Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Literární dílny > Minulé literární dílny - 5. ročník - 2001

Minulé literární dílny - 5. ročník - 2001

Březen - 6. 3. 2001 - Exlibris chrání knihu - MUDr. Rudolf Príbyš, CSc. a Ing. Jiří Soukup - sběratelé exlibris

- Jiří Šindler - malíř

Duben - 10. 4. 2001 - Zločin a trest v realitě a umění - JUDr. Miroslav Antl - státní zástupce Krajského státního zastupitelství v HK

Květen - 29.5.2001 - Irský básník v českém paneláku - Justin Quinn, Ph.D.

Říjen - 16.10.2001 - Peripetie českého anarchismu - PhDr. Václav Tomek, CSc. - vědecký pracovník Filozofického ústavu AV ČR

PhDr. Václav Tomek, CSc. je absolventem Pedagogické fakulty v Ćeských Budějovicích a filosofie na Filosofické fakultě UK v Praze. V současné době je vědeckým pracovníkem Filosofického ústavu AV ČR. Zabývá se dějinami českého anarchismu v dobovém kontextu konce 19. a počátku 20. století. Kromě prací k dějinám anarchismu připravil výbor z korespondence, kritik, úvah, básnického i výtvarného díla Karla Hlaváčka Krví svého těla, dechem své duše (Praha 1998) a samostatně vydal sbírku Karla Hlaváčka Žalmy (1998), výtvarně doprovázenou vlastními Hlaváčkovými grafickými pracemi. Je též autorem vlastní básnické sbírky Kam až sahá nadechnutí (2001), kterou též sám ilustroval a graficky upravil. Publikuje v českých i zahraničních časopisech a sbornících.

Listopad - 20.11.2001 - Jiří Kolář v dějinách českého umění - PhDr. Vladimír Karfík - literární kritik a historik. Literární dílna se z důvodu nemoci přednášejícího nekonala.

Literární kritik a historik PhDr. Vladimír Karfík (1931) je absolventem filosofické fakulty University Karlovy v Praze, obor čeština - srbochorvatština. V šedesátých letech působil v Ústavu pro českou literaturu ČSAV, v Literárních listech a Listech. Od roku 1973 byl z politických důvodů nucen pracovat až do roku 1989 v dělnických profesích. V té době přispíval do samizdatových periodik Kritický sborník, Obsah a do sborníku Hlasy nad rukopisem Českého snáře. Od dubna 1990 začal působit jako šéfredaktor obnovených Literárních novin, dnes je jejich stálým přispěvatelem. Zabývá se především moderní českou literaturou, uspořádal výbory z české milostné poezie Mým snem jsi prošla, výbory z poezie Jiřího Koláře, Josefa Kainara a Karla Šiktance, je autorem monografií Les réflexions poétiques de Jiří Kolář (Paris 1983), Jiří Kolář (Praha 1994) a studie Le Théatre de Jiří Kolář (Paris 1984). V době, kdy nesměl publikovat, vydal pod pseudonymem Věra Kronusová výbor z díla K. H. Máchy ...a jen země je má (1973), z díla K. J. Erbena Zlatý kolovrat (1976) a K. Havlíčka Borovského Vojna s hloupostí a zlobou (1981).

Prosinec - 11.12.2001 - Dějiny, stát a kultura v oblasti španělského a portugalského jazyka - Doc. PhDr. Jan Klíma - docent Ústavu historických věd PF Univerzity Hradec Králové

Historik PhDr. Jan Klíma (1943) je docentem Ústavu historických věd pedagogické fakulty University Hradec Králové. Žije ve Vysokém Mýtě. Je absolventem Pedagogického institutu v Pardubicích (čeština - hudební výchova) a filosofické fakulty University Karlovy v Praze (historie - čeština). Působil jako učitel na gymnáziu ve Vysokém Mýtě, později jako jeho ředitel, dva roky působil jako tlumočník v Mosambiku. V roce 1992 byl tajemníkem a chargé daffaires zastupitelského úřadu ČSFR v angolské Luandě. Od roku 1993 působí na pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Zaměřuje se na dějiny lusofonních a hispanofonních zemí, dějiny Afriky a na mezinárodní vztahy.