Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Vzdělávání > Konference o personální práci v knihovnách

Konference o personální práci v knihovnách

 

Dne 11. 5. 2021, 9:00 až 15:30

Finalni-logo-2021.jpg


 
Když jsme v roce 2020 rušili konferenci, věřili jsme, že za rok už bude vše jako dřív. Naše naděje se ukázala lichá. Svět už nikdy nebude stejný. Rok pandemie přinesl negativa, ale také nové výzvy. Čelíme omezením kontaktů, častým změnám a nejistotě, což s sebou nutně nese i potřebu starat se o to nejcennější, co v knihovnách máme – o lidi. Motivovat, pracovat s nimi, předcházet konfliktům.
 
Kromě přijetí výzev jsme se za loňský rok naučili lépe využít dostupnou techniku a převedli akce, které nemůžeme fyzicky konat v našich knihovnách, do online prostoru. Letos už se nechceme konference vzdát, jen jsme ji trochu zkrátili a připravili v prostředí MS Teams. Podívejme se na personální práci společně.
 

 

Program

 

8:30–9:00

Přihlašování účastníků

9:00–9:05

Zahájení konference, úvodní slovo

9:05–10:35

Jak motivovat mladé, staré i „homeofficáky“

   
Co nás bere? Na co slyší různé generace a proč to tak je? V pracovním procesu se potkávají minimálně tři generace, někde i čtyři. Umíme jednotlivé generace chápat? Umíme s nimi vycházet, propojovat je a dokonce je přijmout? Společně se podíváme na to, co charakterizuje generaci baby boomers, X, Y, Z, co je těší a motivuje a jak pomoct vzájemné spolupráci.
 
Tato doba nám naložila. A proto všichni potřebujeme pravidelné dávky povzbuzení. Zejména když pracujeme v zajetí vzdáleného přístupu a chybí štipec toho lidství. V druhé části mého příspěvku se budeme věnovat tomu, jak si na home office zachovat výkon i radost z práce a ze života, aby se z nás nestala „sociální dřeva“.
 

PaedDr. Olga Medlíková         

 

Od roku 1996 pracuje jako lektorka, mentorka a facilitátorka pro firmy, neziskové organizace a státní správu. Vystudovala Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem a absolvovala výcviky komunikace a stres managementu, kurzy dramatické výchovy, trénink školitelů, kurzy facilitace a mediace, osobnostní typologie, protokolárního kontaktu, emoční inteligence, vyjednávání a řešení konfliktů atd. V roce 2013 získala cenu Osobnost roku v oblasti praktické aplikace andragogiky vyhlašovanou Asociací institucí manažerského vzdělávání, Českou andragogickou společností a vzdělávacím institutem London International Graduate School. Je autorkou knih a e-booků zabývajících se osobním rozvojem, přispívá do řady časopisů a periodik. Bližší informace najdete na www.olga-lektorka.cz.

10:45–11:05

Projekt Oceán

  Personální audit trochu jinak. Projekt jsme nazvali „Oceán“, cílem bylo optimalizovat organizační strukturu na základě mapování procesů a pracovních pozic. U toho jsme zároveň formou hloubkových motivačních rozhovorů mapovali spokojenost zaměstnanců jak na pozicích, tak v organizaci, dávali dohromady jejich návrhy na změny či zlepšení atd. Celé nám to trvalo rok a projekt nám vedla (a v dalším pokračování nadále vede) externí odbornice.
Cílem je upravená organizační struktura, přehlednější, stručnější. Dále máme nové kariérní plány pro zaměstnance.
 

Mgr. Martina Wolna

  Absolventka oboru Informační studia a knihovnictví na FF Masarykovy univerzity v Brně. Do Městské knihovny v Třinci nastoupila po maturitě v roce 1993, v roce 1999 byla jmenována její ředitelkou. Pod jejím vedením se knihovna stala moderním knihovnickým a informačním pracovištěm. V roce 2004 se zasloužila o zřízení Městského informačního centra (informační systém města Třince). Od roku 2007 je členkou regionálního výboru SKIP. Příležitostně vyučuje v motivačních a IT kurzech. Zasloužila se o rekonstrukci a modernizaci budovy třinecké knihovny, která byla slavnostně v říjnu 2014 otevřena.

