Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Jak na recenze a recenzní posudky

Autor: Eva Svobodová
Vyšlo 9/10/2012 v čísle Ročník 22 (2012), Číslo 3, v sekci Jak na to?

Nastal čas posunout náš regionální knihovnický zpravodaj U nás dál. A nejen časopis samotný, ale také jeho redakční radu, autory, čtenáře a všechny ty, kteří se o jeho osud zajímají. Většina vydavatelů odborných časopisů má velký zájem na tom, aby právě ten jejich měl charakteristiku „recenzovaný“. Časopisu samotnému to přináší vyšší renomé, autorům vyšší vědecký kredit. Ani o jedno v našem případě nepůjde.   Zpravodaj U nás se profiluje jako časopis o nás pro nás a je z 90 % tvořen články našich kolegyň knihovnic a kolegů knihovníků z královéhradeckého regionu. Má za úkol informovat, radit a vzdělávat. Právě v rámci vzdělávání jej chceme posunout dál.   Od tohoto čísla se budeme učit psát recenze a recenzní posudky. A naše čtenářky a čtenáři mohou sledovat, jak se nám to daří. Myslím, že jim ani nebude vadit, pokud uspějeme jen částečně. 
K výkladu pojmů týkajících se recenzování jsem použila Terminologickou databázi NK ČR[i] a dostupnou literaturu (včetně Wikipedie), jejíž citace najdete v poznámkách pod čarou. Následující text je tedy kompilát toho nejlepšího, co jsem k tématu našla.
 
Recenze
Recenzi lze chápat jednak jako publicistický žánr, ale také jako kritickou analýzu dokumentu, jejímž výsledkem je recenzní posudek.
 
Recenze (publicistický styl)
Recenze je poměrně náročný publicistický žánr, který seznamuje širší veřejnost s literárním dílem, divadelním představením, koncertem, výstavou a dalšími uměleckými aktivitami, ale recenzovat se dá cokoliv včetně mobilního telefonu. Také na významné vědecké publikace nebo objevy se publikují recenze, které je věcně hodnotí a popularizují hlavní myšlenky.[ii] Recenze není převyprávěním děje románu, filmu nebo textu odborného článku: je definována jako shrnující posouzení vědeckého či uměleckého díla s cílem zaujmout čtenáře. Od autora vyžaduje široký přehled a smysl pro souvislosti a pozadí věci.
 
Jak napsat recenzi
V recenzi by nemělo chybět jméno autora, název knihy a nakladatelství včetně vročení a další bibliografické údaje, jak je známe. To vše může být zmíněno v textu anebo připojeno na začátku nebo na konci recenze jako zvláštní odstavec. Pro přehlednost navrhuji citaci recenzovaného dokumentu uvést hned na začátku, po názvu. Doporučuji používat citační normu ČSN ISO 690. Pro generování citací lze využít elektronický katalog SVK HK, kde se po vyhledání recenzovaného dokumentu zobrazí tlačítko pro generování citace (http://aleph2.svkhk.cz/F?RN=68866928), nebo použít Generátor citací (http://generator.citace.com/). 
V názvu recenze se někdy doporučuje uvést název a autora recenzovaného díla. Závisí to na tom, jak hodně, zejména jedná-li se o umělecké dílo, je autor recenze kreativní a schopný vymyslet jiný přitažlivý název, který by upoutal čtenáře.
Perex je úvodní část recenze. V něm se doporučuje uvést, že jde o recenzi, a v případě, že to nebylo sděleno přímo v názvu nebo v odstavci pod názvem, by měl obsahovat údaje o recenzovaném díle (alespoň název a autora). Perex se vyznačuje nápaditostí a stručností, stačí tři čtyři věty. Začínat slovy: nedávno jsem četl, dostal jsem za úkol si přečíst, byl jsem požádán, abych přečetl a recenzoval, je špatné, nudné a nekreativní.
Tělo (hlavní část) recenze by mělo mít strukturu, viz odstavec Několik (převzatých) užitečných rad (3-7). Jak už bylo napsáno, recenze není převyprávěním díla. Je to jeho hodnocení, ale pozor, není to kritika.[iii] Můžeme říci, že je to jakýsi posudek, který má přiblížit dílo a zaujmout čtenáře natolik, aby si jej byli ochotni koupit nebo půjčit a přečíst. Měli bychom poukázat na pozitiva (na začátku) a negativa (spíše na konci textu) nebo naopak. V recenzi projevujeme svůj subjektivní názor, který by však měl být opodstatněný, odůvodněný a potvrzený fakty. Také je možné upozornit na nějakou zvláštnost dokumentu, např. ojedinělé ilustrace (krásná literatura), nebo objevné neotřelé teorie (odborný text), které stojí za povšimnutí.
V závěru se snažíme shrnout dokument jako celek. Doporučit jej k přečtení, zhlédnutí nebo ke koupi.
 
