Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Umíme dát o sobě vědět?

Autor: Vladimíra Svobodová
Vyšlo 9/10/2012 v čísle Ročník 22 (2012), Číslo 3, v sekci Stalo se

 
            Ve čtvrtek 14. června 2012 proběhl seminář pro veřejné knihovny Královéhradeckého kraje. Jeho hostitelem a pořadatelem byla Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Téma semináře znělo Marketing v knihovnách aneb Umíme dát o sobě vědě? V první polovině programu vystoupila se svým příspěvkem PhDr. Libuše Foberová, Ph.D. (Ústav bohemistiky a knihovnictví, Filozoficko-přírodovědná fakulta Slezské univerzity v Opavě).
 
            Přednáška doktorky Foberové se nesla v duchu motta „Na světě je pouze jedna věc horší než to, když se o vás mluví, a to, když se o vás nemluví.“ (Oscar Wilde). To se týká i knihoven a práce knihovníků. Marketing, nejen v knihovnách, tedy není jen současným módním trendem, ale nezbytností nutnou k přežití. Paní Foberová zaměřila jednotlivé bloky své prezentace na základní témata, okruhy marketingu, okrajově zmínila s ním související fundraising a přidala konkrétní náměty pro zlepšení naší práce, převzaté od světových i našich úspěšných knihoven. Pokusím se ve stručnosti přiblížit jednotlivé bloky prezentace:
 
Marketingové kampaně
Podle Libuše Foberové by se marketingové kampaně měly soustředit na tři základní priority:
-          hodnotu knihovny jako instituce nepostradatelné pro společnost a demokracii;
-          hodnotu informačních služeb, kdy je knihovník nositelem kvalitních, rychlých a především ověřených informací (na rozdíl od internetu);
-          prestiž knihovnické profese a osobnost knihovníka, jež je sama o sobě tou nejlepší propagací knihovny.  
 
Logo, motto, slogan
Podstatným pro každou společnost, firmu či instituci, která chce obstát na současném trhu, v soukromém i státním sektoru, je její tvář, vizualizace, dojem. Ten první, úvodní, obstará logo v kombinaci s mottem, sloganem. Tím zajistíme první vizuální kontakt se zákazníkem. Motto či slogan vyjadřuje značku instituce, v našem případě knihovny. Jaký příklad uvedla doktorka Foberová?
„Naším cílem je naučit, nejen informovat a bavit.“
„Knihovna plná zážitků!“ (MěK Chemnitz)
„Neptejte se Googlu, zeptejte se knihovníka.“
 
Identita knihovny
Každá knihovna má a průběžně buduje svou vlastní identitu. Většina činností přispívajících k dobrému obrazu knihovny je zadarmo. Libuše Foberová k tomu dodává:
-          Zaměřte se na vybrané skupiny uživatelů.
-          Vytvářejte neformální joint ventures.
-          Bez identity nemá marketing a fundraising šanci uspět.
-          Buďte výjimeční – zážitkové aktivity.
-          Rozvíjejte vztahy s novináři, médii.
-          Slavné osobnosti přitahují pozornost.
-          Inovujte – žádný mediální hit netrvá věčně.
 
