Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Zamyšlení nejen nad Bibliografií okresu Svitavy

Autor: Eva Svobodová
Vyšlo 6/24/2011 v čísle Ročník 21 (2011), Číslo 2, v sekci Okénko

Na začátku roku 2011 vyšla v edici Bibliografie a prameny k vývoji Moravy, kterou organizuje a zpracovává Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Bibliografie okresu Svitavy. Zpracování okresních retrospektivních bibliografií se tímto bibliografickým počinem blíží na Moravě ke svému zdárnému konci. Přehled všech vydaných retrospektivních bibliografií moravských okresů lze najít v elektronickém katalogu SVK HK zadáním názvu edice: Bibliografie a prameny k vývoji Moravy. Bohužel v Čechách je situace poněkud horší, málokterý okres má svou retrospektivní bibliografii v takovém rozsahu jako na Moravě. Z bývalého Východočeského kraje stojí za zmínku retrospektivní bibliografie pro okres Hradec Králové, Pardubice a Havlíčkův Brod.
Tvorba retrospektivní bibliografie je časově velice náročná. A i když v současnosti lze čerpat z elektronických katalogů knih a periodik, článkových databází a databází regionálních osobností, pro fundovanou retrospektivní bibliografii je stále zapotřebí věnovat hodně času vlastní excerpci, zejména dobových regionálních periodik. Velkým pomocníkem pro tvorbu okresních nebo jinak místopisně zaměřených retrospektivních bibliografií jsou především v krajských knihovnách průběžně zpracovávané regionální databáze článků z regionálního tisku. V předpočítačové éře měly charakter bibliografických kartoték a sloužily jako podklad pro vydávání tištěných ročenek, například Východočeský kraj v tisku. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové po vydání ročenky tištěné lístky z bibliografické kartotéky nevyhazovala, ale naopak přidávala roční excerpci k záznamům z předchozích let. Za třicet let (1961-1991) vznikl unikátní geograficky řazený soubor záznamů článků. Od roku 1992 se článková bibliografie zpracovává v elektronické podobě. Až do roku 2001 tato kartotéka (a posléze databáze) zahrnovala i okres Svitavy, proto se mohla naše knihovna zapojit do projektu zpracování retrospektivní bibliografie Svitavska. Využití již jednou zpracovaných záznamů pro projekt, který zdánlivě do péče SVK už v současnosti nespadá, nás utvrdilo v přesvědčení o potřebnosti převedení záznamů regionální článkové kartotéky od roku 1961 do roku 1991 do elektronické podoby. V SVK HK realizuje tento projekt kolektiv pracovníků odboru služeb. Současná regionální článková databáze, která má nyní 85 tis. záznamů, dosáhne díky retrospektivní konverzi téměř dvojnásobného počtu. V elektronickém katalogu SVK lze v této databázi vyhledávat po zvolení druhu dokumentu: Regionální články.
Bibliografii okresu Svitavy zpracoval doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc., a vydaly ji společně Krajská knihovna v Pardubicích, Městská knihovna ve Svitavách, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Zmíněné instituce se také podílely na její tvorbě poskytnutím zpracovaných záznamů a finančně vydání bibliografie podpořily. 
Historický význam Bibliografie okresu Svitavy nespatřuji jen v záslužnosti zmapování a utřídění vlastivědné literatury daného regionu. Její význam tkví také v tom, že na zpracování a vydání spolupracovaly čtyři instituce patřící do různých územněsprávních celků a že pro její vytvoření byly použity již kdysi dávno zpracované záznamy, které čekaly v hnědi dřevěných kartoték, až přijde jejich čas.
V době rozpadu kooperačního systému národní článkové bibliografie v sobě vydání Bibliografie okresu Svitavy nese i výzvu, že pro ukončení práce na národní článkové bibliografii čas ještě nenastal. Práci současných bibliografů plně ocení až budoucí generace studentů, vědců a badatelů, zrovna tak jak se nyní v Bibliografii okresu Svitavy zúročila soustavná bibliografická práce L. Vaciny a dalších pracovníků oddělení bibliografie SVK HK v letech 1961-2001.
Bibliografii si mohou knihovny, muzea a archivy objednat na sekretariátu SVK HK (jaroslava.stepanova@svkhk.cz); bude zasílána zdarma.

verze pro tisk · PDF verze