Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Kolokvium českých a slovenských bibliografů v Jihlavě (2.–4. 10. 2011)

Autor: Ivana Novotná
Vyšlo 12/13/2011 v čísle Ročník 21 (2011), Číslo 4, v sekci Stalo se

            Letošní kolokvium česko-slovenských bibliografů bylo od počátku poznamenáno událostmi, které proběhly na poli článkové bibliografie začátkem letošního roku, a to jak v české Národní knihovně v Praze, tak ve slovenské Národné knižnici v Martině. V obou institucích proběhlo zrušení tradiční článkové bibliografie, a tím i dosavadního způsobu řízení a spolupráce knihoven v této oblasti. První den kolokvia proto proběhla schůzka českých bibliografů k testování a hodnocení nově tvořeného systému ANL+, který by měl nahradit dosavadní spolupráci v celonárodní článkové bibliografii.
            Další dny „kolokviálního“ setkání proběhly již tradičně. Přítomné oficiálně pozdravila ředitelka hostící Městské knihovny v Jihlavě Jarmila Daňková a zástupce kraje Vysočina, úvodní slovo si připravila ředitelka Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě Veronika Peslerová.
            Příspěvky byly rozděleny do pěti tematických okruhů: 1) paměti a regionální sborníky jako pramen historického bádání, 2) recenzovaná odborná periodika, 3) významné osobnosti regionu v kontextu bibliografického zpracování se zaměřením na vlastivědné publicisty a kronikáře, 4) spolky v regionu minulé i současné a jejich odraz v literatuře a tisku, 5) česko‑slovenské vztahy v minulosti a současnosti v kontextu bibliografického zpracování.
            Kolokvium zahájil čestný host Petr Dvořák (SOkA Jihlava) podrobným příspěvkem Regionální sborníky jako pramen bibliografického bádání, ve kterém připravil chronologický přehled nejdůležitějších vlastivědných sborníků Vysočiny. Zajímavým pohledem na bibliograficky zpracovávaná periodika zaujala i Václava Horčáková (HIÚ AV ČR) v příspěvku Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie. Ivana Novotná (SVK Hradec Králové) seznámila posluchače s paměťovou literaturou ve fondech SVK HK v příspěvku Paměť kraje Hradeckého v písmu zachovaná. Zuzana Džupinková (ŠVK Prešov) prezentovala Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, podobně jako Valéria Farah, která se zaměřila na sborník Historica Carpatica a jej prínos pre vedecký svet. Jiří Mika (SVK Kladno) poutavě představil Edice z nadšení: regionální publikace občanských sdružení. Čestný host kolokvia Jaromír Kubíček se zaměřil na dvě bibliografické osobnosti, které přiblížil v referátu Bibliografové historie Jihlavska – František Hoffmann a Jaroslav Vobr. Jitka Haincová (SVK Ústí nad Labem) studovala Spolkový život na Ústecku od minulosti až po dnešek. Regionální vlastivědní badatelé Pardubicka – minulí i současní byli představeni v referátu Martiny Zlatohlávkové (KK Pardubice). Slovenská kolegyně Katarína Pekařová (UK Bratislava) analyzovala Ročenky regionálnych spolkov ako prameň k dejinám regiónov na Slovensku do roku 1918. Elena Matisková (KK Ľ. Štúra Zvolen) seznámila posluchače s regionálními osobnostmi v referátu Pavol Kuka a Milan Gajdoš v regionálnej historiografii Zvolena v 20. storočí. Tamara Pršínová (JVK České Budějovice) představila chystanou personální bibliografii spisovatele v příspěvku Věroslav Mertl – soupis díla. V dalším dni jednání Anna Kucianová (SNK Martin) obeznámila přítomné s renesanční osobností v referátu Daniel Basilius (1585-1628). Tématem zaujala Gerda Lorenzová (KK Karlovy Vary) v příspěvku Slováci u pramenů. Návštěvy slovenských osobností v lázních či jiný pobyt v Karlových Varech. Slováci v regionu po 2. světové válce a současnost. Tatiana Klimková (KPM Košice) rozebrala Podiel knižníc na výchove k čitateľskej gramotnosti – česko-slovenské projekty. Lívia Kurucová (UK Bratislava) poukázala na Odraz českých a slovenských vzťahov na stránkach slovenských almanachov a kalendárov. Ivana Poláková (SNK Martin) detailně představila Edičné aktivity Slovenskej národnej knižnice v oblasti bibliografie a biografie za posledných 5 rokov.
            Všechny příspěvky z kolokvia (včetně těch, které nebyly prezentovány ústně) budou k dispozici buď v Ročence SDRUK 2011 (http://www.svkos.cz/sdruk/publikacni-cinnost/clanek/publikacni-cinnost/) nebo na www stránkách Národné bibliografické agentúry Slovenské národné knižnice v Martině (http://www.snk.sk/?BZ_2010).

verze pro tisk · PDF verze