Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Služby knihovnám > Knihovnické osobnosti

Knihovnické osobnosti


 
Knihovnice/ Knihovník roku Královéhradeckého kraje
Pravidla
pro nominace a udělování titulu Knihovnice/ Knihovník Královéhradeckého kraje
1.   Ocenění uděluje krajská knihovna ve spolupráci se SKIP Východní Čechy knihovníkům kraje za mimořádně dlouhé působení v knihovnictví (delší než 30 let) či za příkladnou knihovnickou práci.
2.  Ocenění v daném roce získává zpravidla 1 knihovník veřejné knihovny a 5 knihovníků malých veřejných knihoven (tj. z každého okresu jeden knihovník pro kategorii Knihovnice/Knihovník malé veřejné knihovny). 
3.    Jedná se o ocenění dlouholeté nebo kvalitní práce, nikoliv o soutěž.
4. V kategorii Knihovnice/Knihovník veřejné knihovny nominuje oceněné krajská nebo jiná knihovna Královéhradeckého kraje, případně krajský výbor SKIPu a v kategorii Knihovnice/Knihovník malé veřejné knihovny nominují oceněné knihovníky pověřené knihovny.
5.  O přidělení titulu rozhoduje komise složená ze zástupců krajské knihovny a SKIPu Východní Čechy.
6.    Opakované udělení titulu je možné v odůvodněných případech, ale nejdříve po pěti letech od prvního ocenění.
7.    Pokud se objeví návrh na udělení titulu z řad veřejnosti, je možno k němu přihlédnout, ale podat nominaci i rozhodovat o přidělení titulu mohou pouze pracovníci knihoven.
8.  Návrh na nominaci se podává písemně na formuláři, který obsahuje tyto údaje: jméno a příjmení (titul) nominované osoby, přesný datum a místo narození, název knihovny, název zřizovatele knihovny a jméno osoby zastupující zřizovatele, profesní životopis knihovníka/knihovnice (vzdělání, počet let práce v knihovnictví a v dané knihovně, významné aktivity, publikační činnost atd.), zdůvodnění nominace.
9.  Návrhy se předkládají elektronicky vždy nejpozději do konce června příslušného roku a adresují na pracoviště oddělení služeb knihovnám krajské knihovny.
10. Ocenění se předává na slavnostním setkání knihovníků kraje, které organizuje krajská  knihovna za účasti představitelů kraje, zástupců pověřených knihoven, zřizovatelů knihoven.  Oceněným náleží diplom a věcný dar.
Pravidla byla schválena na poradě ředitelek krajské a pověřených knihoven Královéhradeckého kraje. 
Hradec Králové 18. 9. 2014.
 
Nominace pro aktuální rok

Návrhy na udělení titulu Knihovnice/Knihovník roku ve smyslu schválených pravidel mohou podávat všechny knihovny kraje prostřednictvím svých pověřených knihoven  na odd. služeb knihovnám Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, zpravidla do 30. 6.
K podání nominace slouží tiskopis, který obsahuje údaje nezbytné pro organizaci a dokumentaci ocenění. Součástí nominace je fotodokumentace v rozsahu nejméně 3 fotografií. Nominovaný knihovník/knihovnice podepisuje souhlas s nominací.
Aktulizovaný tiskopis k podání nominace ke stažení...

 
Slavnostní knihovnický večer

K předání knihovnických ocenění Knihovník/knihovnice roku pořádá krajská knihovna zpravidla v říjnu slavnostní setkání knihovníků.
 

Dokumentace k minulým ročníkům Knihovník/knihovnice roku Královéhradeckého kraje
2023 Prezentace ke slavnostnímu večeru Knihovnice/Knihovník roku

2022 Prezentace ke slavnostnímu večeru Knihovnice/Knihovník roku

2021 Prezentace ke slavnostnímu večeru Knihovnice/Knihovník roku

2019 Prezentace ke slavnostnímu večeru Knihovnice/Knihovník roku

2018 Slavnostní večer
Knihovna roku Královéhradeckého kraje a nositelé titulu Knihovník/knihovnice roku

2017 Slavnostní večer - prezentace, fotogalerie

2016 Knihovník/knihovnice roku, prezentace ke slavnostnímu večeru


2015
Nositelé titulu Knihovník/knihovnice roku, prezentace k nominacím

2014 Nositelé titulu Knihovník/ knihovnice roku, prezentace k nominacím
2013 Nositelé titulu Knihovník/ knihovnice roku, prezentace k nominacím
2012 Nositelé titulu Knihovník/ knihovnice roku
2011 Nositelé titulu Knihovník/ knihovnice roku
2010 Nositelé titulu Knihovník/ knihovnice roku

2009 Nositelé titulu Knihovník/ knihovnice roku
 

Slovník českých knihovníků
Databáze obsahuje informace o významných osobnostech českého knihovnictví, které se zasloužily o rozvoj knihovnického oboru a často mu věnovaly celý svůj život. 
 
Služby knihovnám