Několik (převzatých) užitečných rad[iv]
1.      Podle vlastní kreativity a podle charakteru recenzovaného dokumentu do názvu článku napište/nepište název knihy a jméno autora.
2.      Pod název uveďte citaci recenzovaného dokumentu.
3.      Pokud není autor notoricky známý, můžete poskytnout stručnou informaci o jeho odbornosti, zaměření či o jeho působnosti.
4.      Stručně a jasně napište, co je hlavním tématem dokumentu, čím se zabývá a jak se tím zabývá - např. je-li spíše teoretický a k zamyšlení, či obsahuje-li praktické rady a návody.
5.      Uveďte, pro jakou cílovou skupinu je dokument psaný (knihovníci, širší odborná veřejnost, laická veřejnost), zda je pro začátečníky nebo jsou pro jeho přečtení požadovány hlubší znalosti příslušného odboru.
6.      Je vhodné uvést, jak je dokument členěn (pokud je členěn), díky čemuž můžete posoudit logiku a přehlednost díla. Je vhodné uvést vybavenost dokumentu doprovodným materiálem (ilustrace, mapy, grafy, rejstříky a další přílohy), které doplňují text a pomáhají jej správně pochopit.
7.      Uveďte vlastní názor na dokument, nezapomeňte jej ale zřetelně oddělit od názorů autora. Zhodnoťte, pokud chcete, co se vám na knize líbí, co vás zaujalo, a co naopak postrádáte nebo v čem jsou informace nedostačující.
8.      Své myšlenky shrňte do krátkého smysluplného závěru.
Nejdůležitější zásady správné recenze[v]
1.       Kritika či pochvala musí být konkrétní.
2.       Než napíšete kritiku či pochvalu, dvakrát si prověřte fakta.
3.       Pokud nemůžete něco ověřit, nehodnoťte to.
4.       Nevynechejte nic důležitého, ale snažte se být struční a věcní, ať text není únavně dlouhý.
5.       Snažte se být neutrální, pište bez emocí. Z recenze by nemělo být patrné, jaký osobní vztah máte k recenzovanému produktu (zda je získán zdarma, zapůjčen, zakoupen…).
6.       Subjektivní názor recenzenta je však také vhodným doplňkem, musí být však jasně uvedeno, že se jedná o vlastní subjektivní dojem.
Obecná pravidla pro psaní recenze[vi]
1.       Pište bez chyb a spisovně, zvýší to důvěryhodnost textu.
2.       Nepoužívejte smajlíky, trojité vykřičníky, klišé a pokusy o vtip.
3.       Vyvarujte se dlouhých souvětí a hutných jednolitých odstavců.
4.       Vhodně použijte mezinadpisy či jiná zvýraznění.
5.       Text doplňte obrázky, tabulkami, grafy či jiným oživujícím obsahem.
Pokud si prostudujete několik recenzí, zjistíte, že publicisté málokdy dodržují všechna výše uvedená pravidla. Některé recenze snad ani recenzemi nejsou nebo je připomínají jen velice málo. Odkazy na několik recenzí jsou uvedeny na konci článku, záznamy dalších recenzí lze najít v katalogu SVK HK vybráním druhu dokumentu „regionální články“ a zadáním klíčového slova „recenze“. Vyhledávání lze zúžit např. názvem periodika v položce „zdrojový dokument“.   Cílem budoucího recenzenta není použít vše, co je zde uvedeno, ale umět si správně vybrat … a ostatní už závisí jen na něm.
Recenzovaný časopis
Recenzovaný časopis je zvláštním typem odborného periodika. Jeho obsah tvoří původní vědecké texty. Kvalita obsahu je zde zajišťována recenzenty na základě anonymního recenzního řízení. Terminologickou databází NK ČR je recenzovaný časopis definován takto: „Odborná periodická publikace, která prošla před vydáním recenzním řízením, to znamená, že po přijetí do redakce recenzenti nezávisle na sobě vypracovali k jednotlivým článkům odborné posudky, na jejichž základě autoři upravili své články do konečné zveřejněné podoby."[vii] A zde se nám nabízí druhá definice recenze: je to kritická analýza dokumentu. V závislosti na hloubce, příp. šíři svého zpracování může získat samostatný vědecký význam.[viii] Recenzováním (recenzí) se tedy rozumí posuzovací proces, jímž článek nebo publikace (kniha, kapitola) před vydáním prochází. To znamená, že článek nebo publikace jsou vydány až po zapracování připomínek recenzentů.
Články v recenzovaných časopisech jsou jedním z předmětů hodnocení výzkumu a vývoje. V České republice má tuto problematiku na starosti Rada pro výzkum, vývoj a inovace. V souvislosti s potřebami tohoto hodnocení zřídila Rada seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik. Odborné recenzované periodikum vymezuje Rada vlády jako: „…vědecký časopis, který je recenzován, je vydáván jako periodická publikace v tištěné nebo elektronické podobě a má přidělen ISSN kód.“[ix] Časopisy, které se ucházejí o zařazení na tento seznam, musí splňovat určitá vymezená kritéria. Podmínky se týkají zejména složení redakční rady, obsahu časopisu či jeho formálních požadavků. Redakční rada vzniká jako poradní orgán redakce. Její úlohou je navrhování tematického zaměření jednotlivých čísel odborného periodika. Rada bývá obsazována významnými osobnostmi. Počet jejích členů se může měnit. Podle výše zmíněných pravidel musí počet externích členů redakční rady (tj. takových, kteří nejsou zaměstnanci vydavatele časopisu) přesahovat 50 % z celkového počtu. Další pravidlo je zaměřeno na podíl recenzovaného a nerecenzovaného textu. Recenzované články musí tvořit více než polovinu obsahu čísla, a to v přepočtu na normostrany. V souladu s těmito pravidly je pak možné požádat o příslušné evidenční číslo na Ministerstvu kultury.
 
