Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Vrcholní manažeři českých knihoven v Hradci Králové

Autor: Eva Svobodová
Vyšlo 3/31/2009 v čísle Ročník 19 (2009), Číslo 1, v sekci Z knihovnických organizací

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové (SVK HK) uvítala 17. 2. tohoto roku ředitelky a ředitele krajských knihoven České republiky. Konala se zde jejich porada a druhý den valná hromada Sdružení knihoven ČR (SDRUK). Naposledy se v Hradci Králové sešli 18.10.2001, a to na pozvání bývalého ředitele SVK HK Josefa Vlčka. V mezidobí se scházeli v jiných krajských knihovnách a se setkáním v Hradci se čekalo až na otevření nové budovy.

Na poradě se projednávala problematika Katalogu prací oddíl 2.3 Knihovnictví, archivnictví. L. Prchalová seznámila s chystanými změnami. Je navrženo zrušit tř. 6 pro profesi knihovník a Provádění základních knihovnických služeb, např. výpůjční služby podle přesných podkladů a pokynů přeřadit do tř. 7. V oddíle 1 8. platové třídy vypustit termín středisková knihovna, který se již nepoužívá. Do třídy 9 je navrženo přidat odst. 9 Referenční a informační služby v knihovnách s krajskou působností. V 10. platové třídě bude doplněn odstavec 9 Věcné zpracování dokumentů, tvorba všeobecných faktografických a bibliografických databází a odstavec 10 Bibliografické služby v knihovnách s krajskou působností. V platové třídě 11 je navrženo přidat odst. 10 Tvorba a supervize řízeného slovníku autorit. Dále byly Městskou knihovnou v Praze podány náměty na změny tříd v dalších povoláních, jako je mzdový účetní, obchodní referent, zásobovač, technický redaktor, aranžér-výtvarník a rozmnožovač. Jakmile bude novela schválena, budou knihovny informovány.

Dalším projednávaným tématem bylo elektronické dodávání dokumentů (EDD). Úvodním slovem byla pověřena E. Svobodová. V SVK HK jsme během loňského roku dodali uživatelům přes žádající knihovny celkem 467 elektronických kopií článků v rozsahu 1 620 stran. Službu jsme poskytovali celkem 65 knihovnám z regionu i z celé republiky. Sami pro naše čtenáře jsme obdobnou službou z Národní a Technické knihovny dodali 270 článků. Cena byla stanovena na 2 Kč za jednu takto poskytnutou stránku. V současnosti je podepsána kolektivní smlouva mezi Dilií a Národní knihovnou na tzv. elektronické dodávání dokumentů. Autorský poplatek činí 17,85 Kč za stránku včetně DPH, který budou muset knihovny Dilii odvádět, a tudíž jej vyžadovat od uživatelů této služby. Elektronická kopie je určena pouze pro soukromé studium a pro účely výzkumu. V současné době vypovídá SVK HK dosavadní smlouvy, a pokud budou mít knihovny zájem, uzavře s nimi nové v intencích nových pravidel.

Problém norem nastínil J. Kubíček. Bylo konstatováno, že po zaplacení poplatku 10 tis. Kč mají knihovny a prostřednictvím nich i uživatelé právo vstupovat do databáze českých technických norem, vyhledávat a studovat zde jednotlivé normy, ovšem bez možností tisku či kopírování. SVK HK smlouvu o poskytnutí přístupu do této báze podepsala.

Téma krádeže v knihovnách uvedla J. Kádnerová. Bezprostředně před setkáním ředitelů se konaly 2 semináře, které se zcizováním celých nebo částí knih zabývaly. Závěr je jednoznačný: knihovny by své fondy měly mít zabezpečeny - ve volných výběrech elektromagnetickými páskami nebo radiofrekvenčními čipy nebo přiměřenou fyzickou ostrahou, ve skladech uzamčeny s přístupem pouze odpovědných osob. Co knihovna považuje za krádež, by mělo být stanoveno v knihovním řádu. Pokud je knihovnice nebo knihovník přítomen krádeži, musí při zásahu ve snaze, aby návštěvník knihu neodnesl, zvážit, zda je cena knihy adekvátní případnému poškození zdraví, které by mohl v souvislosti s bráněním krádeži utrpět. Připravují se další semináře, kde by bylo knihovnicím a knihovníkům vysvětleno, jak v případech krádeže reagovat.

Dále se jednalo o programu konference na Seči, která se letos koná v neobvyklém termínu 23-25.6. Program bude zveřejněn na webových stránkách SDRUK. V předběžném programu se objevila jedna noční sekce pro zájemce. Tak se nechme překvapit. Zmiňována byla i databáze českých knihovníků, kde se každá krajská knihovna zavázala do porady bibliografické sekce SDRUK v dubnu 2009 zpracovat nejméně dalších 10 hesel. Možná, že se na některé ředitele pověřených knihoven obrátí I. Novotná s žádostí o poskytnutí medailonků dalších knihovníků. Kolegium ředitelů opouští k 28.2. dlouholetý ředitel Moravské zemské knihovny J. Kubíček. Novým ředitelem se od 1.3. stává T. Gec. Ovšem pan docent Kubíček dále pokračuje ve funkci předsedy rady SDRUK. A tak to byl on, kdo 18.2. na Valné hromadě SDRUK přečetl výroční zprávu. Jednání probíhalo dle stanov a moderovala je L. Prchalová, zápis je zveřejněn na webu SDRUK. Do rady SDRUK byla zvolena nová členka H. Študentová (ředitelka Vědecké knihovny v Olomouci).

Součástí porady ředitelů i valné hromady byly tři doprovodné akce: přednáška paní H. Mohelské Time management (jak si řídit pracovní a osobní čas) a Finanční krize, kterou přednesla J. Dittrichová. Obě lektorky vyučují na Univerzitě Hradec Králové. Poslední akcí, na kterou však někteří netrpělivě čekali, byla exkurze po budově naší knihovny.

verze pro tisk · PDF verze