Kvalitativní sonda
PhDr. Foberová, Ph.D., položila 130 respondentům (100 respondentů studenti Ústavu bohemistiky a knihovnictví v Opavě, 30 respondentů knihovníci z praxe) několik otázek týkajících se kvality marketingu v našich knihovnách. Na otázku „Propagují se knihovny dostatečně?“ odpověděli všichni respondenti, že NE. Na otázku „Jaká forma propagace je pro knihovny nejlepší?“ zazněly nejrůznější odpovědi. Z nich do své prezentace vybrala paní doktorka náměty zrealizované a nejzajímavější:
-          „Kniha černá pasažérka“ - umístit knihy do tramvají, autobusů a na veřejná místa.
-          „Vezmi si mě“, „Čekám na Tebe“ - studenti se stali živými sochami s knihou v ruce v nákupním centru.
-          „Vizitka knihovny v knize“ - znamená, že tento den je registrace zdarma.
-          „Čtenářská štafeta“, „Město čte knihu“ - významné osobnosti města čtou knihy na různých netradičních místech (kostel, divadlo, kino atd.).
-          Knihovny se nejlépe propagují prostřednictvím zážitkových akcí - škola hry na bicí, kurzy tance, módní přehlídky, literární zájezdy, výstavy apod.
-          Rozdělit knihovnu na dvanáct měsíců, každý by měl svou barvu a žánr – měsíc poezie, dramatu, filmu atd. Aktivity knihovny přizpůsobit měsícům.
-          Pořádat kurzy multimediální výchovy – co to je čtečka, k čemu slouží, představovat audioknihy, učit zájemce, jak si vyrobit film, kvalitní fotografii, jak vyhledávat informace apod.
-          Zvláštní pozornost věnovat propagaci služeb pro děti a mládež, jsou naší budoucí klientelou.
-          „Využijte kufříky pro společné rodinné čtení, poznávání a zábavu!“ - tematické kufříky.
-          Čtenářské kluby, kluby mladých apod. - členství v klubu přináší čtenářům výhody, například okamžitý přístup ke knižním novinkám, prémie, zlevněné registrace, vstupy na akce knihovny zdarma apod.
-          Vysvětlovat lidem, co obnáší knihovnická práce, a tím zvyšovat prestiž naší profese.
-          Spolupráce s obsahově blízkými organizacemi, jako jsou divadlo, kino, kulturní dům, galerie, muzeum, archiv, školy, dům dětí a mládeže atd.
-          Jmenovat knihovní radu, do ní zapojit osobnosti v místě působení knihovny (politiky, herce, zpěváky, sportovce,…).
 
Postavení knihovny v dnešní společnosti
Knihovna dnes není jen prostorem ke čtení a půjčování knížek, proměňuje se na společenské centrum s mnohanásobnými kompetencemi. S touto skutečností je potřeba pracovat, využít ji ve svůj prospěch a tím ve prospěch uživatelů. Knihovna, především veřejná, se tak může stát centrem celoživotního vzdělávání, komunitním centrem obce. V tom je její budoucnost. Bez kvalitního marketingu, který musejí dělat v knihovně všichni, bez marketingového a strategického plánování plánuje knihovna svůj konec. Podle Libuše Foberové řeší knihovny na celém světě stejné problémy: trpí nedostatkem finančních prostředků; nedostatkem uznání ze strany zřizovatelů; nedostatkem porozumění ze strany uživatelů, kterým slouží.
Cokoliv můžeme udělat, abychom tuto situaci změnili, může být přínosné pro knihovny, knihovníky a lidi, kteří spoléhají na naše profesionální služby.“ (Robert Iannello) 
 
Informační zdroje z prezentace Libuše Foberové:
HORÁKOVÁ, I. Marketing v současné světové praxi. Praha: GRADA, 1992. 368 s. ISBN 80-85424-83-5.
JOHNOVÁ, R. Marketing kulturního dědictví a umění. Praha: Grada Publishing, 2008. 288 s. ISBN 978-80-247-2724-0.
KNIGHT, P. Vysoce efektivní marketingový plán. Praha: Grada Publishing, 2007. 148 s. ISBN 978-80-247-1999-3.
IANNELO, R. Promoting Libraries and Librarians: Some Thoughts and Ideas.Territory Manager Central and Eastern Europe; K. G. Saur Verlag and Thomson Gale; April 2005.
LESLY, P. Public Relations. Praha: VICTORIA PUBLISHING, 1995. 240 s. ISBN 80-85865-15-7.
 
Podklady a texty převzaty z prezentace PhDr. Libuše Foberové, Ph.D.
 
V příštím čísle stručně zmíníme další podnětné příspěvky, které na semináři Marketing v knihovnách aneb Umíme dát o sobě vědět? zazněly.

verze pro tisk · PDF verze