Recenzní řízení
V náročnějších odborných a vědeckých časopisech, které se snaží uveřejňovat jen kvalitní příspěvky, prochází každý došlý příspěvek recenzním řízením. Při současném množství a šíři vědeckých i technických oborů totiž sami redaktoři často nemohou posoudit kvalitu příspěvku, jeho originalitu a případný přínos. Proto dávají příspěvek bez uvedení autora posoudit nezávislým odborníkům, kteří v dané oblasti sami pracují. Recenzní řízení je anonymní, autor neví, kdo bude jeho dílo recenzovat, a naopak recenzent nezná autora, jehož publikaci má recenzovat. Úkolem recenzenta je posoudit odbornou kvalitu a původnost i zpracování příspěvku, připomenout jeho nedostatky a příspěvek doporučit, nebo nedoporučit k publikování. Z etického hlediska by recenzent neměl být blízkým spolupracovníkem autora, nebo dokonce jeho přítelem. Připomínky recenzenta jsou sdělovány autorovi prostřednictvím redakce. Podle nich dílo případně opraví nebo doplní. Nevýhodou recenzního řízení je dlouhá doba, než je článek publikován, a  také je tu riziko zneužití informací recenzentem (mohl by je sám publikovat pod vlastním jménem). V malých jazykových oblastech, kde se všichni v daném oboru znají, je anonymita příspěvku i recenzenta často problematická, proto se někdy vyžadují i posudky zahraničních odborníků.[x] K usnadnění vypracování recenzního posudku slouží recenzní formulář.
Závěr
Od tohoto čísla bude mít náš zpravodaj rubriku „Nové trendy v knihovnictví“, v níž se budou objevovat recenzované články spolu s jejich recenzemi. Recenzní posudky publikovány nebudou. S laskavým svolením redakce byl pro naše potřeby upraven recenzní formulář časopisu ProInflow. Protože naším prvořadým společným zájmem je umět napsat recenzi a naučit se vypracovat recenzní posudek, nedodržíme jednu z hlavních podmínek a po recenzním řízení budou autoři odborných článků znát své recenzenty a naopak.[xi] Autoři odborných článků se propůjčují naší hře na recenzenty a dávají v plen svá díla. Za to jim předem patří velký dík.
 
Seznam recenzí doporučených k prostudování a dostupných online včetně použité literatury je k dispozici v elektronické verzi.


[i]
                 Národní knihovna ČR. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy [online]. Praha: Národní knihovna, [2008] [cit. 2012-06-11]. Dostupný z: http://aleph.nkp.cz/F/N9UR7377YV3FQQ5MR1NVGPYF2SA2LGUBIGS14QLKU7CS7DL71B-39990?func=file&file_name=find-b&local_base=KTD.
 
                Recenze. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2001. vyd. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-06-15]. Česká verze. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Recenze.
 
                Pokud si chcete prostudovat rozdíly mezi recenzí, kritikou a esejí, doporučuji: NOVOTNÝ, František. Literatura: jak (ne) psát recenze. Neviditelný pes: první ryze český internetový deník [online]. 2007. [cit. 2012-06-15]. Dostupné z: http://neviditelnypes.lidovky.cz/literatura-jak-ne-psat-recenze-de8-/p_scifi.asp?c=A071128_223651_p_scifi_pag
 
                PĚTROŠOVÁ, Alena. Jak napsat recenzi. Equichannel.cz : nejstarší český zpravodajský server o koních a jezdectví [online]. 5.1.2010 [cit. 2012-06-15]. Dostupné z: http://www.equichannel.cz/jak-napsat-recenzi 
 
