, je kvalitní nabídka na knižním regále. Knihovna samozřejmě nabízí i elektronické služby a celou řadu kulturních a vzdělávacích akcí.
____________________________________________________________
 
Úspěšné knihovny Královéhradeckého kraje v reportáži České televize:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/213411000101004/obsah/283606-knihovna-roku/

verze pro tisk · PDF verze