Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Evropská unie podporuje celoživotní vzdělávání

Autor: Alena Součková
Vyšlo 3/28/2011 v čísle Ročník 21 (2011), Číslo 1, v sekci Naše téma

            Vzdělávání je v českých zemích stále častěji diskutovanou oblastí, ať jde o systémy a úspěšnost základního školství, státní maturity, kvalitu vysokoškolského studia a v neposlední řadě i vzdělávání mimoškolní a celoživotní. Stále jsou citelné rezervy a nedostatky, a to i u pracovníků v kulturních organizacích. Evropský sociální fond ve své součásti Podporujeme vaši budoucnost (více na http://www.esfcr.cz ) hledal východiska a prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s využitím finančních prostředků Evropské unie nabídl systém kurzů pro zaměstnance kulturních organizací. Projekt má název Zvýšení adaptability zaměstnanců působících v sekci kultura. Cílem kurzů je rozvoj znalostí a praktických dovedností a následně zvýšení kvality poskytovaných služeb pro klienty. Začalo to vlastně baletkami - neboť ty po skončení aktivní taneční činnosti složitě hledaly nová uplatnění a zaměstnání. Osloveny byly i další organizace – divadla, symfonické orchestry, pěvecké sbory, muzea, galerie, knihovny, zda by nabídku kurzů přivítaly. Garantem přípravy a nositelem projektu se stala Unie zaměstnavatelských svazů, která má zkušenosti s podobnými kurzy v dalších odvětvích (zdravotnická zařízení, sociální služby); více na http://www.uzs.cz . Pro oblast kulturních zařízení se jedná o specifické odborné kurzy i trénink v tzv. měkkých dovednostech, informačních technologiích a cizích jazycích. Několikaměsíční příprava, stanovení podmínek a nezbytné administrativní záležitosti předcházely podání projektu.
Zastřešující organizací pro knihovny se stal SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) jako profesní organizace. A z toho vyplývá i jedna ze zásadních podmínek účasti knihoven v projektu – být kolektivním členem SKIPu a zároveň mít právní subjektivitu. Koncem minulého roku se projekt začal realizovat formou kurzů v několika školicích centrech, většinou v krajských knihovnách, případně v Praze. Školiteli jsou instituce, které respektovaly podmínky výběrových řízení. Zaměstnanci knihoven mohou využít následující nabídku kurzů navrženou pro oblast kultury:
·         Manažerské dovednosti,
·         Řízení lidských zdrojů,
·         Marketingové dovednosti,
·         Fundraising,
·         Projektový management,
·         Změny a nové postupy v ekonomické krizi,
·         Ekonomie a účetnictví,
·         Moderní IT,
·         Kurzy počítačové gramotnosti ECDL,
·         Komunikační dovednosti,
·         Jazykové kurzy,
·         Inovační knihovnické kurzy.
Na základě průzkumu poptávky byl stanoven počet a místa konání kurzů. Na konkrétní kurz se může přihlásit jenom předem zaregistrovaný zájemce prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webových stránkách Unie zaměstnavatelských svazů. Knihovny, které splnily podmínky účasti v projektu a nahlásily počet zájemců na jednotlivé kurzy, získaly heslo pro vstup na formuláře. Možná je výměna účastníků v rámci knihovny, ne však libovolné přihlašování dalších účastníků. Naopak se stává, že některé kurzy jsou odvolávány pro malý zájem. Kurzy budou probíhat v roce 2011, dlouhodobé budou přecházet i do příštího roku. Je třeba hlídat vyhlašované kurzy a jejich termíny.
Účastníku kurzu je po absolvování vydán certifikát. Účast na kurzech je bezplatná, účastníkům podepsaným na prezenční listině, kteří vyplnili monitorovací list a hodnotící formulář, je poskytnuto občerstvení a uznány cestovní náklady.
            Inovační knihovnické kurzy v rozsahu 160 hodin jsou členěny do čtyř modulů – společný základ, práce s dětskými čtenáři, služby a fondy knihoven. K získání certifikátu je zapotřebí absolvovat společný základ a další vybraný modul podle svého profesního zaměření, tj. celkem 80 hodin výuky. Výuku zajišťují zkušení lektoři z Národní knihovny ČR a dalších institucí.
            Poděkování patří představitelům SKIPu za organizační zajištění a administrativní náležitosti kurzů, které probíhají najednou na několika místech republiky. Výsledkem projektu budou desítky pracovníků knihoven, kteří získají nové znalosti a zkušenosti, které promítnou do své práce.

verze pro tisk · PDF verze