Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Recenze článku SVK HK a krajský projekt digitalizace

Autor: Jaroslava Maršíková a Ivana Nývltová
Vyšlo 9/10/2012 v čísle Ročník 22 (2012), Číslo 3, v sekci Nové trendy

            V třetím čísle knihovnicko-informačního zpravodaje „U nás“, vydávaného Studijní a vědeckou knihovnou Hradec Králové, je uveřejněn nesporně zajímavý článek pojednávající o projektu digitalizace v této knihovně. Autorka článku velmi fundovaně popisuje problémy spojené s tímto projektem včetně exkurzu do minulosti tohoto projektu.
            Článek je rozdělen do několika odstavců. V prvním se čtenář dozví zajímavosti o začátcích digitalizace v Královéhradeckém kraji, která začala v roce 2001 a pokračuje až do současnosti. Druhý odstavec připomíná knihovny kraje, které projevily o digitalizaci zájem, a pak se již autor rozepisuje o práci na tomto projektu i o nákladech s projektem spojených. Předposlední odstavec článku informuje o praxi ve zpřístupnění takto zpracovaných dokumentů. Závěr článku je stručným konstatováním, že celý projekt má zpoždění.
            Již na první pohled je patrné, že autor je kvalifikovaným pracovníkem v oblasti knihovnictví a po odborné stránce nelze uvedenému článku nic vytknout. Přesto mám ale určité výhrady k samotné skladbě článku. V prvé řadě je třeba si uvědomit účel celého periodika. To, jak je v jeho preambuli uvedeno, je určeno nejen profesionálním knihovníkům disponujícím příslušným odborným vzděláním a zkušenostmi, ale i knihovníkům neprofesionálním, poskytujícím knihovnické služby v malých vesnických knihovnách. A právě u nich platí, že tento knihovnicko-informační zpravodaj má za úkol nejen informovat, ale zejména radit a vzdělávat. A to by se, dle mého názoru, mělo – tak jako pověstná červená nit – prolínat všemi články zveřejněnými v tomto časopise.
            Pokud tedy jde o samotný článek, zde se domnívám, že z výše uvedeného pohledu by jeho skladba měla začínat spíše obecně populárními informacemi, které by zaujaly právě zejména neprofesionální knihovníky, a postupně přejít do ryze odborné roviny, srozumitelné a zajímavé pro profesionály.
            Domnívám se, že čtenáře článku především zajímá, co tento projekt přinese jemu a uživatelům jeho knihovny. Toto podle mého názoru není z článku zcela patrné, což mu ubírá na jeho jinak velice profesionální a vysoké hodnotové úrovni.
            Jaroslava Maršíková, Městská knihovna Trutnov
 
            Digitalizace knižních fondů paměťových institucí v Královéhradeckém kraji má za sebou první krůčky; jak se má rozvinout v dalším období, s tím nás seznamuje článek SVK a krajský projekt digitalizace.
            Digitalizace do knihoven začala pronikat od roku 2001, a to především díky programu Veřejné informační služby knihoven, kterého se SVK HK několikrát s úspěchem účastnila. Velký zájem uživatelů knihovníky utvrdil v tom, že sami začali plánovat a připravovat krajský projekt.
            Seznámíme se tu s plány na samotnou digitalizaci i s projektem na krajské úložiště. Hlavním nositelem projektu Digitalizace a ukládání (211-2018) je Královéhradecký kraj a partnerem a hlavním koordinátorem je SVK HK. Výčet zúčastněných paměťových institucí je překvapivě malý.
            Přípravné fáze probíhaly již v roce 2010, koordinace prací je na pracovnících krajské knihovny. Celý článek vyzdvihuje podrobnou mravenčí práci s přípravou samotných dokumentů.
            Malá část digitalizace se uskuteční v krajské digitalizační jednotce a větší část bude zpracována dodavatelsky. V souladu se všemi zákony bude probíhat zpřístupnění všech digitalizovaných dokumentů v systému Kramerius.
            Krajský digitalizační projekt je na startu, a pokud se chcete připojit, jistě je ještě čas tak učinit.
            Ivana Nývltová, Muzeum východních Čech

verze pro tisk · PDF verze