Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Literární dílny > Minulé literární dílny - 6. ročník - 2002

Minulé literární dílny - 6. ročník - 2002

Literární dilna 2002/1 Jiří Žák - Francouzské dialogy: 5. března 2002

Herec, překladatel, scénárista a publicista Jiří Žák působil v letech 1985 – 1994 v Západočeském divadle v Chebu. V současné době se zabývá publicistikou a překlady beletrie a divadelních her z francouzštiny. Spolupracuje s Českou televizí. K jeho koníčkům patří horolezectví. Mezi jeho publicistické práce patří rozhovory s osobnostmi kulturního života Francie Francouzské rozhovory s osobnostmi francouzského umění (1999), Na slovíčko, Francie (2001) a s osobnostmi českého i francouzského kulturního života Hovory o knihách (2000). K jeho překladům patří např. kniha André Brunelina Gabin (přel. 1995), Jeana Maraise Příběhy mého života (přel. 1997), Jean-Marc Loubiera Louis de Funes : četník a milovník růží (přel. 1995), André Castelota Napoleon Bonaparte (přel. 1998), Jean-Loup Dabadieho DArtagnan (přel. 1993) a další.

Literární dilna 2002/2 Vladimír Morávek - Dávné sny v dnešním divadle: 9. dubna 2002

Režisér Vladimír Morávek (1965) je absolventem Janáčkovy akademie múzických umění, obor činoherní režie. Působil jako režisér v Divadle na provázku. Nyní je uměleckým šéfem Klicperova divadla v Hradci Králové a režisérem ČT. K jeho inscenacím patří J. A. Pitínského Park (Divadlo na provázku 1990), Maryša (Divadlo na provázku 1995), Marta (Divadlo Na zábradlí 1996). Za své životní krédo považuje rčení Kdo do tebe kamenným divadlem, ty do něho alternativním.

Velkou pozornost vzbudil svým působením v Klicperově divadle v Hradci Králové. Zde režíroval v rámci cyklu Bůh ochraňuj Williama Shakespeara Shakespearovy hry Král Lear (1998), Julie&Romeo&Julie (1997) a Hamleta (smutná hra od Williama Shakespeara) (2000), Brechtovu Třígrošovou operu aneb Malý step u zlaté škeble (1998), dodatek ke Krejčího Dvojí proměně pod názvem Bramborové divadlo doktora Sakripantiho (1999), ale zejména v rámci cyklu Velká tavba Maryšu pod názvem Maryša, po pravdě však "Mařka" čili "To máš za to, bestijó!" (1999), projekt Ze života obludného hmyzu (2001), Preisové Její Pastorkyňu pod názvem Její Její pastorkyňa (1996), Pitínského hru Buldočina aneb nakopnutá kára (1995) a v cyklu Čechov Čechům Čechovovy Tři sestry (Olga, Máša, Irina, Natálie) (2001) a Čechovův Racek (2002).

Literární dilna 2002/3 Doc. MUDr. Jindřich Tošner, CSc. - Medicína, věda a umění: 21. května 2002

Doc. MUDr. JINDŘICH TOŠNER, CSc., narozen 16.10.1947 v Žatci, absolvoval gymnázium J.K.Tyla v Hradci Králové (1965), Lékařskou fakultu v Hradci Králové (1971), hodnost kandidáta věd obdržel za práci Inhibice migrace leukocytů z kapiláry u žen s karcinomem vaječníku v roce 1965, habilitován byl v roce 1988 za soubor 120 vědeckých prací. Vydal skripta Praktická cvičení z gynekologie a porodnictví, je spoluautorem 3 učebnic gynekologie a porodnictví. Od roku 1992 působí jako přednosta Porodnické a gynekologické kliniky FN v Hradci Králové. Dlouhodobě pobýval ve Švédsku a Holandsku. Od roku 1992 je vydavatelem odborného časopisu Gynekolog a současně jeho šéfredaktorem (www.gyne.cz). V roce 1996 publikoval dvě básnické sbírky Noční vizita a Nic se nestalo. Básně publikoval také v Tvorbě, Literárním měsíčníku, Pochodni a Českém rozhlasu. Obě knihy redigoval doc. PhDr. Jan Dvořák.

