Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Město plánuje další trasu svobodného pohybu

Město plánuje další trasu svobodného pohybu


Město plánuje další trasu svobodného pohybu. kralovehradeckenovinky.cz [online]. 27.08.2016, č. 240 [cit. 2016-09-07]. Dostupné z: http://www.kralovehradeckenovinky.cz/zpravy/regiony/mesto-planuje-dalsi-trasu-svobodneho-pohybu/ 

Další kilometry bezbariérových tras by mohly ve městě vzniknout už zhruba za dva roky. Podmínkou je však získání dotace, která by Hradci Králové mohla pomoci pokrýt zhruba 85 % způsobilých výdajů projektu. 

Před třemi lety městu záměr rozšíření trasy E neschválil Úřad vlády ČR. V obnovené podobě podá Hradec Králové žádost i letos. Pokud by uspělo, požádalo by následně o dotace na jednotlivé trasy Státní fond dopravní infrastruktury. 

Cílem města je postupně upravit i další místa pro pohodlnější a hlavně bezpečnější pohyb vozíčkářů, nevidomých či starších spoluobčanů nebo rodičů s kočárky. Dalším pozitivem bude bezbariérové propojení úřadů, kulturních a zdravotnických zařízení nebo škol. První tři trasy, které už slouží veřejnosti, se nacházejí blízko historického centra města. Čtvrtá trasa převádí bezpečně a bez překážek obyvatele do velmi frekventované části moderního centra města. Zásadní roli tu sehrává i provázanost s nízkopodlažní městskou hromadnou dopravou, která obsluhuje tuto část města velkým počtem linek a spojů. 

Rekonstrukce tras nespočívala přitom jen v obnově havarijních povrchů chodníků, ale i ve snížení obrubníků a nájezdů a v instalaci naváděcích prvků pro nevidomé. Podpora těchto dopravně-bezpečnostních opatření se dle údajů Policie ČR pozitivně promítá i do snižujících se statistik vážných dopravních nehod chodců. 

"Město na svém území průběžně pokračuje s opatřeními směřujícími k odstranění bariér pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Na podzim proto předložíme upravený záměr pro rozšíření systému o další trasu E," vysvětluje Jindřich Vedlich, náměstek primátora pro rozvoj města. 

Trasa by měla navázat na již existující či připravované bezbariérové úseky a trasy a je v návrhu dále členěna na dvě samostatné etapy. Nově město zahrne do záměru i zimní stadion a Studijní a vědeckou knihovnu, což však vyžaduje potřebnou dohodu o partnerství. 

"Pokud by byl městu záměr Úřadem vlády schválen, požádali bychom v roce 2018 a 2019 o dotaci na jednotlivé trasy. Státní fond dopravní infrastruktury by nám pomohl financovat až 85 % způsobilých výdajů projektu," uzavírá Jindřich Vedlich a dodává, že přesnější částky nutné pro tuto investici budou známy až po vyprojektování jednotlivých etap. 

První etapu by mělo tvořit propojení severní části Pražského a Moravského Předměstí. Navazuje na již realizované úseky v minulých letech v centru města. Trasa povede od Skleněné věže ulicemi Wonkovou a Průmyslovou, přes Masarykovo náměstí, ulicí K. H. Máchy, Gočárovou třídou, Mosteckou ulicí, třídou ČSA, Komenského, Ignáta Hermana, Hradeckou a končit by měla u objektu polikliniky na Benešově třídě. Zahájení obnovy této trasy by mohlo, v případě, že městu bude poskytnuta výše uvedená dotace, začít v roce 2018. 

Druhá etapa, jejíž obměna by za stejného předpokladu mohla začít v roce 2019, navazuje na výše uvedenou první etapu a propojit by měla severní část Moravského Předměstí s městskou částí Věkoše/Pouchov přes jižní část Slezského Předměstí. Trasa by měla začínat u polikliniky na Benešově třídě a vedla by ulicemi Jana Masaryka, Pod Zámečkem, podél části Gočárova okruhu, Malšovickou, Nezvalovou, Pospíšilovou, Slezskou, Markovickou, Vrázovou a Pouchovskou ulicí a končila by v ulici K Zastávce. 

I tato trasa, stejně jako ta předchozí, prochází kolem několika důležitých budov a objektů, ať se už jedná o objekty Harmonie se specifickým využitím městských bytů, vysokoškolské koleje, stadion a koupaliště, základní či střední školy, poštu či například železniční stanici na Slezském Předměstí. Trasa končí napojením na ulici Jana Černého, která by se v budoucnu měla dočkat také rekonstrukce. 

Kralovehradeckenovinky.cz informovala Magdaléna Vlčková, tisková mluvčí Magistrátu města Hradec Králové.