Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Pracovní setkání sekce informačního vzdělávání uživatelů SDRUK ve Zlíně

Autor: Božena Blažková
Vyšlo 12/13/2011 v čísle Ročník 21 (2011), Číslo 4, v sekci Z knihovnických organizací

            Ve druhém čísle letošního ročníku jsme vás informovali o dubnovém semináři Informační vzdělávání uživatelů, který se konal ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. Kromě hostitelské knihovny se na organizaci semináře podílela právě sekce IVU SDRUK.
            Od té doby sekce připravila tematický blok příspěvků na konferenci Knihovny současnosti. O konferenci informujeme podrobněji v článku Českobudějovické knihovny současnosti. S jednotlivými příspěvky se zájemci mohou seznámit ve sborníku Konference Knihovny současnosti 2011 a na webových stránkách SDRUK ( http://www.svkos.cz/sdruk/konference-knihovny-soucasnosti/clanek/konference-knihovny-soucasnosti/ ).
            Začátkem listopadu se ve Zlíně uskutečnilo pravidelné dvoudenní podzimní pracovní setkání členů sekce. Ještě před zahájením jednání měli účastníci možnost prohlédnout si prostory knihovny Univerzity Tomáše Bati. Univerzitní centrum s multimediální knihovnou a sídlem rektorátu navrhla zlínská rodačka Eva Jiřičná. Podrobnější informace o univerzitní knihovně naleznou zájemci na webových stránkách: http://web.knihovna.utb.cz/ . V průběhu jednání měli přítomní možnost seznámit se s činností hostitelské knihovny a prohlédnout si i její současné prostory (viz Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně - www.kfbz.cz/ ).
            Program jednání byl tradičně informačně a pracovně nabitý. Hned v úvodu proběhla velmi živá diskuse, které se zejména zúčastnili noví členové sekce. Kromě zhodnocení hradeckého semináře a bloku IVU na konferenci Knihovny současnosti se znovu diskutovalo o smyslu a cílech informačního vzdělávání v knihovnách a práci sekce. Nakonec bylo společně rozhodnuto, že obě akce budou s drobnými změnami pokračovat i v příštím roce.
            Jarní seminář IVU se uskuteční ve dnech 25.-26. 4. v Městské knihovně v Praze. Na programu bude úvodní teoretická přednáška „Učíme dovednosti, a ne informace“, dále pak zajímavé ukázky informačního vzdělávání v ostatních institucích (muzea, ZOO, fair trade), v knihovnách a ve školách. Druhý den se budou opět konat workshopy podle jednotlivých modulů IVU (Čtenářství, Knihovna – zdroj informací, Informační zdroje). V rámci potřebné zpětné vazby bude pro účastníky vypracován hodnotící dotazník. Dále bylo dohodnuto a na poradě ředitelů krajských knihoven bylo odsouhlaseno, že samostatný blok k informačnímu vzdělávání na konferenci Knihovny současnosti, která se bude konat v září v Pardubicích, bude zachován.
            Dále seznámili vedoucí všech tří pracovních skupin (Bc. Helena Selucká, PhDr. Zuzana Hájková a Mgr. Jana Leparová) přítomné s tím, jak rozpracovávají jednotlivé moduly svých témat. Na závěr prvního dne jednání proběhla intenzivní práce ve skupinách, rozdělení úkolů a návrhy na další postup v rámci skupin. Konkrétní výstupy práce jednotlivých skupin budou připraveny k prezentaci na jarním semináři.
            Další diskuse byla zaměřena na hledání nových možností spolupráce s ostatními knihovnickými organizacemi. Bylo navrženo projednat možnost vzájemné spolupráce a informovanosti mezi sekcí a Klubem dětských knihoven SKIP. Sekce má zájem o větší informovanost pracovníků dětských oddělení v oblasti informačního vzdělávání.
            Mgr. Jan Zikuška představil přítomným portály NAKLIV (Národní klastr informačního vzdělávání - www.nakliv.cz ) a Digitální knihovna ( www.digitalniknihovna.cz ). Po kratší diskusi bylo rozhodnuto o využití portálu www.nakliv.cz jako platformy pro informování veřejnosti o aktivitách sekce IVU SDRUK (vlastní záložka, aktuality, blog) a pro sdílení informací a komunikaci členů sekce IVU.
            Pokud vás problematika informačního vzdělávání zajímá, máte možnost sledovat činnost sekce na stránkách SDRUK, a nové informace získáte na stránkách NAKLIV. Rádi vás uvítáme na dubnovém semináři v Praze i na konferenci Knihovny současnosti v Pardubicích. Na první pololetí také připravujeme v rámci vzdělávání knihovníků našeho regionu praktický seminář ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.

verze pro tisk · PDF verze