Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Jsme počítačově gramotní?

Autor: Alena Součková
Vyšlo 3/28/2011 v čísle Ročník 21 (2011), Číslo 1, v sekci Naše téma

Jsme počítačově gramotní?
Alena Součková
 
            Představa světa bez moderních technologií je dnes již asi nemyslitelná. Komputery v různých formách nás obklopují na každém kroku – v mobilním telefonu, v digitálním fotoaparátu, v navigaci automobilu, v programátoru pračky či myčky… Počítačová komunikace se předpokládá (u mladé generace dokonce výrazně převažuje) a internet jako zdroj informací získává převahu nad tradičními nosiči. A jak jsou na tom knihovny? Zprostředkovávat informace a být místem veřejně přístupného internetu je povinností každé knihovny, vyplývající z § 4 knihovního zákona. Počítač je zdrojem informací a prostředkem pro zajištění knihovnických procesů. Stále vzrůstající počet on-line přístupů vykazovaných ve statistikách knihoven svědčí o uplatňování nových technologií a nových rolí knihoven ve společnosti.
A před několika lety tomu tak nebylo. Ještě na přelomu tisíciletí byl počítač v malé knihovně spíše výjimkou – zařízení bylo drahé, neúnosné byly další telekomunikační poplatky a v neposlední řadě chybělo i nadšení pro práci s novými technologiemi. Průzkum z roku 2001 uvádí počítače v 21 obecních knihovnách na Královéhradecku, tj. cca 1/4 obcí, ve 13 obecních knihovnách na Jičínsku, tj. asi 1/5 obcí, a pouze po 2 obecních knihovnách na Náchodsku a na Trutnovsku a žádnou počítačovou stanici v obcích na Rychnovsku. Poprvé od roku 2002 a ve větší míře od roku 2003 měly knihovny možnost získání dotace na technické vybavení knihovny (projekty VISK 3), později i na připojení k internetu (Projekt internetizace knihoven - od roku 2005). Další velkou možností hlavně pro malé obce byl projekt SROP Královéhradeckého kraje Internetizace knihoven, do kterého se připojilo 89 knihoven v obcích – vybavení knihoven počítači a následné připojení k internetu proběhlo ke konci roku 2006.
            Aby knihovny a knihovníci neztratili krok s dobou, byla nutná školení a získávání praktických dovedností v práci s počítačem. Do počítačových učeben v krajských knihovnách se hlásila řada zájemců, školení probíhala dvakrát v týdnu a počet zájemců často převyšoval kapacitu učebny. Díky zkušeným a vstřícným lektorkám z Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové se každoročně zvyšoval počet vyškolených knihovníků. V letech 2002-2007 probíhaly zkrácené kurzy pro pracovníky obecních knihoven. Obsahově se vycházelo z osnov ECDL (European Computer Driving Licence) a cílem bylo získat dovednosti v práci se soubory, s textovým editorem, tabulkovým kalkulátorem, databázemi, elektronickou prezentací, elektronickou poštou a informačními sítěmi. Další možnosti nabízely i počítačové školy (např. Gopas), Národní program počítačové gramotnosti, vzdělávací kurzy nebo samostudium. Zájemci skládali zkoušky pro získání certifikátu ECDL a účastnili se nadstavbových přednášek. Následně se potom stávali školiteli ve svých knihovnách a předávali zkušenosti svým spolupracovníkům a knihovníkům v obecních knihovnách. V posledních letech dochází v knihovnách k větší generační obměně. Mladá generace získává znalosti práce s počítačem ve škole i z jeho praktického používání. Ani v knihovnách v obcích není obsluha počítače problémem. Počítač je pomocníkem a prostředníkem. Bez počítače to už nejde.

Tabulka č. 1
Počet zúčastněných knihoven Královéhradeckého kraje na počítačových školeních pořádaných SVK Hradec Králové ve spolupráci s FIM Univerzity Hradec Králové:
 
rok
Počet nově proškolených profesionálních knihoven
Vyjádření v  %
Počet proškolených obecních a odborných knihoven
2001
18 
36%
1
2002
20
40%
18
2003
5
10%
13
2004
3
6%
5
2005
1
2%
9
2006
0
0
17
2007
3
6%
0
celkem
50
100%
 
 
 
Tabulka č. 2
Získaná počítačová gramotnost pracovníků knihoven podle oblastí:
 
 
Pověřené a profesionální knihovny
Obecní a odborné knihovny
 
Absolventi kurzů v SVK
Získali dovednosti
jinde
Držitelé Certifikátu ECDL
Absolventi kurzů v SVK
Získali dovednosti jinde
Držitelé Certifikátu ECDL
oblast
 
 
 
 
 
 
Hradec Králové
32
7
4
44
24
1
Jičín
20
2
1
6
21
0
Náchod
28
0
7
9
19
0
Rychnov n. Kn.
29
0
8
6
42
1
Trutnov
18
0
2
8
11
0
SVK Hr. Král.
44
2
8
-
-
-
 
 

verze pro tisk · PDF verze