11:15–12:15

Práce s konfliktními zaměstnanci

 

Probereme, jak komunikačně složité situace vznikají - povíme si o věcné a emoční stránce komunikace a komunikačních šumech. Zaměříme se na prevenci vzniku problémů na různých úrovních - u sebe, u druhých a z hlediska situace. Řekneme si, jak komunikovat v obtížných situacích a s náročnými osobnostmi.

 

PhDr. Michaela Peterková

 

Psycholožka s vlastní praxí v oblasti poradenství a psychodiagnostiky. Vede online i živé kurzy a je autorkou několika publikací.

12:15–13:00

Přestávka na oběd

13:00

Zahájení odpoledního bloku konference

13:00–13:30

Zaměstnavatelské stáže

 

Proč, kdy a jak jsme se stážemi knihovníků Městské knihovny začali. Co bylo důležité v interní komunikaci se zaměstnanci. Vykročení za hranice MKP. Co využíváme, co nám pomáhá, co sdílíme, co partnerským knihovnám nabízíme. Očekávané a reálné přínosy. Jak chceme pokračovat. 

 

PhDr. Marie Čadková

Po skončení studia na FF UK nastoupila do Městské knihovny v Praze. Šestnáct let se věnovala práci s dětmi a mládeží. Během tohoto období externě vedla seminář o práci s touto věkovou kategorií čtenářů, vedla nebo oponovala několik tematicky souvisejících diplomových, resp. absolventských prací. Se zahájením přípravy generální rekonstrukce ÚK MKP (1994) a s jejím přechodem na automatizovaný provoz se stala vedoucí Ústřední knihovny MKP, zapojovala se do práce odborných týmů v knihovně i mimo ni, byla členkou grémia ředitele MKP. V souvislosti s dosažením důchodového věku na konci roku 2016 požádala ředitele MKP o zrušení svého jmenování. V MKP nadále pracuje – věnuje se e-mailové komunikaci se čtenáři a uživateli MKP, připravuje interní a externí stáže, koordinuje spolupráci MKP s ÚISK FF UK, zapojuje se do dalších činností

13:30–14:00

Pracovní řád a další hromadné řídicí dokumenty

 

  • Druhy vnitropodnikových dokumentů a rozdíly mezi nimi
  • Co mají obsahovat vnitřní předpisy
  • Obsah a pravidla pro vydávání pracovního řádu
  • Další hromadné řídicí dokumenty (směrnice).

 

JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

 

Od roku 2006 působí na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů, od roku 2008 na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, v současné době jako externí lektor. Věnuje se lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky, je autorem několika odborných článků a publikací, včetně komentáře k zákoníku práce.

14:00–14:15

Přestávka

14:15–15:15

Odměňování ve vztahu k výkonu práce

 

Odměňování zaměstnanců knihoven a obdobných institucí se v první řadě může lišit podle právní formy a s tím souvisejícím použitým způsobem odměňování (mzda nebo plat). Pozornost bude dále věnována základním zásadám odměňování (zejména zásadě stejné odměny za stejnou práci) a vztahu odměny za práci k pracovnímu výkonu. V návaznosti na to bude rozebrána související judikatura tuzemských i evropských soudů.

 

JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.

 

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, doktorské studium absolvoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2006 působí na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, kde se odborně zabývá soukromým a především pracovním právem. Je členem České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, z. s.
tlacitko.jpg

Pořadatel:

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Hradecká 1250/2
500 03  Hradec Králové
IČ: 004 12 821
 
Kontaktní osoba:
 
Mgr. Bohdana Hladíková; konference@svkhk.cz, tel.: 49 49 46 224; mobilní tel.: 725 557 463

 

Vložné

 
500,- Kč za jednoho účastníka konference. S úhradou vyčkejte na zálohovou fakturu, která Vám bude zaslána na Váš  e-mail uvedený v přihlášce. Faktura zároveň slouží jako potvrzení přihlášky.
 

Prostředí

 
Konference se uskuteční online v prostředí MS Teams. Doporučujeme využití desktopové aplikace. Před konferencí bude účastníkům umožněno vyzkoušet připojení k prostředí.


Přihlášky:

Přihlašovací formulář naleznete zde.

 

Program ke stažení

 


 
Akce se koná pod záštitou:

SDRUK.png SKIP.jpg