Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Setkání knihovníků 2013

Autor: Božena Blažková
Vyšlo 12/5/2013 v čísle Ročník 23 (2013), Číslo 4, v sekci Naše téma

            Dne 30. října se pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France konalo již páté celokrajské setkání knihovníků, v rámci kterého byli oceněni úspěšní knihovníci/knihovnice roku 2013. Vzácnými hosty byli náměstek hejtmana Ing. Otakar Ruml, náměstek primátora prof. Mgr. Josef Krofta, vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu PhDr. Pavel Mertlík a ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny v Praze PhDr. Vít Richter.
            Ředitelka Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové Mgr. Eva Svobodová připomněla v úvodním slově i páté výročí otevření nových prostor knihovny. Také celokrajské Setkání knihovníků se společně s oceněním knihovníků/knihovnic našeho kraje konalo již popáté. Slavnostním večerem provázela přítomné Bc. Kateřina Hubertová, předsedkyně regionálního výboru Svazu knihovníků a informačních pracovníků.
Nejprve byly připomenuty celostátní úspěchy knihoven našeho kraje. V rámci Týdne knihoven byly v Praze oceněny dokonce 3 knihovny z našeho regionu. V soutěži Vesnice roku získala Cenu hejtmana za vzorné vedení obecní knihovny a nominaci do soutěže Knihovna roku 2013 Obecní knihovna v Kratonohohách. V  celostátním kole získala tato knihovna Ocenění za nadstandardní dostupnost knihovnických služeb, výjimečnou péči o nejmenší čtenáře a kvalitní propagaci knihovny. Další ocenění získaly knihovny v rámci soutěže Městská knihovna roku, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků a SKANSKA. Druhé místo v kategorii knihoven do 10.000 obyvatel a zvláštní ocenění v podobě biblioboxu obdržela za svoji systematickou a dlouhodobou práci se čtenáři MěK v Novém Městě nad Metují. Absolutní vítězkou soutěže a Městskou knihovnou roku 2013 se stala Knihovna města Hradce Králové. Všem oceněným knihovnám pogratuloval ředitel Knihovnického institutu PhDr. Vít Richter společně s ředitelkou Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.
Při této příležitosti byla také předána Cena českých knihovníků, která byla na valné hromadě Svazu českých knihovníků v Brně udělena paní Aleně Pospíšilové z libošovické knihovny. Toto ocenění je udělováno za dlouholetou vynikající činnost v oboru knihovnictví.
O doprovodný program slavnostního večera se postarali tvořiví knihovníci z celého kraje. V rámci autorského čtení přednesli ukázky z vlastní poezie Miloš Hromádka z Broumova a Lenka Jiránková z Náchoda. Rychnovská knihovnice Iva Vávrová seznámila přítomné s ukázkou z připravované knížky pro děti a mládež. Ukázky ze své tvorby přednesly i knihovnice z malých neprofesionálních knihoven Dita Zuščicová z Hřibojed a Eva Černošová z Popovic. Autorské čtení moderovala Božena Blažková a hudební doprovod obstaral violoncellista Štěpán Křováček. Všechny zúčastněné autory jsme vám již v našem zpravodaji představili. Přehled knihovníků s literárním nadáním můžete také nalézt ve stati Petry Landsmannové ve sborníku Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času 2005‑2010 (Volná příloha U nás č. 3/2011).
            Hlavní událostí celého večera bylo předávání čestných uznání Knihovník/Knihovnice Královéhradeckého kraje roku 2013. Návrhy na ocenění neprofesionálních knihovníků podávají pověřené knihovny. V této kategorii ocenění získali: Ing. Václav Pavlíček ze Stěžer, Petr Pavel z Bělé u Pecky, Eva Ambrožová z Velichovek, Ester Horáková z Podbřezí a Markéta Tučková z Batňovic. Oceněné profesionální knihovníky vybírá na návrh oddělení služeb knihovnám nebo pověřené knihovny ředitelka SVK ve spolupráci s předsedkyní RV SKIP. V kategorii profesionálních knihovníků byly v letošním roce oceněny Mgr. Helena Potůčková, náměstkyně ředitelkyKnihovny města Hradce Králové, a Ivana Nývltová, vedoucí Společenskovědní knihovny Muzea východních Čech. Všechny oceněné knihovníky a knihovnice vám podrobně představí Eva Semrádová v článku Medailonky oceněných knihovníků a knihoven. Pokud čtete náš zpravodaj pravidelně, tak vám jména oceněných knihovníků nejsou zcela neznámá. V jejich knihovnách se stále něco zajímavého děje a díky tomu se objevují v rubrice Šumné knihovny. Redakce zpravodaje se připojuje ke gratulantům a děkuje vyznamenaným knihovníkům a všem pracovníkům oceněných knihoven za jejich příkladnou každodenní práci pro knihovnu a její uživatele.
Oficiální program byl zakončen vernisáží výstavy „Tvořiví knihovníci se představují“ a tradičním rautem. O tvořivých knihovnicích se více dočtete v samostatném článku.
 
            Další Setkání knihovníků spojené s oceňováním knihovníků se bude konat již na přelomu měsíce května a června. Neváhejte a přijďte mezi nás. Informaci o termínu setkání naleznete v příštím čísle našeho zpravodaje.

verze pro tisk · PDF verze