Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > Odborné činnosti > Staré tisky

Staré tisky

Studijní a vědecká knihovna má ve svých fondech okolo 4.000 starých tisků (tzn. tisků vydaných v letech 1500 až 1800). Jsou většinou české nebo německé provenience a některé z nich jsou vydané ve východočeském regionu, zejména v Hradci Králové.

Staré tisky uchováváme ve speciálním depozitáři s klimatizací, některé mají ochranné obaly. Půjčujeme je jen výjimečně, a to pouze prezenčně ve studovně v 5. NP. Mnohé z našich starých tisků nelze v jejich současném stavu půjčovat vůbec a bylo by zapotřebí je restaurovat. To je však velmi nákladná záležitost. Schůdnější cestou, jak přiblížit toto bohatství široké veřejnosti, je vytvoření filmových a následně digitálních kopií těchto tisků a jejich zpřístupnění na CD-ROMu nebo prostřednictvím internetu. Knihovně se v minulých letech podařilo získat několik grantů, díky nimž prošla procesem digitalizace již řada regionálních monografií i periodik. Všechny zdigitalizované dokumenty jsou nyní uživatelům k dispozici v databázi Kramerius.

Vůbec nejstarším tiskem ve vlastnictví naší knihovny je "Benátská bible" z roku 1506. Vydavatelé bible benátské měli v Benátkách jako předlohu jistě alespoň jednu z obou českých prvotiskových biblí (Kutnohorskou nebo Pražskou) a písmo tiskárny Severýn=Kampovy. Jedním z korektorů tohoto tisku byl Tomáš Molek z Hradce Králové. Po stránce textové byla tato bible oproti dřívějším dvěma doplněna a pořadí biblických knih z bible benátské bylo převzato do všech následujících českých biblí pod obojí i katolických až do konce 18. století.

Dalšími významnými tisky v našem fondu jsou díla známého českého historika a básníka Bohuslava Balbína, pocházejícího z našeho regionu (narodil se 3.12.1621 v Hradci Králové a zemřel 29.11.1688 v Praze). Tento člen Tovaryšstva Ježíšova shromáždil rozsáhlý vlastivědný materiál dějepisné, etnografické a zeměpisné povahy, který zpracoval v encyklopedickém díle Miscellanea historica Regni Bohemiae (Rozmanitosti z historie Království českého), jež ovlivnilo první generaci českých obrozenců.

 stare-tisky-02.jpg stare-tisky-03.jpg stare-tisky-01-(1).jpg