            Jak psát recenzi. In: FAQedia [online]. [cit. 2012-06-15]. Dostupné z: http://www.faqpedia.cz/2010/02/jak-psat-recenzi.html
 
            Jak psát recenzi. In: FAQedia [online]. [cit. 2012-06-15]. Dostupné z: http://www.faqpedia.cz/2010/02/jak-psat-recenzi.html 
 
            HAVLOVÁ, Jaroslava. Recenzovaný časopis. In Národní knihovna ČR. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy [online]. Praha : Národní knihovna, [2008] [cit. 2012-06-11]. Dostupný z: http://aleph.nkp.cz/F/LGY4AQEBEPNVYQVMN3FCV748XFKY9QKIFT7325EJXC477AI6DQ-32583?func=find-b&find_code=WTD&request=recenzovan%C3%BD+%C4%8Dasopis&adjacent=N&x=43&y=6
 
                MATUŠÍK, Zdeněk. Recenze. In Národní knihovna ČR. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy [online]. Praha : Národní knihovna, [2008] [cit. 2012-06-11].. Dostupný z:
 
            Rada pro výzkum a vývoj. Postup přípravy : Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice [online]. 2008 [cit. 2009-11-20]. Dostupný z WWW: http://www.vyzkum.cz/storage/att/5196AF1793708A448C3AB46BE8154C8A/Postup%20pro%20p%C5%99%C3%ADpravu%20seznamu%20%C4%8Dasopis%C5%AF.pdf
 
                Recenze. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2001. vyd. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-06-15]. Česká verze. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Recenze
 
                Otevřené recenzní řízení praktikuje od roku 2011 zmíněný časopis ProInflow: Recenzní řízení. ProInflow: časopis pro informační vědy [online]. Brno : Masarykova univerzita, 2011 [cit. 2012-06-15]. ISSN 1804–2406. Dostupné z: http://pro.inflow.cz/recenzni-rizeni
 
 
[1]
                Recenze. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2001. vyd. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-06-15]. Česká verze. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Recenze.
 
[1]
                Pokud si chcete prostudovat rozdíly mezi recenzí, kritikou a esejí, doporučuji: NOVOTNÝ, František. Literatura: jak (ne) psát recenze. Neviditelný pes: první ryze český internetový deník [online]. 2007. [cit. 2012-06-15]. Dostupné z: http://neviditelnypes.lidovky.cz/literatura-jak-ne-psat-recenze-de8-/p_scifi.asp?c=A071128_223651_p_scifi_pag
 
[1]
                PĚTROŠOVÁ, Alena. Jak napsat recenzi. Equichannel.cz : nejstarší český zpravodajský server o koních a jezdectví [online]. 5.1.2010 [cit. 2012-06-15]. Dostupné z: http://www.equichannel.cz/jak-napsat-recenzi 
 
[1]
            Jak psát recenzi. In: FAQedia [online]. [cit. 2012-06-15]. Dostupné z: http://www.faqpedia.cz/2010/02/jak-psat-recenzi.html
 
[1]
            Jak psát recenzi. In: FAQedia [online]. [cit. 2012-06-15]. Dostupné z: http://www.faqpedia.cz/2010/02/jak-psat-recenzi.html 
 
[1]
            HAVLOVÁ, Jaroslava. Recenzovaný časopis. In Národní knihovna ČR. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy [online]. Praha : Národní knihovna, [2008] [cit. 2012-06-11]. Dostupný z: http://aleph.nkp.cz/F/LGY4AQEBEPNVYQVMN3FCV748XFKY9QKIFT7325EJXC477AI6DQ-32583?func=find-b&find_code=WTD&request=recenzovan%C3%BD+%C4%8Dasopis&adjacent=N&x=43&y=6
 
[1]
                MATUŠÍK, Zdeněk. Recenze. In Národní knihovna ČR. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy [online]. Praha : Národní knihovna, [2008] [cit. 2012-06-11].. Dostupný z:
 
[1]
            Rada pro výzkum a vývoj. Postup přípravy : Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice [online]. 2008 [cit. 2009-11-20]. Dostupný z WWW: http://www.vyzkum.cz/storage/att/5196AF1793708A448C3AB46BE8154C8A/Postup%20pro%20p%C5%99%C3%ADpravu%20seznamu%20%C4%8Dasopis%C5%AF.pdf
 
[1]
                Recenze. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2001. vyd. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-06-15]. Česká verze. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Recenze
 
[1]
                Otevřené recenzní řízení praktikuje od roku 2011 zmíněný časopis ProInflow: Recenzní řízení. ProInflow: časopis pro informační vědy [online]. Brno : Masarykova univerzita, 2011 [cit. 2012-06-15]. ISSN 1804–2406. Dostupné z: http://pro.inflow.cz/recenzni-rizeni
 

verze pro tisk · PDF verze