Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Dobrá zpráva pro čtenáře – elektronické kopie levněji

Autor: Lenka Málková
Vyšlo 6/24/2011 v čísle Ročník 21 (2011), Číslo 2, v sekci Okénko

Elektronické dodávání dokumentů, především kopií článků z novin a časopisů, je služba, kterou Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové poskytuje již od roku 2004. Byla hojně využívána knihovnami z celé republiky a slibně se rozvíjela až do konce roku 2008. Pak byla mezi knihovnami zastoupenými Národní knihovnou a agenturou DILIA, která zajišťuje ochranu autorských práv, uzavřena kolektivní smlouva. Ta ukládá poskytovatelům služby povinnost vybírat za elektronicky dodané kopie autorské poplatky a následně je odvádět agentuře DILIA. Autorský poplatek za jednu stránku byl tehdy stanoven na 17,85 Kč, což bylo pro další existenci služby likvidační. Například SVK HK v roce 2010 elektronicky dodala pouhé 4 články (22 stran), zatímco poštovní zásilkou bylo dodáno 593 článků (2 680 stran).
 
            Nyní se blýsklo na lepší časy. Od 1. dubna 2011 došlo k významnému snížení výše autorského poplatku.
 
Ceník služby EDD od 1. dubna 2011
autorský poplatek za kopii 1 strany předlohy od r. 1911 včetně s DPH
2,40 Kč
nejnižší možná výše autorského poplatku za objednávku s DPH
12 Kč
nejvyšší možná výše autorského poplatku za objednávku s DPH
90 Kč
 
Příklady:
1. Za objednávku kopie předlohy z roku 2000 v rozsahu 1 až 5 stran zaplatíte autorský
poplatek 12 Kč.
2. Za objednávku kopie předlohy z roku 2000 v rozsahu 6 stran zaplatíte autorský poplatek
6 x 2,40 = 14,40 Kč.
3. Za objednávku kopie článku z periodika z roku 2000 v rozsahu 50 stran zaplatíte autorský poplatek 90 Kč.
4. Za objednávku předlohy z roku 1905 v rozsahu 3 strany autorský poplatek neplatíte,
neboť autorská práva k dílu již pominula.
 
Pokud se koncový uživatel (tj. fyzická osoba objednávající kopii prostřednictvím vaší knihovny) rozhodne pro dodání kopie elektronicky, musí mít zprostředkující knihovna (tj. vaše knihovna) uzavřenu s SVK HK Smlouvu o uživatelském kontě. Smlouvu si stáhněte z webu SVK HK (http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Meziknihovni-sluzby/Dodavani-dokumentu.aspx), doplňte údaje o vaší knihovně a podepsanou a orazítkovanou ji ve dvou exemplářích pošlete na adresu:
 
pí Nataša Skalická
Studijní a vědecká knihovna
úsek periodik
Hradecká 1250/2
500 03 Hradec Králové
 
Důležité je uvést ve smlouvě název, siglu a sídlo knihovny, jméno statutárního zástupce a e-mailovou adresu kontaktní osoby, na kterou vám zašleme přístupovou cestu k adresáři, přístupové jméno a heslo. Po potvrzení smlouvy ze strany SVK HK Vám bude jeden exemplář smlouvy zaslán poštovní zásilkou.
 
Po obdržení elektronické kopie může vaše knihovna článek buď vytisknout a předat čtenáři v tištěné podobě, nebo jej může čtenáři poskytnout v podobě elektronické. V druhém případě musí knihovna s koncovým uživatelem (tj. svým čtenářem) uzavřít Smlouvu o poskytování služby elektronického dodávání dokumentů koncovému uživateli.
 
Bylo by škoda nevyužít příznivějších podmínek a neumožnit čtenářům rychlejší dodání kopií článků.
Další informace ochotně poskytne pí Nataša Skalická: telefon 494 946 223, e-mail natasa.skalicka@svkhk.cz .

verze pro tisk · PDF verze