Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Pracovní skupina pro odbornou metodickou pomoc

Autor: Eva Svobodová
Vyšlo 3/8/2012 v čísle Ročník 22 (2012), Číslo 1, v sekci Okénko

            Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové s 86 zaměstnanci a rozpočtem cca 50 mil. Kč ročně vyžaduje poměrně sofistikovaný systém řízení a pevnou organizační strukturu. Z důvodu posílení demokratických prvků a zapojení většího množství jednotlivých zaměstnanců do celkového chodu knihovny jsou v této instituci už od roku 2000 ustavovány neformální poradní týmy, tzv. pracovní skupiny. Kromě řešení specifických odborných otázek (ke kterým jsou primárně zřizovány) nenásilnou formou zajišťují vzdělávání mladých pracovníků knihovny v oblasti řídicí práce, posilují loajalitu k organizaci, navozují pocit potřebnosti a sounáležitosti. Působí jako poradní orgány ředitelky. V organizační struktuře mají sice status dočasnosti, některé však již existují mnoho let.     Jako první byla na začátku 2. tisíciletí zřízena PS pro výstavbu nové budovy knihovny. V současnosti působí v knihovně tyto pracovní týmy: pro zpracování sbírky prof. Černého, pro automatizovaný knihovní systém, pro digitalizaci, pro personální rozvoj a pro regionální výročí.        Pracovní skupina pro odbornou metodickou pomoc je nejmladší, byla ustavena na konci loňského roku. Jejím úkolem je doplnit a rozšířit metodickou pomoc poskytovanou prostřednictvím oddělení služeb knihovnám a pověřených knihoven, se kterými SVK HK každý rok sjednává smlouvy o přenesení regionálních funkcí. Pracovnice OSK zajišťují standardní služby knihovnám, zabývají se metodickou, analytickou, statistickou a vydavatelskou činnosti. Nemohou být ovšem specialisty v oblasti odborných knihovnických činností, protože je rutinně nevykonávají. Proto se ředitelka SVK HK rozhodla výkon odborné metodické činnosti posílit zřízením týmu vysoce kvalifikovaných pracovnic, které mají i dlouholeté praktické zkušenosti ve svém oboru. Níže jsou uvedena jejich jména, obor působení a kontakty.
 Seznam členů této pracovní skupiny je zveřejněn na webu SVK HK v oddíle Pro knihovny. Knihovníci Královéhradeckého kraje mají možnost se na tyto pracovnice obracet přímo se svými dotazy a s žádostmi o konzultace.
Martina Adametzová
Organizace, ochrana a revize fondů
Bc. Blanka Bayerová
Jmenná katalogizace
Mgr. Markéta Špačková
Věcná katalogizace
Bc. Ivana Novotná
Bibliografie
Mgr. Vlasta Havrdová
Získávání, doplňování a evidence dokumentů
Mgr. Petra Mikulecká
Public relations, marketing, fundraising
Mgr. Gabriela Holečková
Informační a rešeršní činnost

verze pro tisk · PDF verze