Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Informační vzdělávání ve veřejných knihovnách

Autor: Jana Sehnalová
Vyšlo 6/29/2009 v čísle Ročník 19 (2009), Číslo 2, v sekci Stalo se

Informační vzdělávání ve veřejných knihovnách byl název semináře, který uspořádala ve dnech 21.-22. dubna Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně. V souvislosti s velkými změnami ve školním vzdělávání cítíme i my, knihovníci z dětských oddělení, že musíme nabízet novou kvalitu informačního vzdělávání. Proto jsem vděčně uvítala tento seminář, který se pokusil velmi seriózně a ze všech úhlů zabývat tímto tématem. Knihovníci nechtějí stát stranou, ale aktivně se zapojit do uceleného procesu získávání znalostí žáků. Musíme si přiznat, že to vyžaduje změnu obsahu, forem, metod, celkového pojetí i přístupu. Alespoň já to tak cítím. Proto nejen mě, ale mnoho jiných knihovnic téma semináře oslovilo a přijely z různých koutů nejen Královéhradeckého kraje, ale z celé republiky.

Mně osobně se velmi líbil ucelený pohled na danou problematiku. Vyjasnili jsme si definice a sjednotili pojmy v informačním vzdělávání. Některé kolegyně předvedly praktické ukázky nejrůznějších forem informačního vzdělávání tak, jak je doposud dělají. Některé z nich byly pro mě velmi inspirující a děkuji všem za to, že se podělily se svými nápady a zkušenostmi.

Na tomto fóru vystoupila i řada odborníků. PhDr. Milena Medková z OA a VOŠ Valašské Meziříčí nastínila možnosti, jak zařadit informační výchovu do rámcových vzdělávacích programů škol. Velmi mě zaujalo i vystoupení PhDr. Pavla Vacka, PhD., z Univerzity Hradec Králové, ve kterém charakterizoval proměnu mladé generace, kterou všichni cítíme. Upozorňoval nás na různé možnosti komunikace s mládeží a na rizika, která vedou k neporozumění mezi námi a z toho vyplývajícím dalším a dalším nedorozuměním. Zajímavé bylo vystoupení Mgr. Jany Kratochvílové, PhD., z Masarykovy univerzity Brno, která pohovořila o nové didaktické koncepci výuky v souladu s požadavky rámcových vzdělávacích programů a školních vzdělávacích plánů. Jistě jsme všichni o těchto projektech již několikrát slyšeli, ale až tady jsem si některé věci dala do souvislostí. V těchto vzdělávacích programech se otvírají možnosti pro knihovny, které bychom chtěli využít. A protože jsme se všichni shodli na tom, že informační vzdělávání do knihoven patří, domluvili jsme se na základních okruzích, kterými se budeme podrobně zabývat.Ty by měly postihnout vše, co by nemělo v systému informačního vzdělávání ve veřejných knihovnách chybět. Jen pro informaci - první modul bude zaměřen na čtenářskou gramotnost děti na 1. stupni ZŠ, druhý modul na téma "Knihovna nejen jako zdroj informací" pro žáky 2. stupně ZŠ a třetí modul "Elektronické informační zdroje" pro vyšší stupně vzdělání.

Z pohledu knihovnice malé městské knihovny na tuto problematiku mám velkou radost, že seminář přinesl konkrétní cíl. Začne se pracovat na vytvoření systému informačního vzdělání ve veřejných knihovnách a věřím, že do práce se zapojí všechny knihovnice, které mají k dané problematice co říci.

Redakční poznámka:

Všechny materiály a prezentace ze semináře jsou zveřejněny na webových stránkách Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové - http://www.svkhk.cz , v oddíle Pro knihovny, v sekci Informační vzdělávání. Informační vzdělávání bude hlavním tématem podzimního čísla zpravodaje.

verze pro tisk · PDF verze