Literární dilna 2002/4 Doc. PhDr. Vladimír Křivánek, CSc. - Cesty poválečné české poezie - literární dílna se nekonala pro nemoc přednášejícího

Doc. PhDr. Vladimír Křivánek, CSc. se narodil roku 1951 v Kolíně. Vystudoval český jazyk a historii na pedagogické fakultě UK v Praze, absolvoval roku 1974 prací Pojetí romantismu v díle K. H. Máchy a M. J. Lermontova. Doktorát získal roku 1978 prací K problematice historismu v české literatuře předbřeznové. V letech 1974-1976 působil jako učitel na základní škole na Kladně, pak pracoval v Ústavu pro českou a světovou literaturu jako bibliograf, později jako odborný pracovník oddělení dějin české literatury. V letech 1989-1990 byl šéfredaktorem časopisu mladé literatury Iniciály. V září 1990 se stal odborným asistentem na katedře české literatury pedagogické fakulty UK v Praze a v lednu 1994 jejím vedoucím. Od roku 1998 je vědeckým pracovníkem oddělení současné literatury Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR. Od konce 70. let navštěvoval Bulharsko, mj. se několikrát zúčastnil letní školy bulharistiky v Sofii. Znalosti bulharštiny a bulharské literatury využívá ke komparatistickým studiím a občasným překladům.

Svými verši poprvé vystoupil na veřejnost v roce 1968 v poetické vinárně Viola v pořadu mladých básníků Verše naboso. Časopisecky publikuje od roku 1977. Přispíval do časopisů Český jazyk a literatura, Česká literatura, Tvorba, Kmen, Literární měsíčník, Nové knihy, Iniciály a dalších.

Vladimír Křivánek rozděluje svou tvůrčí činnost mezi aktivní básnickou tvorbu a činnost literárněhistorickou; píše také recenze. Je autorem básnických sbírek Vypouštění holubice (1982), Nahé stromy (1985), Kameny písní (1990).

Jako literární historik se Vladimír Křivánek věnuje dvojici velkých osobností české literatury 19. století, Karlu Hynku Máchovi a Janu Nerudovi, kterým věnoval své dvě monografie Karel Hynek Mácha (1986) a Jan Neruda (1983).

Vladimír Křivánek má autorský podíl na slovníkových příručkách Malý slovník literárních pojmů a autorů a Český dekameron 1969 - 1992.

Uspořádal, vydal a redigoval několik básnických sbírek - výbory Sladkost hořkosti Kamila Bednáře (1987), Teplo zhaslého plamene Františka Gellnera (1989) a byl spoluautorem antologie Poezie: antologie básnických textů, čítanka pro 6. -9. třídu základní školy (1993).

Literární dilna 2002/5 Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. - Česká nakladatelství dnes: 26. listopadu 2002

Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. se narodil roku 1942 v Domažlicích. Vystudoval filosofii a historii na Filosofické fakultě UK v Praze. Po studiích působil v letech 1968-1988 v nakladatelství Mladá fronta jako redaktor, později jako zástupce šéfredaktora. V letech 1988-1990 působil jako šéfredaktor Lidového nakladatelství. Od roku 1990 je vysokoškolským učitelem na katedře žurnalistiky Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Jan Halada je členem Obce spisovatelů, členem výboru Klubu spisovatelů literatury faktu, členem Syndikátu novinářů, Společnosti Národní knihovny, členem výboru tenisového oddílu Dukla Praha a tenisovým rozhodčím. Působí i v mnoha dalších organizacích.

Docent Halada je autorem mnoha publikací z oblasti žurnalistiky a literatury faktu. Mezi ně patří např. Osvícenství-věk rozumu (1984), Osudy moudrých (1. vydání 1985), Něžná revoluce v pražských ulicích (1990), Průvodce výstavou současnou a minulou 1891-1991 (1991, o Jubilejní všeobecné výstavě v Praze), skripta Člověk a kniha (1993). Velmi úspěšnou knihou byl jeho třídílný Lexikon české šlechty. Podílel se na publikacích Encyklopedie praktické žurnalistiky (1999) a Slovník Klubu autorů literatury faktu (1996).