Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > Struktura knihovny > Odbor doplňování a zpracování fondu

Odbor doplňování a zpracování fondů - ODZF

Vedoucí: Mgr. Dana Novotná

Odbor doplňování a zpracování fondů se zabývá zejména získáváním a zpracováním dokumentů, které tvoří knihovní fond Studijní a vědecké knihovny. Tento fond má univerzální charakter se specializací na literaturu východních Čech a lužicko-srbskou literaturu. Lze zde najít dokumenty ze společenských, přírodních a technických věd, výběrově je doplňována i beletrie. Zpracovávají se zejména knihy a periodika, vytvářejí se také záznamy článků z regionálního tisku.

Zpracovatelská linka je plně automatizovaná, používá se automatizovaný knihovnický systém Aleph. Převážná část práce celého odboru je soustředěna na budování elektronického katalogu dokumentů http://wwwopac.svkhk.cz, který je všem uživatelům přístupný na internetu. Elektronický katalog je budován od roku 1992, od roku 1994 probíhá také retrokonverze (zpětné ukládání) starších katalogizačních záznamů z generálního lístkového katalogu. V současnosti je v elektronickém katalogu uložena již většina záznamů dokumentů z fondu knihovny.

Odbor má 25 zaměstnanců, skládá se z 5 oddělení.

Oddělení akvizice - OA

  • Vedoucí: Mgr. Klára Lukešová
  • Kontakt: akvizice@svkhk.cz
  • Telefon: +420 494 946 264

Oddělení se věnuje získávání a evidenci všech druhů dokumentů, tzn. monografií, seriálů, norem, patentů, databází aj.

Dokumenty se do fondu doplňují zejména nákupem, povinným výtiskem (pokud se jedná o literaturu vydanou v Královéhradeckém kraji) a dary. Nejvíce dokumentů získáváme nákupem - ročně tak získáme publikace za přibližně 2,5 milionu Kč.

Při oddělení pracuje akviziční komise, jejíž členové pomáhají při výběru dokumentů do fondu.

Oddělení jmenného zpracování - OJZ

Oddělení se zabývá jmenným zpracováním dokumentů, retrokonverzí (zpětným ukládáním) lístkových záznamů do elektronického katalogu a tvorbou řízených přístupových souborů elektronického katalogu (tzn. autoritních záznamů osob, korporací a akcí, souborů názvů a edic, míst vydání a nakladatelů).

Pro zpracování dokumentů byla celostátně přijata Anglo-americká pravidla (AACR2), podle kterých se v naší knihovně zpracovávají dokumenty od roku 1996. Katalogizační záznamy jsou vytvářeny ve formátu MARC21 a jsou přístupné v elektronickém katalogu knihovny i v celostátně budovaném Souborném katalogu CASLIN, kam jsou pravidelně zasílány.

Oddělení věcného zpracování - OVZ

Oddělení se zabývá věcným zpracováním dokumentů. Na základě obsahové analýzy jednotlivých titulů se vytvářejí předmětová hesla, klíčová slova, třídníky MDT, znaky konspektu, autoritní záznamy osob, korporací a akcí a geografická hesla pro regionální dokumenty. Pracovnice oddělení se také věnují tvorbě a redakci příslušných řízených přístupových souborů elektronického katalogu.

Součástí činnosti oddělení je i postupné kompletní zpracování starých tisků z fondu knihovny.

Oddělení bibliografie - OB

Oddělení se zabývá zejména excerpcí regionálních periodik a vytvářením kompletních bibliografických záznamů článků s regionální tematikou. Tyto záznamy jsou součástí elektronického katalogu knihovny a výběrově jsou zasílány do celostátního kooperačního systému článkové bibliografie KOSABI.

Oddělení spravuje Soubornou bázi regionálních seriálů Královéhradeckého kraje za léta 1800 - 1965. Je zde také budován archiv ediční činnosti SVK HK.

Příležitostně jsou sestavovány tematické i personální bibliografie s regionálním zaměřením.

Oddělení digitalizace - DIG

  • Vedoucí: Mgr. Lucie Jirků
  • Kontakt: digitalizace@svkhk.cz (pro oblast digitalizace);
    ezdroje@svkhk.cz (pro zasílání periodik a monografií v elektronické podobě)
  • Telefon: +420 494 946 273

Oddělení zajišťuje provoz Krajské digitalizační jednotky (KDJ), zřízené v rámci projektu IOP Digitalizace a ukládání. Na KDJ se digitalizují regionální monografie a periodika - skenují se na knižním skeneru a upravené obrazové soubory se zde opatřují metadaty dle standardů Národní digitální knihovny. Digitalizován je vybraný regionální fond SVK HK a dalších paměťových institucí Královéhradeckého kraje. Oddělení zajišťuje také následné zpřístupnění výsledků digitalizace uživatelům prostřednictvím Digitální knihovny SVK HK (https://kramerius.svkhk.cz).

Oddělení také zajišťuje získávání, ukládání a zpřístupnění elektronických zdrojů na základě smluv s vydavateli.